HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Jesús Damián Martí Nadal

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretari General de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 07/12/2017 DOGV
 • Nomenament: 15/07/2015 DOGV

El secretari o la secretària general de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove serà al seu torn el secretari o la secretària del Consell Rector.

Són funcions del secretari o la secretària general de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove:

 • Les pròpies de la seua condició de secretari o secretària del Consell Rector.
 • Efectuar la coordinació i el seguiment del Pla Generalitat Jove.
 • Coordinar les relacions institucionals de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.
 • Les altres funcions que expressament li encomane o delegue la Presidència o la Direcció General.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT SECRETARI GENERAL 15/07/2015 07/12/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consorci REAJ (Red Española de Albergues Juveniles) Vocal del Comité Executiu 06/06/2016
Consell Rector de Institut Valencià de la Joventut VICEPRESIDENT 08/12/2017
Consell Rector de la Agencia Nacional Española (ANE) per a l'aplicació dels capítol de joventut del programa Erasmus+ MEMBRE 08/12/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 139.139,66 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València 81.557,46 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.218,57 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.145,69 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.974,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 7.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 4.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 170.000,00 €
Total: 170.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Pla de Pensions Caixa Popular RGAMIXTO 20 II 4.000,00 €
Total: 4.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 193,98 €
Rendiment del treball 57.194,50 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.