HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Carmen Amoraga Toledo

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Cultura i Patrimoni
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni assumeix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, arxius, suport tècnic, i promoció cultural, així com la promoció, impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià. En particular, exercirà les funcions següents:

 • Promoure, difondre, protegir i fomentar la política cultural valenciana, així com l'activitat de creadors i artistes, en les matèries de la seua competència.
 • La protecció, la difusió, l'enriquiment, l'estudi i la investigació, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, planificació i difusió del seu coneixement i la incorporació d'estos a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa, sense perjuí de les funcions atribuïdes als ens públics adscrits a la Conselleria.
 • La formalització, la gestió i la inspecció dels llibres de registre de transaccions de béns mobles integrants del patrimoni cultural valencià, obligatoris per a antiquaris i comerciants d'aquests béns.
 • La redacció de projectes en el camp de la restauració, la direcció de les intervencions i qualsevol altra actuació tècnica la competència de la qual corresponga a la direcció general, o les que se li encomanen en relació amb el seu àmbit funcional.
 • L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.
 • L'elaboració i la posada al dia de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
 • L'elaboració, la supervisió i el manteniment del sistema valencià d'inventaris de patrimoni cultural.
 • La coordinació amb altres administracions públiques i òrgans de la Generalitat en actuacions urbanístiques, mediambientals, arqueolò- giques i, en general, sobre el medi cultural, en l'àmbit de les funcions establides en aquest article.
 • La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural.
 • La gestió dels museus dins de l'àmbit del departament.
 • El suport a la promoció i l'impuls de les arts escèniques, de la música i de la cinematografia.
 • El foment de la difusió didàctica de les col•leccions dels museus, d'acord amb les iniciatives i propostes de les direccions d'aquells, així com la coordinació dels tallers i programes didàctics per a escolars.
 • Proposar la regulació, la protecció, la coordinació, l'ajuda i, si és el cas, la gestió de biblioteques i hemeroteques, dins de l'àmbit competencial del departament.
 • La gestió, la proposta i, si és el cas, l'exercici de les atribucions que corresponen al departament en matèria del llibre.
 • L'exercici de les funcions que tinga atribuïdes el departament en matèria de depòsit legal d'obres impreses i propietat intel•lectual.
 • La promoció i l'ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es desenvolupen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • L'estudi, l'enriquiment, la conservació i la restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la vigilància i tutela, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.
 • La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria de patrimoni, promoció cultural, llibre, biblioteques i arxius, així com la seua gestió.
 • Exercir les funcions en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.
 • La regularització, conservació, estudi, classificació, protecció, ajuda i, si és el cas, gestió dels arxius, dins de l'àmbit competencial del departament.
 • La tramitació, la proposta i, en general, l'execució d'actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Iniciar, instruir i resoldre expedients sancionadors per les infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de la seua competència,
 • Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els o les titulars de la Conselleria o de la secretaria autonò- mica de què depén.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 14 juny 2019 19:30
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 18:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 21:00
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 12:00
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:30
  • Calp (Alacant)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 2 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 27 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 27 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 abril 2019 20:15
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 15:00
  • Paiporta (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 20:00
  • Oliva (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 19:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 21:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 17:00
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 08:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 10:15
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 març 2019 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 març 2019 19:00
  • Pego (Alacant)
 • dilluns, 4 març 2019 13:15
  • Xàbia (Alacant)
 • dilluns, 4 març 2019 10:30
  • Petrer (Alacant)
 • divendres, 1 març 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 20:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:00
  • Oliva (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 20:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 18:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 20:00
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • Cinctorres (Castelló)
 • dijous, 7 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 20:30
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 11:00
  • Alcàsser (València)
 • dijous, 31 gener 2019 14:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:30
  • Pego (Alacant)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 20:00
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:30
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 12:30
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dimecres, 23 gener 2019 10:30
  • Rojales (Alacant)
 • dilluns, 21 gener 2019 13:15
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • Picanya (València)
 • dijous, 17 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 20:30
  • Picanya (València)
 • divendres, 11 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 desembre 2018 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 18:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 11:30
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 13 desembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 09:00
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 19:00
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 16:30
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 16:00
  • Londres
 • diumenge, 9 desembre 2018 13:00
  • Londres
 • divendres, 7 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 4 desembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 1 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 24 novembre 2018 20:30
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:00
  • Serra (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 12:30
  • Vilafamés (Castelló)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • Castellnovo (Castelló)
 • dimecres, 21 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 13:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 20 novembre 2018 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 18:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 16 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 20:30
  • Alzira (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 8 novembre 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 7 novembre 2018 17:45
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 20:30
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 10:00
  • Cocentaina (Alacant)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 10:15
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:15
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 octubre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 27 octubre 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 10:00
  • Llutxent (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 19:00
  • Alzira (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 13:15
