HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Ferran Puchades Vila

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director General del Secretariat i de la Portaveu del Consell
  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Cessament: 19/12/2019 DOGV
  • Nomenament: 17/07/2019 DOGV

La Direcció General del Secretariat i de la Portaveu del Consell assumirà les funcions relatives al càrrec de portaveu i secretaria del Consell. Per a l'exercici aquestes funcions, la Vicepresidència comptarà amb l'Oficina de Suport a la Portaveu i l'Oficina del Secretariat del Consell.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
MINISTERI DE JUSTÍCIA SECRETARI JUDICIAL 04/12/2011 07/07/2015 SI

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 52.183,75 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València 8.191,51 €
Ple domini 20 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 24.307,59 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 5.917,36 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 31.400,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 61.489,50 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.