HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Cristina Moreno Fernández

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Treball i Benestar Laboral i Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

En qualitat de titular de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral ostenta les següents competències:

 • La Direcció General de Treball exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals. En particular, li corresponen les funcions següents:
 • Exercir com a autoritat laboral a la Comunitat Valenciana.
 • Regular les condicions individuals i col•lectives de treball en els casos que legalment siga procedent.
 • Resoldre els expedients sancionadors de l'ordre social i de prevenció de riscos laborals.
 • Exercir les funcions de mediació, arbitratge i conciliació laboral i d'Oficina Pública de Registre d'Actes Electorals Sindicals, i també les competències de l'exercici d'autoritat pública.
 • Gestionar els registres administratius d'associacions empresarials i professionals, sindicals, de treballadors autònoms, d'empreses acreditades del sector de la construcció, el registre dels convenis col•lectius de treball i la inspecció i, si és el cas, sanció.
 • Executar les disposicions d'aplicació en l'àmbit dels treballadors autònoms.
 • Exercir les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del benestar laboral dels treballadors.
 • Prestar assistència tècnica i pressupostària al Consell del Treball Autònom de la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matè- ries que li són pròpies.

En qualitat de titular de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ostenta les competències següents:

S'atribuïxen a l'INVASSAT, organisme autònom de caràcter administratiu previst en la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, l'exercici de les funcions de prevenció i protecció de riscos laborals, a excepció de la prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari.

Per a l'exercici de les seues competències, la Direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball desenrotllarà les funcions següents:

 • de direcció:

Dirigir l'actuació de l'INVASSAT.

Redactar i firmar els instruments necessaris per a desenrotllar els plans i programes d'actuació que competixen a l'Institut en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ordenar les actuacions del personal de l'Institut, sense perjuí de la seua delegació en les direccions dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

Aprovar instruccions i criteris tècnics per al desenrotllament de les tasques encomanades al personal tècnic de l'Institut.

Aprovar les propostes d'especificacions tècniques que es consideren necessàries per a la seua transposició a normes preventives d'aplicació general o sectorial.

Proposar la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres organismes, institucions, departaments de les Administracions Publiques, entitats públiques i privades, centres d'investigació i empreses.

Proposar l'habilitació a què es referix l'article 4.4.

 • d'assistència als òrgans de l'Institut i a les autoritats laboral i judicial i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social:

Facilitar, informar i assessorar el president o la presidenta, al vicepresident o la vicepresidenta, al Consell General i a la Comissió Permanent amb la regularitat que s'assenyale.

Informar les recomanacions tècniques que formule l'Institut i dirigir els estudis i tasques necessàries per a la seua elaboració.

Dirigir i orientar la informació estadística a realitzar sobre sinistralitat laboral amb periodicitat mensual, traslladant a la Presidència i a la Comissió Permanent.

Designar el personal que haja de prestar la col·laboració amb l'autoritat laboral o autoritats judicials.

Aprovar instruccions per a fer efectiva la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En la seua condició de titular de la Secretaria del Consell General i de la Comissió Permanent, prestar el suport administratiu i disposar els mitjans personals i materials suficients per al seu funcionament, així com elaborar la memòria anual d'activitats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

 • de gestió administrativa, economicopressupostària i de personal:

Dirigir, impulsar i controlar l'activitat econòmica, administrativa i de personal de l'Institut.

Donar compte a la Presidència i al Consell General de la liquidació anual del pressupost.

