HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Francesc Gamero Lluna

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretari Autonòmic d´Hisenda
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 26/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 17/04/2019 DOGV

La Secretaria Autonòmica d'Hisenda assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983 en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, modernització de l'administració, certificació i signatura electròniques, joc, i tutela financera de les entitats locals.

Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant el conseller o consellera de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes i du a terme les competències executives següents:

 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, modernització de l'Administració, certificació i signatura electrònica, així com de les relatives a matèria de joc i tutela financera de les entitats locals.
 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assigne reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 20 juny 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 13:15
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 11:00
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA Tècnic Superior d'Administració General de la Generalitat (Grup A1) 01/01/2003 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA- CONSELL RECTOR VICEPRESIDENT 17/04/2019 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT E INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA COORDINACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DEL PROCÉS ELECTORAL A LES CORTS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I RESPOSTA FRONT A LA POSSIBLE PANDEMIA DE GRIP AVIAR VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 17/04/2019 Pública
PLE DE LA COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIO DE L'ESTAT-GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSELLER 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA CV VICEPRESIDENT 17/04/2019 Pública
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA DE LA MESA DIÀLEG SOCIAL DE LA CV PRESIDENT 17/04/2019 Pública
PLE DE LA MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIO DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL VOCAL 17/04/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI VOCAL 17/04/2019 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS VALENCIANS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
PATRONAT DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIO DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, S.A MEMBRE 25/04/2019 Pública
CONSTRUCCIONS E INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. (CIEGSA) MEMBRE 25/04/2019 Pública
CONSELL TERRITORIAL PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA VOCAL 31/05/2019 Pública
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE (FAVIDE) PATRÓ 24/05/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 56.316,74 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 6.442,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 13.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca adquisició primera vivenda amb BANKIA (01330*****) 198.762,53 €
Préstec finançament de vehicle amb PEUGEOT FINANCIAL SERVICES, S.A. 6.000,00 €
Total: 204.762,53 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
20 accions del Valencia C.F.S.A.D 961,60 €
10 accions del València C.F.S.A.D 480,80 €
Total: 1.442,40 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 57.707,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.