HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • José Villar Rivera

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 02/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 16/11/2017 DOGV

La persona titular de la Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, exerceix les atribucions que li confereix l'article 69 de la Llei del Consell, així com les que li assignen el present reglament, les altres disposicions legals i aquelles que el conseller o la consellera li encomane. Entre altres, exerceix les funcions següents:

 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col•laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la Conselleria.
 • Tramitar i coordinar les consultes davant de l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la Conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de persones titulars de les Secretaries Autonòmiques i Subsecretaries, com també emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració d'esta.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Disposar la publicació, quan pertoque, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.
 • Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 28 juny 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 21 juny 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 17 juny 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG de l'Advocacia de la Generalitat
  • València (València)
 • diumenge, 16 juny 2019 12:00
  • Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)
  • Acte d'Investidura del Molt Hble. President de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • Altres
  • Debat i votació d'investura del president de la Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 10:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Patronat de la Fundació de la CV La Llum de les Imatges
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Hisenda, subdirectora de Tresoreria i subdirector de Règim Econòmic de la CEICE
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb gerent de CIEGSA, subdirector d'Infraestructures Educatives i cap de Servei de Planificació Educativa
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 10:00
  • Altres
  • Entrevistes candidats IVAM
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 12:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Executiva de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb subdirector de Règim Econòmic, cap de Servei de Contractació, els tres directors territorials i personal dels serveis de contractació de les direccions territorials
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunión con DG de Cultura
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb assessors del Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 12:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell de Dirección de l'IVC
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Rector IVCR+i (Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació)
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • Acte commemoratiu
  • Dia d'Europa
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb representats d'UGT
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió en Gabinet de Presidència
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Comissió de valoració IVAM
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Sector Públic
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb assessor Gabinet i Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:45
  • Recepció/Audiència Oficial
  • Reunió amb Comité de Seguretat i Salut
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SGA i cap Servei Assumptes Generals
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 09:30
  • Altres
  • Entrevistes candidats IVAM
  • València (València)
 • divendres, 26 abril 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Junta General Teatre Principal Alacant
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI, DG d'Intervenció General i Interventora Gral
  • València (València)
 • divendres, 19 abril 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SACE, subdirectora, Director General i Director Artístic Palau Arts, assessor Gabinet i assessora Sotssecretaria
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG Cultura, DG d'IVC, Direcció IVACOR, assessor Gabinet i tècnics
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 12:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 10:30
  • Recepció/Audiència Oficial
  • Reunió amb DG de Sector Públic
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 08:30
  • Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos
  • Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • Conferència
  • Conferència Forum Europa Cultura Mediterránea
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller i SAEI
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirección d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb subsecretària Conselleria Justícia
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 09:30
  • Reunió
  • Reunión amb Servei de Contractació i Subdirecció d'Esports
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Infraestructures Educatives, Subdirecció de Règim Econòmic i Intervenció Delegada CEICE
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirecció de Règim Econòmic, Subdirecció de Patrimoni Cultural i Servei de Contractació
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI, Subdirecció de Centres i Servei d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG d'Esport, equip directiu del Circuit del Motor i tècnics
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:30
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Reunió de coordinació equip directiu SAEI
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió preparotòria Red.es
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb conseller CEICE i assessors Gabinet
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:00
  • Altres
  • Entrevistes candidats IVAM
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 13:15
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Administració Circuit del Motor
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Alcalde Manises i Gerent CIEGSA
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sotssecretari Sanitat, DG Recursos Humans de Sanitat i DG P. Educativa
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb Alcalde de Llíria
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG Esport
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sotssecretaria Hisenda, DG Intervenció, Interventora General
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb DT València i Director ISEACV
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió en director territorial y delegat comercial est d'Algeco
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb el President de la MI Acadèmia de la Música Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió en SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 14:00
  • Reunió
  • Reunió en SA Cultura i Esport i DG Institut Valencià de Cultura i Director ISEACV
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 13:00
  • Reunió
  • Réunió amb SA Cultura i Esport i la SG Règim Jurídic i Coordinació Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió coordinació d'educació
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb gerent de l'empresa Limpiezas Raspeig
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Conseller, SA Cultura i Esport i DG Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:00
  • Visita
  • Visita a l'IES La Patacona amb el SA d'Educació i Investigació i la Consellera d'Educació de la Junta d'Extramadura