 • La Direcció assumirà qualssevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic o que els òrgans de l'Institut li deleguen o encomanen.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 13 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019
  • Córdoba (Córdoba)
 • dimarts, 11 juny 2019 08:00
  • Córdoba (Córdoba)
 • dijous, 6 juny 2019 12:30
  • Sagunt (València)
 • dijous, 6 juny 2019 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 19:30
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 16:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 20 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 12:15
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:30
  • Paterna (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 8 maig 2019 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 15 abril 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 12 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 10:15
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019
  • Paterna (València)
 • dimecres, 27 març 2019 18:30
  • Paterna (València)
 • dimecres, 27 març 2019 09:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 26 març 2019 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 16:30
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • Paterna (València)
 • dimecres, 20 març 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 20 març 2019 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 març 2019 09:30
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 12 març 2019 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 6 març 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 19:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 09:00
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 25 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 11:00
  • Picassent (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 17 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 08:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 17:00
  • Almussafes (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 15:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018
  • Oviedo (Asturias)
 • dijous, 22 novembre 2018 08:00
  • Oviedo (Asturias)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 11:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dissabte, 17 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dimecres, 14 novembre 2018 09:00
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dimarts, 13 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 08:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 22 octubre 2018 09:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 19 octubre 2018
  • Cáceres (Cáceres)
 • dijous, 18 octubre 2018 08:00
  • Cáceres (Cáceres)
 • dimarts, 16 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 08:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 15 octubre 2018 08:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dilluns, 1 octubre 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:00
  • Paterna (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 09:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 19 setembre 2018 20:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 18 setembre 2018 17:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 30 agost 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 27 juliol 2018 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 10:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018
  • Huelva (Huelva)
 • dijous, 28 juny 2018 08:00
  • Huelva (Huelva)
 • dimecres, 27 juny 2018
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 12:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 25 maig 2018 10:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:30
  • Paterna (València)
 • divendres, 18 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:30
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018
  • Salamanca (Salamanca)
 • dijous, 19 abril 2018 08:00
  • Salamanca (Salamanca)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:30
  • Alzira (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 12:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 febrer 2018
  • Córdoba (Córdoba)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 08:00
  • Córdoba (Córdoba)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 9 gener 2018 09:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 16:30
  • Almussafes (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 29 novembre 2017
  • Paterna (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 22 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 20 novembre 2017 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 09:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dissabte, 11 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017
  • Granada (Granada)
 • dijous, 9 novembre 2017
  • Granada (Granada)
 • dimecres, 8 novembre 2017 09:00
  • Granada (Granada)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 10:30
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 25 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 16:50
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 19:30
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 20 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 12:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 09:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 10 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:30
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017
  • Alcalá de Henares (Madrid)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:30
  • Alcalá de Henares (Madrid)
 • divendres, 16 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 9 juny 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 22 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 15:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 19 abril 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 17:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 27 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 12:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 27 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 març 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 8 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:30
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:00
  • Novelda (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 13:20
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 27 gener 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 15:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 22 gener 2017 18:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 11:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 desembre 2016 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 desembre 2016 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:30
  • Alzira (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 19:00
  • Paterna (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 17:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 12:15
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 21:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • Almussafes (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 11:30
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 11:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 27 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:15
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 24 octubre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 19 octubre 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 11:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016
  • Toledo (Toledo)
 • dimarts, 11 octubre 2016 22:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:40
  • Toledo (Toledo)
 • dilluns, 10 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 21:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 17:00
  • Paterna (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 20:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:15
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 08:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 09:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 6 setembre 2016 14:50
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 12:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 10:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 1 juliol 2016
  • Bilbao (Vizcaya)
 • divendres, 1 juliol 2016 09:00
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dijous, 30 juny 2016 07:00
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dimecres, 29 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 10:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 27 juny 2016 09:30
  • Burjassot (València)
 • dijous, 23 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 21:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 09:00
  • Buñol (València)
 • divendres, 17 juny 2016 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 17 juny 2016 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 17 juny 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 17 juny 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 9 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 1 juny 2016 09:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:30
  • Paterna (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 18:20
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:45
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:15
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 maig 2016 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 maig 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 6 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:45
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 11:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 29 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:45
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 8 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 15 març 2016 13:30
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 14 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 14 març 2016 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 20:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 8 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:30
  • Alzira (València)
 • dilluns, 7 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 11:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 3 març 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 3 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 11:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 13:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 2 febrer 2016 09:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 29 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 25 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 13:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 15 gener 2016 11:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 14 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 12 gener 2016 09:30
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 23 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 10:00
  • Quart de Poblet (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 17:30
  • Almussafes (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 10:30
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 21:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 desembre 2015 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 9 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 21:30
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 novembre 2015
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:40
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 20:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 12:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 21:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 octubre 2015 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 16 octubre 2015 12:15
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 15:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 08:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 7 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 08:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 29 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 14:45
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 12:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 14:45
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 13:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 11:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 14:45
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 1 setembre 2015 10:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 14:45
  • València (València)
 • dilluns, 10 agost 2015 13:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dimecres, 5 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • Madrid (Madrid)

Directora General de Treball i Benestar Laboral/Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Llista completa d'obsequis

21/11/2017 - 22/11/2017

Reunió de Patronat de la Fundació Estatal per a La Prevenció de Riscos Laborals.- (Els gastos a càrrec de l’entitat organitzen-te).