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 12 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • Frankfurt
 • dimarts, 9 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 7 octubre 2018 12:00
  • Santa Cruz de Moya (Cuenca)
 • dissabte, 6 octubre 2018 16:30
  • Santa Cruz de Moya (Cuenca)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 22:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 29 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 19:00
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:30
  • Aras de los Olmos (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 26 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 13:45
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 12:15
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 17:30
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 15 setembre 2018 22:15
  • Llíria (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 setembre 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 09:00
  • Frankfurt
 • dimarts, 11 setembre 2018 09:00
  • Frankfurt
 • dilluns, 10 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:00
  • Algemesí (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 25 agost 2018 15:30
  • París
 • dimarts, 31 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 10:15
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:00
  • Morella (Castelló)
 • dimarts, 17 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 juliol 2018 16:30
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 9 juliol 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 20:00
  • Picanya (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:00
  • Berlín
 • dimecres, 20 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 11:00
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 7 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 20:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 1 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • Picassent (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:45
  • les Alqueries (Castelló)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 20:30
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:15
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 18:00
  • Rafelbunyol (València)
 • dijous, 10 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:45
  • València (València)
 • diumenge, 29 abril 2018 10:00
  • Tírig (Castelló)
 • dissabte, 28 abril 2018 20:15
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 28 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 26 abril 2018 21:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 09:00
  • Londres
 • dijous, 19 abril 2018 09:00
  • Londres
 • dimecres, 18 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 10:00
  • Bicorp (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 abril 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 abril 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 5 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:30
  • Todolella (Castelló)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 12:30
  • Gandia (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 21:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • Quart de Poblet (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:30
  • Burjassot (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:30
  • Carcaixent (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 17:00
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:30
  • Todolella (Castelló)
 • dimarts, 27 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:45
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 febrer 2018 20:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 10:30
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:45
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 20:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 11:00
  • Todolella (Castelló)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:15
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 gener 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 gener 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 11:45
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 16:00
  • Callosa de Segura (Alacant)
 • dimarts, 23 gener 2018 12:30
  • Crevillent (Alacant)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:15
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 19 gener 2018 20:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Picanya (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018
  • Londres
 • dilluns, 8 gener 2018
  • Londres
 • dijous, 28 desembre 2017 14:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 17 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 16 desembre 2017 20:30
  • Picanya (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 20:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 17:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • Callosa de Segura (Alacant)
 • dijous, 14 desembre 2017 11:00
  • Villena (Alacant)
 • dimecres, 13 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • Utiel (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 21:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 17:30
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 20:00
  • Silla (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 12:00
  • Picanya (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017
  • Londres
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:35
  • Londres
 • dilluns, 20 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:45
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:30
  • Utiel (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 11:30
  • Utiel (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 novembre 2017 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 9 novembre 2017 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 8 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 5 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 19:00
  • Nules (Castelló)
 • divendres, 3 novembre 2017 12:30
  • Todolella (Castelló)
 • divendres, 3 novembre 2017 11:00
  • Forcall (Castelló)
 • dijous, 2 novembre 2017 13:45
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 11:15
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 11:00
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 13:30
  • Biar (Alacant)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:00
  • Monòver (Alacant)
 • dimarts, 17 octubre 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:00
  • Sant Mateu (Castelló)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 19:00
  • Sueca (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 octubre 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 setembre 2017 21:00
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 29 setembre 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:30
  • Buñol (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 13:15
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 18:00
  • Llíria (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dijous, 14 setembre 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 12 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:30
  • Sagunt (València)
 • dijous, 31 agost 2017 18:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 30 agost 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 27 agost 2017
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 28 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 08:00
  • Paterna (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 19:15
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • Montanejos (Castelló)
 • dimecres, 5 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 18:30
  • Alaquàs (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 22:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 16 juny 2017 11:30
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 15 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 15:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 19:00
  • Catarroja (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 22:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 29 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 16 maig 2017 12:00