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 14:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Executiva Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació i el DG de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG Centres i Personal Docent, SG Centres Docents, SG Règim Econòmic, Cap Servei Suport Tècnic i Assumptes Grals.
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb l'alcalde de Mislata
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Cap de Servei d'Infraestructures Esportives
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Hisenda, direccions generals de Sector Públic, de Pressupostos i de Cultura, i Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Comité de Seguretat i Salut
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Cap de Servei de Personal
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • Visita
  • Visita a les instal·lacions de CACSA i Palau de les Arts per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sotssecretaria Hisenda, DGTIC, DG Intervenció, Intervenció General i Delegada, Subdirecció Pressupostos, Subdirecció Règim Econòmic CEICE, DT Educació València
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirecció d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Directora General de Cultura
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller i alts càrrecs del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació, Subdirecció Infraestrctures Educatives
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 7 desembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 2 novembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió en SA d'Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell d'Administració del Circuit del Motor
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG, subdirectors i cap de Servei de la DG de Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb: subdirectora DGTIC, DGFPiERE, subdirectora FP cap Servei FP i cap de Secció FP
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de l'SAEI
  • València (València)
 • divendres, 12 octubre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió en DG de Pressupostos
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 11:15
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Rector IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:00
  • Visita
  • Visita a les obres del Jardi de les Escultures de l'IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 08:30
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SS.AA. i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • Acte commemoratiu
  • Acte institucional 9 d'Octubre
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 22:00
  • Lliurament de Premis
  • Assistència a l'acte de lliurament dels "Premis a les arts escèniques"
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector General Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb Sotssecretària d'Hisenda i DG de Pressupostos
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Administració CIEGSA
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport i SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirectora d'Innovació Tecnològica, assessora de l'SAEI i cap de Servei d'Informàtica per als centres educatius
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sotssecretari Conselleria d'Obres Públiques, DG de Transport i Subdirector de Transport
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb l'alcalde de Llíria i el Subdirector Gral. d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • Visita
  • Visita a les instal·lacions de l'IES La Patacona de València
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb el Conseller i la Presidenta del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb DT València, SG Infraestructures Educatives i Cap Servei Planificació Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Rector IVAM
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió en la Presidenta de la Fundació Palau de les Arts "Reina Sofía" i en el Assessor d'Assumptes Generals
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 18:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Executiva del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Patronat del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Avaluadora Direcció Artística Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Directora Executiva de Berklee
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 10:15
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Dirección de l'Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb Interventora General
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunión amb: SACE, DG Pressupostos, DG Sector Públic i DG Palau de les Arts
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Régim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb la Subdirección de Centres
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Director Circuit del Motor i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Executiva Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller, SAEI, DG Esport, DG Centres i un assessor de Gabinet
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Rector de l'VAM
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • Altres
  • Comissió Avaluadora Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 17:30
  • Reunió
  • Reunión amb DG de Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Política Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:30
  • Altres
  • Reunió amb DG de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirectora d'Universitats, DG de l'ISEAC i dos assessors de Gabinet
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG d'Universitats, DG ISEAC i dos assessors de Gabinet
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Executiva Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb subdirectora i cap del servei, ambdós d'Informàtica
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 17:30
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller, DG d'Esport i assessor Gabinet
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:00
  • Altres
  • Comissió Avaluadora Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip Direcció, part Educació
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Patronat Fundació FFES
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 11:00
  • Altres
  • Coordinació i supervissió en Xest
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Advocada Coordinadora
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Patronat Fundació Palau de les Arts
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 08:00
  • Altres
  • Coordinació i supervissió en Xest
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 09:30
  • Altres
  • Coordinació i supervissió en Xest
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG Sector Públic
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 16:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Reunió CECOPI
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 15:45
  • Reunió
  • Reunió prèvia a CECOPI
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 08:00
  • Altres
  • Coordinació i supervissió i Xest
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 08:00
  • Altres
  • Coordinació i supervissió en Xest
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió coordinació Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunión amb DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Gestió Patrimonial
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 08:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG Sector Públic
