HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Josep Joan Vidal Borrás

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 15/11/2017 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La persona titular de la Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, exerceix les atribucions que li confereix l'article 69 de la Llei del Consell, així com les que li assignen el present reglament, les altres disposicions legals i aquelles que el conseller o la consellera li encomane. Entre altres, exerceix les funcions següents:

 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col•laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la Conselleria.
 • Tramitar i coordinar les consultes davant de l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la Conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració d'esta.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Disposar la publicació, quan pertoque, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.
 • Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimarts, 14 novembre 2017 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 08:45
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 15:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 15 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 08:45
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 10:45
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 5 agost 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 agost 2017 18:30
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 agost 2017 23:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 08:45
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 22:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 08:45
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 19:15
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 1 juliol 2017 19:30
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 21:45
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 18:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 21:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:45
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 22:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 19:30
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 14:30
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 14:15
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 12:15
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 08:45
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 08:45
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 13:15
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 13:45
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 20:30
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 20:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 15:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 14:15
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 20:30
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • diumenge, 18 setembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 14:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 agost 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 4 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 22:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 08:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 10:45
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 18:15
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 23:55
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 19:00
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 20:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 14:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 21:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 14:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 18:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 14:15
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 17:15
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:15
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:15
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 20:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 08:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 20:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 11 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 23:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 20:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 18:30
  • Llíria (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 20:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 15:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 octubre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 24 octubre 2015 20:30
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 21:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 10:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 08:15
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 agost 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 agost 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 7 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 20:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 09:15
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 08:30
  • València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (Cessament 15.11.2017) Llista completa d'obsequis

12/02/2016

Acte de Condecoració "Ufficiale dell Ordine della Stella d'Italia" al Sr. Davide Livermore

Costs
 • Transport
  126,00 €
 • Total 126,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (Cessament 15.11.2017) Llista completa d'obsequis

29/12/2016

Llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAMSUNG

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: Treball despatx

23/12/2016

Dues ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: S'ha afegit a la picadeta nadalenca que previament havien comprat 21 treballadors adscrits a la Sotssecretaria

22/12/2016

Llibre "Crónica del Rey Jaume I"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llibreria LLIG

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: Fons de regals de la Sotssecretaria

12/12/2016

Llibre "100 líderes para la historia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad Europea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: Despatx

29/04/2016

Llibreta d'anotacions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa RECOLIM

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: Ús personal

04/01/2016

Llibreta-dietari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Magmacultura-

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: Ús personal

14/12/2015

Llibre "La Vida Perenne" de José Luis Sampedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Universitat Europea. Laureate International Universities

Destinatari de l'obsequi: JOSEP JOAN VIDAL I BORRÀS

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CULTURARTS VOCAL 09/07/2015
AVAP VOCAL 09/07/2015
IVAM SECR. CONSELL RECTOR 09/07/2015
CONSORCI MUSEUS SECRETARI 09/07/2015
FFES VOCAL 09/07/2015
FUND. LLUM IMATGES COMIS. LIQUIDADORA 09/07/2015
PALAU DE LA MUSICA VOCAL 09/07/2015
CIEGSA VOCAL CONS. ADM. 09/07/2015
CIRCUIT DEL MOTOR VOCAL CONS. ADM. 09/07/2015
COMIS. ESTADISTICA CEICE PRESIDENT
CONSELL VAL D'UNIVERSITATS I DE FORMACIO SUPERIOR VOCAL

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 33 Immobles rústics Valencia/València 10.117,83 €
Nua propietat 0 Vivendes Valencia/València 49.324,76 €
Nua propietat 0 Locals Valencia/València 1.223,05 €
Nua propietat 0 Altres immobles urbans Valencia/València 4.910,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 4.840,33 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CRÈDIT HIPOTECARI 119.152,43 €
Total: 119.152,43 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 77.325,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.