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dilluns, 15 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017
  • Venecia
 • dimecres, 10 maig 2017
  • Venecia
 • dimarts, 9 maig 2017 18:00
  • Venecia
 • dimecres, 3 maig 2017 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 28 abril 2017 10:00
  • Reus (Tarragona)
 • dijous, 27 abril 2017 11:00
  • Benissanó (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 11:00
  • Utiel (València)
 • divendres, 7 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017
  • Bolonya (Italia)
 • dilluns, 3 abril 2017
  • Bolonya (Italia)
 • diumenge, 2 abril 2017 13:25
  • Bolonya (Italia)
 • dimecres, 29 març 2017 12:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 29 març 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 març 2017 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 18:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:00
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 12:30
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimecres, 1 març 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 28 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 14:00
  • Elda (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:30
  • Petrer (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:30
  • Monòver (Alacant)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 febrer 2017 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 21:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 12:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 7 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 desembre 2016 20:30
  • Picanya (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 19:30
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 15:15
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:15
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • Aigües (Alacant)
 • dimecres, 9 novembre 2016 10:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 20:00
  • Benicarló (Castelló)
 • dijous, 3 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 29 octubre 2016 10:00
  • Cocentaina (Alacant)
 • divendres, 28 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:00
  • Benicàssim (Castelló)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 10:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 17:15
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:15
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:45
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 12:30
  • Novelda (Alacant)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 28 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 27 juny 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 juny 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 11:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dimecres, 22 juny 2016 10:00
  • Betxí (Castelló)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:30
  • Borriana (Castelló)
 • divendres, 10 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 14:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 juny 2016 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 juny 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 8 juny 2016 13:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 12:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:30
  • Altea (Alacant)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:00
  • Cheste (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 11:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 29 abril 2016 10:30
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 28 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 18:00
  • Llíria (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 16:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 abril 2016 13:30
  • Villena (Alacant)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:00
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:15
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 13:30
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 23 març 2016 11:30
  • la Jana (Castelló)
 • dimecres, 23 març 2016 09:30
  • Borriol (Castelló)
 • dimarts, 22 març 2016 11:30
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 21 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:15
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 8 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 16:15
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 febrer 2016 10:30
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 25 febrer 2016 11:00
  • Vilafamés (Castelló)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:15
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 13:00
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • Crevillent (Alacant)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:15
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 8 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:15
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:15
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 11:30
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 1 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 16:15
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 16:15
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:45
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 gener 2016 19:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 4 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 11:45
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 10:15
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 13 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 12 desembre 2015 20:30
  • Picanya (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:45
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 desembre 2015 00:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 desembre 2015 12:00
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 7 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 desembre 2015 00:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 12:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 09:45
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:15
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 10:15
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:45
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 13:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dimarts, 10 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 14:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:45
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 09:45
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 16:15
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 15:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 15:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 16:15
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 15:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 octubre 2015 15:00
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 6 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • diumenge, 4 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 00:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:45
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:00
  • Llíria (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:30
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:00
  • el Campello (Alacant)
 • dimecres, 16 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 21:00
  • Godella (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 agost 2015 18:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 13 agost 2015 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 13 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 20:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 22:30
  • Sagunt (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 20:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 18:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 14 juliol 2015 17:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 14 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:40
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:15
  • València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni Llista completa d'obsequis