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb ajuntament de Llíria
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb cap de Gabinet
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip Direcció SAEI
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG d'IVC, SGA i assessor Gabinet
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI, DG de Centres i DG de Transports
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació de la Sotssecretaria
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Política Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 08:00
  • Viatge
  • Reunió amb Consorci d'Educació de Barcelona
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió de coordinación de l'SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunión amb sotsdirectora i cap de servei de Formació Professional
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió am cap de Premsa i cap del Servei de Contractació
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Directora i sotsdirectors de la DG Cultura, SGS i Sotsdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb cap de Gabinet i sotsdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació, SA d'Hisenda i DG de Pressupostos
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 18:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Executiva Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:15
  • Reunió
  • Reunió amb Gabinet del Conseller, SA d'Educació i Sotsdirector d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport i DG d'Esport
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG Sector Públic, DG EIGE, IVF i Advocacia Gral
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb Director General, Subdirector i Cap de Servei de Sector Públic, DG de l'EIGE, Director IVF, Subdirector de Règim Econòmic CEICE i Advocacia General
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació i subdirector d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 18:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Patronato del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb SGA i Sub de Règim Econòmic
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • Reunió
  • Comissió d'Educació Ambiental
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb assessora de la DGFPIERE, director general de Política Educativa i cap de servei de Formació del Professorat
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb patrons del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Directora i Secretari de la DT d'Alacant
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 08:45
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Formación Professional i DG de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 08:15
  • Reunió
  • Reunió amb tècnic responsable de l'app agenda cultural en construcció
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport, Subdirectora i assessor de Gabinet
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb alcalde de Morella i subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • Presa de possesió
  • Acte d'investidura Rectora UV
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació, DG i sotsdirector de Transpor i sotsdirector de Règim Económic
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • Reunió
  • Equip de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, subdirector de Trasport i subdirector de Règim Econòmic CEICE
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector d'Infraestructures Educatives i assessor de Gabinet
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller i SA de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Pressupostos
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i dos directius de Berklee College of Music
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 08:45
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Advocada Coordinadora
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió de sotssecretaris prèvia de Comissió d'SSAA i Sots
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb 3 regidors, secretaris i interventors de l'ajuntament de València, SA d'Educació, Subdirector d'Infraestructures Educatives i personal tècnic
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 16:30
  • Recepció/Audiència Oficial
  • Reunión amb DG de Política Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Reunió Equip de Dirección
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:30
  • Recepció/Audiència Oficial
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Sector Públic i DG d'Industria
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 10:45
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Pressupostos
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell d'Administració del Circuit del Motor (extraordinari)
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:45
  • Reunió
  • Reunió amb Gabinet del Conseller i SA de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 13:30
  • Visita
  • Visita al complex educatiu de Xest, amb el DT de València
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Reunió Equip de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb l'SGA, el Director Territorial de València i l'assessora de l'SAEI
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb el DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sub de Règim Econòmic, Cap de Servei de Planificació Educativa i un tècnic
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Director de l'ISEACV
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 20:00
  • Conferència
  • Conferència en el Club Encuentro Manuel Broseta
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport i representants sindicals del Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb el Director de l'ISEACV
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:00
  • Visita
  • Visites a les seus de l'ISEACV i de l'Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Cultura, DG de l'IVC, Directora d'IVACOR i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:40
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller, SACE, assessor Gabinet i Subdirectora
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb SAEI, Subdirector d'Infraestructures Educatives, Cap de Servei de Contractació d'Infraestructures Educatives, Subdirector de Règim Econòmic, Cap de Servei de Contractació, Interventora i Viceinterventora
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb SACE i Comité d'empresa del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb alcalde i regidor de Carcaixent, SACE, DGFPiERE, DGCentres i Subdirectora de Centres
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SACE i Director IVAM
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA D'Educació i Investigació i Director General de TIC
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació i la Subdirecció d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb el SA de l'Agència Valenciana de Turisme
  • València (València)
 • dissabte, 3 març 2018 12:00
  • Inauguració
  • Inauguració escultura "Al carrer" de l'ajuntament de València
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller i SA de Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb subdirector de Règim Econòmic, subdirectora de Personal Docent, cap de Servei de Personal i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb assessor del Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb cap de servei de Gestió Patrimonial
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 17:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Política Educativa
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirectora de Política Lingüística
