HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Gonzalo Peral Bernat

  • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
  • Director General de la Intervenció
  • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
  • Cessament: 16/06/2019
  • Nomenament: 31/01/2017 DOGV
  • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La Direcció General de la Intervenció assumix les competències en matèria de coordinació de les viceintervencions generals, en matèria d'expedients de despesa que se sotmeten al Consell, d'expedients sobre discrepàncies, en matèria d'ordes de servei i instruccions, de normativa relacionada amb control de la despesa i en la designació de representants en actes de recepció d'inversió, i la resta de matèries d'índole relativa a assumptes interns de la Intervenció General.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

  • dimecres, 8 febrer 2017 09:30
    • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de la Intervenció Llista completa d'obsequis

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extre Cellers Vegamar 500 ml. Vinagre balsàmic Oilixir 250ml. i Vi espumós de moscatell "Reymos" 750 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: GONZALO PERAL BERNAT

Destinació: Intervenció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE HACIENDA INTERVENTOR 03/05/2007 30/01/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONOMICO DG DE LA INTERVENCION 27/01/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 70.375,66 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.184,87 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.184,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 28.750,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 112.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 20.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 112.000,00 €
Total: 112.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 55.591,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.