05/03/2019 - 06/03/2019

Assistència a l'acte d'homenatge a Carmen Alborch i reunió amb el director general de Belles Arts i el secretari tècnic d'Infraestructures del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  164,00 €
 • Transport
  32,80 €
 • Total 196,80 €
18/12/2018

Reunió amb la directora general del Llibre i Foment de la Lectura Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Transport
  130,96 €
 • Total 130,96 €
13/12/2018

Reunió amb el Director General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Directora Museo de Bellas Artes
Costs
 • Manutenció
  22,20 €
 • Transport
  135,46 €
 • Total 157,66 €
09/12/2018 - 11/12/2018

Acte conmemoratiu 600 aniversari de la Generalitat Valenciana. Londres

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  360,00 €
 • Manutenció
  100,11 €
 • Transport
  541,14 €
 • Total 1.001,25 €
21/11/2018

Reunió amb la directora del institut Ramon Llull. Reunió amb el director de la institució Lletres Catalanes. Coche oficial. Barcelona

Acompanyant/s
 • Subdirector del LLibre, Arxius i Biblioteques.
08/11/2018

Reunió amb el director de Cultura del Instituto Cervantes. Reunió a l'ambaixada d'Eslovaquia. Reunió amb la directora general de Industries Culturals i Cooperació del Ministeri. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Manutenció
  19,90 €
 • Transport
  195,41 €
 • Total 215,31 €
30/10/2018

Reunió amb el director del Instituto de Patrimonio Cultural Español i reunió amb el subdirector de Museos Estatales Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  161,81 €
 • Total 167,51 €
25/10/2018 - 27/10/2018

Inauguració i assistència al Consejo de Patrimonio Histórico Nacional en Elx

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  208,00 €
 • Total 208,00 €
10/10/2018 - 12/10/2018

Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  602,00 €
 • Manutenció
  54,95 €
 • Transport
  435,10 €
 • Total 1.092,05 €
06/10/2018 - 07/10/2018

Assistència a les Jornades El Maquis en Santa Cruz de Moya (Cuenca)

27/09/2018

Reunió amb el president d'Acción Cultural Española (AC/E) i reunió amb el director general de Belles Arts Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  24,00 €
 • Transport
  143,41 €
 • Total 167,41 €
12/09/2018

Reunions al Ministeri d'Educació i Cultura i al Institut Cervantes Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimonio Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  138,60 €
 • Total 138,60 €
25/08/2018 - 26/08/2018

Assistència a l’Homenatge als espanyols de La Nueve a París (74 aniversari) Paris

Costs
 • Allotjament
  212,84 €
 • Manutenció
  19,50 €
 • Transport
  499,27 €
 • Total 731,61 €
05/07/2018

Reunió amb tècnics del Ministeri de Cultura i Esport Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  4,00 €
 • Transport
  133,60 €
 • Total 137,60 €
20/06/2018 - 23/06/2018

Lliurament dels premis Europa Nostra. Premio Unió Europea de Patrimoni Berlín

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  369,00 €
 • Manutenció
  109,60 €
 • Transport
  572,00 €
 • Total 1.050,60 €
19/04/2018 - 20/04/2018

Reunió en el Victoria and Albert Museum de Londres

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Manutenció
  27,45 €
 • Transport
  496,19 €
 • Total 643,64 €
11/04/2018 - 12/04/2018

Assistència al Consejo de Patrimonio Histórico en Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  158,00 €
 • Transport
  169,60 €
 • Total 327,60 €
20/02/2018 - 21/03/2018

Assistència a la Fira d'Art Contemporani ARCO, organitzada per IFEMA Madrid

Acompanyant/s
 • Gerent del Consorci de Museus
Costs
 • Allotjament
  130,00 €
 • Manutenció
  30,55 €
 • Transport
  175,50 €
 • Total 336,05 €
30/01/2018

Assistència a la Comisió Sectorial de Assumptes Culturals en Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  137,60 €
 • Total 137,60 €
08/01/2018 - 09/01/2018

Reunió amb representant de l'ambaixada i direcció del Museum Victoria and Albert (Londres)

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  178,00 €
 • Manutenció
  103,64 €
 • Transport
  300,42 €
 • Total 582,06 €
21/11/2017 - 22/12/2017

Visita al Victoria and Albert Museum de Londres (Retaule del centenar de la Ploma) reunió amb representant de la ambaixada Londres

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  172,00 €
 • Manutenció
  72,70 €
 • Transport
  426,42 €
 • Total 671,12 €
07/11/2017

Reunió amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural i representants de la Comissió bilateral Generalitat- Ajuntament d'Elx ( Madrid)

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  133,60 €
 • Total 133,60 €
05/10/2017

Fira Liber. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Llibre, Arxius i Bliblioteques
Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 136,00 €
19/06/2017