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Hisenda, Tresorera i Sub de Règim Econòmic CEICE
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport, Secretari General Administratiu, Advocada-Coordinadora i Director de l'IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 12:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement CITEC
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Valencià d'Universitats
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG de Sector Públic
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip de Direcció Educació
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió de coordinació amb l'SAEI
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 12:15
  • Reunió
  • Reunió prèvia a Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb advocada-coordinadora
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:15
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport i directius de Berklee College of Music
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació, Secretari General Administratiu i arquitecte de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió d'Estadística de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Direcció General de CACSA
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • Conferència
  • Conferència del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic en Nova Economia Fòrum
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb subdirector de Règim Econòmic, cap de Servei de Contractació, subdirector d'Infraestructures Educatives, cap de Servei de Contractació d'Infraestructures Educatives i cap de Servei de Planificació Educativa
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb l'advocada-coordinadora
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació, Subdirecció d'Infraestructures i direccions territorials
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb els responsables de les agendes culturals de diverses entitats de la CV
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:15
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmica
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 08:45
  • Reunió
  • Reunió amb el Subdirector d'Infraestructures Educatives i el Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 20:00
  • Inauguració
  • Inauguració de l'exposició de Joan Miró a l'IVAM
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió prèvia a Comissió Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Direcció General de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 14:15
  • Reunió
  • Reunió amb Advocada-Coordinadora i Cap del Servei de Contractación d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Reunió Equip de Direcció part Educació
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió en SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió en SG Infraestructures Educatives i Jose A. Herrador de Tragsa
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió en SG Règim Econòmic, Cap Servei Informàtica Gestió Educativa, Cap Servei Contractació d'Infraestructures i Cap Servei Infraestructres
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:15
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Reunió prèvia Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió en Assessor Assumptes Parlamentaris
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 19:00
  • Presentació
  • Presentació del llibre "20 mestres del segle XX al País Valencíà"
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:30
  • Reunió
  • Reunió amb la Direcció General d'Esport
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Direcció General de Centres i Personal Docent
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Direcció General de Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb la SA d'Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 16:30
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Rector de d'IVAM
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip de Direcció, part d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Política Lingüística i Gestió del Muntilingüisme
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb empresa adjudicatària d'infraestructures educatives
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb una advocada de l'Estat
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 13:00
  • Recepció/Audiència Oficial
  • Reunió amb el SA de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb l'alcalde Morella, un assessor i el subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • Conferència
  • Assistència a conferència en Forum Europa Tribuna Mediterrànea
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 18:00
  • Reunió
  • Reunió amb el subdirector i el cap del servei d'Infraestructures
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb l'SA d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb el SA d'Educació e Investigació, les DGs de la mateixa SA i les DTs
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Fundació Turisme València, la Direcció General de Cultura, representants de les entitats culturals i personal de la DGTI
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el cap de Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport, Subdirector de Patrimoni Cultural, Secretari General Administratiu i Subdirector de Recursos Econòmics
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Formació Pressional i Ensenyaments de Règim Especial
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb la DG d'Universitat, Investigació i Ciència
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb cap de Servei de Coordinació de Fons Europeus
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic, Interventora Delegada i Advocada Coordinadora.
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 08:15
  • Reunió
  • Reunió amb subdirector de Règim Econòmic i cap de Servei d'Infraestructures
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i una tècnic de CIEGSA
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el director de Triodos Bank en València
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Educació i una diputada de Ciudadanos
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Cultura, Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG d'Esport, Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb la Interventora General
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Conferència
  • Conferència informativa de "Fórum Europa" amb Dª Mònica Oltra
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 20:00
  • Conferència
  • Assistència a Conferència de Dª Sandra Gómez López "Valencia, plaza de oportunidades y talento"
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 18:00
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Presidència i SA de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Reunio Equip de Direcció, part Educació
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Cap de servei d'atenció usuari de les TIC, Subdirector DGTIC i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb el Director Territorial de València
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunión en DG Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Conseller CEICE
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector Règim Econòmic, Subdirectora d'Innovació Tecnològica en els àmbits de l'Educació, Hisenda i Justícia, Cap Servei Informàtica per a la Gestió Educativa i Interventora Delegada Adjunta
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 08:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i Secretari General Administratiu
