HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Jorge Iván Castañón Ortega

  • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
  • Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència [Oficina de Suport a la Portavocia i Oficina del Secretariat del Consell]
  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Cessament: 26/06/2019 DOGV
  • Nomenament: 08/12/2017 DOGV

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència és el centre directiu dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al qual corresponen les funcions relatives a la Portavocia i Secretariat del Consell, organització general i el suport a la Vicepresidència en aquells assumptes que, en la seua qualitat de Vicepresidència, li encomane la Presidència, en especial la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana i la coordinació de l'acció del Consell. Així mateix, aquells assumptes que la Vicepresidència li encomane expressament en el seu àmbit competencial.

Per a l'exercici de les seues competències la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència s'estructura en l'Oficina de Suport a la Portaveu i l'Oficina del Secretariat del Consell, totes dues amb rang de subdirecció general.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Vicepresidència i C. de Igualtat i Polítiques Inlcusives Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència 08/12/2017 26/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Autoritat Portuària de Valencia Membre del Consell d'Administració 17/01/2020
Comssió de Secretaris Autonòmics i Sotsecretaris 27/06/2019 Pública
Societat Projectes Temàtics de la C. Valenciana Membre del Consell d'Administració 27/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 54.927,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.