HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Rosa Josefa Molero Mañes

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d'Infància i Adolescència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV

La Direcció General d'Infància i Adolescència és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual li corresponen les funcions relatives a promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent, en matèria d'infància i adolescència, d'intervenció familiar i d'adopcions que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció familiar i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
 • Promoure els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat.
 • Previndre conductes que entrebanquen la convivència, fomentant la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia.
 • Fomentar i garantir la igualtat d'oportunitats i previndre el risc diferencial de pobresa de les llars amb xiquets, xiquetes i adolescents.
 • Establir mesures adreçades a garantir el desenvolupament físic, cognitiu, emocional, comunitari, integral i harmònic dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i previndre el desarrelament.
 • Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris les famílies amb fills i filles en situació de vulnerabilitat i risc.
 • Dissenyar i coordinar protocols i actuacions davant del risc i en matèria de desemparament, tutela i guarda.
 • Prioritzar l'acolliment familiar enfront del residencial, treballar per al retorn, dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment i adopció i garantir la inclusió social als menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials, i generar recursos que recolzen la vida independent als joves que compleixen la majoria d'edat quan es troben sota una mesura de protecció.
 • Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat te atribuïdes en aquest àmbit.
 • Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.
 • Fomentar la formació dels professionals i la investigació, impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents a la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i especialitzada i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació.
 • Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les funcions atribuïdes.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Gestionar els concerts, les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.
 • Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 05/08/2016 NO
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS ASESORA DE ASUNTOS GENERALES 13/11/2015 04/08/2016 NO
EMAFI COOP V INFANCIA Y FAMILIA PRESIDENTA 01/11/2004 31/10/2015 NO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA EDUCACIÓN PROFESORA ASOCIADA 01/09/2006 30/06/2015 NO
UNIVERSIDAD LA FLORIDA EDUCACIÓN PROFESORA 01/09/2012 30/06/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 119.022,03 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València 34.598,52 €
Ple domini 25 Garatge Valencia/València 4.426,41 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 37.702,36 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.639,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 12.817,26 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 4.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO 50% 67.886,12 €
HIPOTECA VIVIENDA 25% 61.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 33.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 5.000,00 €
hipoteca 80.211,98 €
CREDITO 19.504,10 €
Total: 266.602,20 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXA BANK 9.143,33 €
Total: 9.143,33 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 52.713,66 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.