25/10/2017 - 26/10/2017

Jornada del Consell de Relacions Laborals de Castella-La Manxa

Acompanyant/s
 • Dª Amparo Garrigues Giménez
Costs
 • Allotjament
  212,00 €
 • Transport
  299,65 €
 • Total 511,65 €
19/06/2017 - 20/06/2017

Assistència al II Fòrum de Transparència.- Universitat d’Alcalá

27/03/2017 - 28/03/2017

Conferència Nacional Tripartida -MADRID

Costs
 • Transport
  138,90 €
 • Total 138,90 €
20/12/2016 - 21/12/2016

Reunión Comisión Delegada de la FPRL Madrid - (Los gastos a cargo de la entidad organizante)

20/12/2016

Reunión del Pleno y de la Comisión Permanente de la CNSST en Madrid - (Los gastos a cargo de la entidad organizante)

20/12/2016

Reunión del Patronato de la FPRLen Madrid - (Los gastos a cargo de la entidad organizante)

28/10/2016

Reunión Comisión Delegada de la F.P.R.L. en Madrid (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

28/10/2016

Reunió Patronato FPRL en Madrid (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

26/10/2016

Jornada Técnico /Sindical CCOO - MADRID (Los gastos a cuenta entidad organizante)

19/10/2016

Reunió del Comite de Enlace del INSHT en Madrid (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

10/10/2016 - 11/10/2016

Jornada "Prevencion Riesgos Laborales Sector Sanitario" en Toledo (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

11/01/2016

ERE Empresa LLadró

Acompanyant/s
 • Mari Sol Sánchez Tarazaga.Jefa de Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Programas
Costs
 • Transport
  130,20 €
 • Total 130,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Treball i Benestar Laboral/Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Llista completa d'obsequis

05/06/2019

Petjapapers de cristall i estoig amb 3 bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coashiq

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

15/02/2019

Bolígraf marca CROS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi de Graduats Socials de València

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

09/01/2019

Agenda dietari any 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià Graduats Socials

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

26/12/2018

caixa amb 3 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima. Vicente Boluda Fos (Presidente)

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Per al personal del despatx

20/12/2018

Llibre de Santiago Posteguillo "Yo,Julia".Premio Planeta 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Biblioteca de la Directora General

27/10/2018

botella de vi i llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jornades Treball en Elx

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: despatx

26/09/2018

2 bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SINDICATO UGT-PATERNA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

21/06/2018

Camiseta, tassa i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despach

23/04/2018

Llibre "Por fin es Lu:nes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Victor Tatay.- Adecco

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

27/03/2018

gorra i xiulet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: STADLER

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despach

26/02/2018

Portallapis conmemoratiu II Premi Faro PortCastelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuaria de Castelló

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

31/01/2018

Cartera portadocuments amb memòria usb i calculadora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació....

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Directora General de Treball i Benestar Laboral i del Invassat

20/12/2017

Libro.- Premio Planeta 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

20/12/2017

2 cajitas de bombones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LA ONCE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Direcció General

18/12/2017

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA-CORPORACIÓN MARÍTIMA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: dirección general de Treball i Benestar Laboral

19/09/2017

LLIBRE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADRIÁN TODOLÍ SIGNES

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: DESPATX

10/05/2017

cupó l'ONCE nº 39214 del 10 de maig 2017 " Feria Valencia 100 años"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: dirección general Treball i Benestar Laboral

04/05/2017

motxila de niló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Las Kellys Benidorm

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: motxilla de niló Despatx directora general

20/04/2017

Lote muestrario productos dermo-higiernicos Laboratorio Quinton

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Laboratorios Quinton

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Invassat

23/12/2016

Caixa xicoteta de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA (Corporació Martímita) Presidnete Vicente Boluda Fos

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx (Aperitiu)

21/12/2016

Caixa de llapis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADECCO

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Salita de la Directora

21/12/2016

2 Capsetes de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: 1 Direcció General de Treball i una altra en l’Invassat