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sotssecretaria d'Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunión con SA de Cultura, SGA, Subdirector de Règim Econòmic i Director de l'IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA d'Educació, Subdirector d'Infraestructures, Cap de Servei d'Infraestructures i Cap de Servei d'Informàtica
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió en Cap Servei Planificació Educativa i en personal de Ciegsa
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Formació Professional
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió Comissió Valoració Direcció Circuit del Motor
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip de Direcció part Educació
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Directora de l'EIGE
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 09:00
  • Reunió
  • Reunió en DG de Política Educativa
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb alcalde de Morella
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector i tècnic de Patrimoni Cultural
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb SGA, cap Servei Assumptes Generals i arquitecte Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:15
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Administració Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 12:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell d'Administració Circuit del Motor
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 20:00
  • Acte commemoratiu
  • Concert XXX aniversari Cor de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 12:00
  • Reunió
  • Reunió de Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG Sector Públic
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 08:30
  • Reunió
  • Reuníó amb SGA i Director de CulturArts
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 12:30
  • Reunió
  • Reunió prèvia a Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Abogacia Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 18:00
  • Reunió
  • Reunió amb Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • Reunió
  • Reunión amb l'Advocacia de l'Estat
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb cap de Servei de Gestió Patrimonial
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb Conseller, SGA y Director de l'IVC
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb SA de Cultura i Esport, Viceinterventor i Director Econòmic del Palau de les Arts
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 18:30
  • Lliurament de Premis
  • Lliurament Altes Distincions de la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:45
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 09:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell General INVASSAT
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 19:30
  • Altres
  • Cant de la Sibil·la a la Catedral
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Subdirecció General d'Infraestructures Educatives
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:30
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • Reunió
  • Reunió prèvia a Comissió Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb DG Pressupostos
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Patronat Palau de les Arts Reina Sofía
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb cap del Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa i Subdirectora d'Innovació Tecnològica
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 17:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell General Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Subdirector de Règim Econòmic i responsables de la Subdirecció de Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb DG Esport i tècnics del Circuit del Motor
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb la cap del Servei de Fons Europeus
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Funció Pública
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb la Intervenció General
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • Equip de Direcció, part d'Educació
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • Reunió
  • Reunió de coordinació amb l'equip de l'SAEI
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:45
  • Reunió
  • Reunió amb la Subdirectora de Centres i el Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:00
  • Altres
  • Acceptació càrrecs en Servei d'Entitats Jurídiques
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb la cap del Servei d'Assumptes Generals i l'arquitecte tècnic
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió SSAA i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, DG de Cultura, DG d'Esport, Subdirectors de l'SACE, Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • Reunió
  • Reunió am el DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb la cap del Servei d'Assumptes Grals i l'arquitecte tècnic
  • València (València)
 • dissabte, 25 novembre 2017 12:00
  • Altres
  • Concentració per contra violència de gènere
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Reunió del Patronat de la FFES (Fundació per al Foment dels Estudis Superiors)
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 19:00
  • Acte commemoratiu
  • XXX aniversari del programa Erasmus
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:00
  • Comissió Secretaris i Subssecretaris
  • Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Conseller de la CEICE
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 17:30
  • Reunió
  • Reunió amb la Subdirectora de Règim Econòmic i la Cap de Servei de Programació Econòmic i Pressupostos
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb el DG de Política Lingüística
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el SA de Presidència
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • Reunió
  • Reunió de Coordinació de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la DG de Sector Públic
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

22/12/2017

Ampolla de vi "Cepas Viejas" Murviedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim Servicios

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE VILLAR RIVERA

Destinació: Associació Valenciana de Caritat

19/12/2017

Llibre "República, gerra civil i educació" de Vicent Torregrosa Barberà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Torregrosa Barberà

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE VILLAR RIVERA

Destinació: Biblioteca Sotssecretaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes Administración Autonómica Subsecretario 16/11/2017 28/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SAU impulso Proyectos Innovación y Digitalización Secretario 27/12/2019 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES Fomento estudios superiores PATRONO 13/07/2019 Pública
AGENCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) – COMITÉ DE DIRECCIÓN. Evaluación sistema Universitario Vocal Comité de dirección 13/07/2019 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y DE FORMACIÓN SUPERIOR coordinación sistema universitario vocal 13/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 65.525,43 €
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 66.155,46 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 22.081,82 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Total: 114.810,32 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 120.935,72 €
Total: 120.935,72 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 54.277,67 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.587,45 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 5,74 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.