HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • José Villar Rivera

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 02/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 16/11/2017 DOGV

La persona titular de la Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, exerceix les atribucions que li confereix l'article 69 de la Llei del Consell, així com les que li assignen el present reglament, les altres disposicions legals i aquelles que el conseller o la consellera li encomane. Entre altres, exerceix les funcions següents:

 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col•laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la Conselleria.
 • Tramitar i coordinar les consultes davant de l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la Conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de persones titulars de les Secretaries Autonòmiques i Subsecretaries, com també emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració d'esta.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Disposar la publicació, quan pertoque, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.
 • Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 28 juny 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juny 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 16 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:45
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 26 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 17:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 13:15
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 desembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 22:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 10:15
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 15:45
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 08:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 08:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 08:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:15
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 08:45
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 08:15
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 08:45
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 10:45
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:40
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 3 març 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:15
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 08:45
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 14:15
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 08:15
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 20:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 19:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:45
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 25 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 12:00
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

22/12/2017

Ampolla de vi "Cepas Viejas" Murviedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim Servicios

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE VILLAR RIVERA

Destinació: Associació Valenciana de Caritat

19/12/2017

Llibre "República, gerra civil i educació" de Vicent Torregrosa Barberà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Torregrosa Barberà

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE VILLAR RIVERA

Destinació: Biblioteca Sotssecretaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes Administración Autonómica Subsecretario 16/11/2017 28/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SAU impulso Proyectos Innovación y Digitalización Secretario 27/12/2019 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES Fomento estudios superiores PATRONO 13/07/2019 Pública
AGENCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) – COMITÉ DE DIRECCIÓN. Evaluación sistema Universitario Vocal Comité de dirección 13/07/2019 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y DE FORMACIÓN SUPERIOR coordinación sistema universitario vocal 13/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 65.525,43 €
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 66.155,46 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 22.081,82 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Total: 114.810,32 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 120.935,72 €
Total: 120.935,72 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 54.277,67 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.587,45 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 5,74 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.