16/12/2016

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MIGUEL ANGEL URBANO RUIZ.- DIRECTOR DE LAFARGE HOLCIM

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: DespaTX

05/12/2016

Botella de Vi, Marques de Murrieta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Josep Riba de BAYER

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Para Comida Navidad empleados INVASSAT

26/10/2016

Agenda 2017 (normal)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASEMPLEO.- President D. Andreu Cruañas

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx directora

20/10/2016

Moxila plastic amb logo empresa i boligraf plastic amb logo empresa ALUMIUM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALUMIUM

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Alacant

02/03/2016

LLIBRE RUMB AL PROGRÉS.- EL PORT DE CASTELLÓ A TRAVÉS D ELA HISTÒRIA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Autoritat Porturia

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Salita de la direcció General

04/01/2016

Portavelas redondo grande, de unos 15 cm. de alto y 12 de diámetro, de vidrio grabado con bolas de navidad y una vela en el centro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arturo Cerveró (CEV)

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Dependencias del Invassat

21/12/2015

Caja con tres botellas de vino

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda Fos.- BOLUDA Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despacho.- Aperitivo Navidad

18/12/2015

Caja pequeña de bombones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Manuel Pichel Jallas.- LA ONCE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Aperitivo Navidad

14/12/2015

LLIBRE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MIGUEL ANGEL URBANO RUIZ.- DIRECTOR DE LAFARGE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: DESPATX

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 01/01/1999 01/03/2015 NO
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARIA 01/01/1985 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental de la Central de Compras Central de Compras Presidenta y vocal 24/07/2019 Pública
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Contratación Administrativa Vicepresidenta del Pleno 24/07/2019 Pública
Comisión de Clasificación y Registros Contratación Presidenta 24/07/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Asuntos Económicos Secretaria 24/07/2019 Pública
Comisión de Subsecretarios Preparación pleno Consell Subsecretaria 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Estadística Vocal 24/07/2019 Pública
Consejo Valenciano de Estadística Estadística Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Estadística de CHME Estadística Presidenta 24/07/2019 Pública
Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial de Incapacitados Tutelas y Defensa Judicial de Incapacitados Vocal 24/07/2019 Pública
Consejo de Ciudadanía Corporativa Ciudadanía Vocal Suplente 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento TIC Vocal 24/07/2019 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Función Pública Miembro 24/07/2019 Pública
Comité de Seguridad de la Información Seguridad de la Información Vocal 24/07/2019 Pública
Consorcio para la restauración, conservación y utilización de San Miguel de los Reyes Restauración, conservación y utilización de San Miguel de los Reyes Miembro 24/07/2019 Pública
Comisión Técnica de SEguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos de la Generalitat Eficiencia Energética Edificios Públicos Vocal 24/07/2019 Pública
Taula de la Solidaritat Soiidaritat Miembro 24/07/2019 Pública
Alto Consejo Consultivo en I+D+I I+D+I Secretaría adjunta 24/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'ús del Valencià Ús del Valencià Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Técnica de publicaciones Publicaciones Vocal 24/07/2019 Pública
Fundación de la CV atención a las víctimas del delito y para encuentro familiar - FAVIDE Atención víctimas del delito y para el encuentro familiar Patrono 24/07/2019 Pública
Instituto Valenciano de Acción Social - IVAS Acción Social Vocal Consejo de Dirección 24/07/2019 Pública
Consell Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria Coordinación Gestión Tributaria Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana Combatir la Violencia de Género Miembro 24/07/2019 Pública
Comité de Cooperación en materia de contratación pública Cooperación en contratación pública Representante de la Generalitat Valenciana 24/07/2019 Pública
Consejo Participación Ciudadana Participación Ciudadana Miembro 24/07/2019 Pública
Consejo de Administración Ciudad de la Luz Administración Ciudad de la Luxz Consejera 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 37.736,46 €
Multipropietat 8 Altres immobles urbans Valencia/València 25.591,94 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 6.200,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 22.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA domicilio familiar 65.900,00 €
PRÉSTECS FINANCIAL SERVICES TOYOTA 24.802,00 €
Total: 90.702,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
FONDO DE PENSIONES BBV 9.720,00 €
Total: 9.720,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 59.618,30 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,02 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.