Reunions a Madrid amb el director del Instituto Cervantes i amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Llibre, Arxius i Biblioteques
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  17,27 €
 • Transport
  140,30 €
 • Total 157,57 €
09/05/2017 - 11/05/2017

Bienal Venècia 2017

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Manutenció
  117,50 €
 • Transport
  543,04 €
 • Total 1.060,54 €
03/05/2017

Reunions a Madrid Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  276,80 €
 • Total 287,80 €
02/04/2017 - 04/04/2017

Fira Internacional del Llibre Bolonya 2017

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  919,00 €
 • Manutenció
  48,50 €
 • Transport
  492,50 €
 • Total 1.460,00 €
08/02/2017

Reunió a Barcelona amb la Directora Àrea de Mercats. Institut Català de les empreses Culturals. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
13/10/2016

Fira del Llibre. Barcelona. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Cap de servei del Llibre i Biblioteques
08/06/2016

Reunió a Barcelona amb representants del Institut de les Lletres Catalanes i de la Fundació Ramón Llull. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
 • Subdirector General de Patrimoni Cultural i Museus
08/06/2016 - 09/06/2016

Reunions a Madrid amb la Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes, amb el Instituto Cervantes i amb Acción Cultural Española. I visita exposició el Bosco

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  150,00 €
 • Manutenció
  19,60 €
 • Transport
  381,11 €
 • Total 550,71 €
07/10/2015

Fira Liber. Madrid.

Acompanyant/s
 • Cap de servei del Llibre i Biblioteques
Costs
 • Transport
  255,82 €
 • Total 255,82 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Cultura i Patrimoni Llista completa d'obsequis

22/05/2019

Llibre "Ferits pels llibres Fons de bibliòfils a la Universitat de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Històrica de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

07/05/2019

Llibre "Taulelleria devocional d'Alcoi (segles XVIII i XIX)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

07/05/2019

Llibre "FERNAND LÉGER Y LA VIDA MODERNA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/03/2019

Marc de fusta de 32x 23 cm amb diploma. Llibret 2019 Falla Pere Cabanes Comte de Lumiares

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Alpine Renault València. Falla Pere Cabanes Comte de Lumiares

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/03/2019

Llibre "encuadrArte, Un proyecto de arte e inclusión"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Torre Pinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/02/2019

Llibre "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Granada

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/02/2019

Llibre "Francis Montesinos" Catálogo razonado 1972-2003

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francis Montesinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/02/2019

Llibre "Temps convulsos, Històries i microhistòries en la col·lecció de l'Ivam"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/02/2019

Llibre "Recerques del Museu d'Alcoi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2019

Llibre "Guía Flora del Macizo del Caroig", Oli d'Oliva Verge Extra i mel de Romero de Bicorp.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bicorp

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/01/2019

Llibre " Apunts per a una fuga", Maria Jacarilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

08/01/2019

Llibre "Las mujeres cuentan" XVIII Premi Literari de Narrativa de Dones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció G de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/12/2018

Caixa de cartó amb fullet i làmines:"Lejanías, Arte joven polaco en la colección K. Musial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/12/2018

Llibre " Habitar el Mediterrani"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/12/2018

Llibre "Vicente Rodes Aries, El estudio natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/12/2018

Llibre "La catedral de Valencia Historia, Cultura y Patrimonio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/12/2018

Dues samarretes infantils i una bufanda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TVON PRODUCCIONES

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/12/2018

Llibre fitxes "Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes d'acció del CECV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2018

Revista Valenciana d'estudis autonòmics nº63 "40 anys d'autogovern valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2018

Llibre "Hijos de la piedra", de Guillermo Fernández Rojano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Fernández Rojano

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2018

Revista d'Història Moderna 2018 (n. 44), del Departament d'Història Moderna de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament d'Història Moderna, UV

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/10/2018

Llibres "Comercio exterior del libro 2017" y "Comercio interior del libro en España 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de les Càmares del Llibre d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/10/2018

Llibre "Laietania Estudis d'aqueologia i d'història"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mataró

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/10/2018

Llibre "Arquitecturas pintadas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

01/10/2018

Llibre "El Ejército en el convento de Santo Domingo de Valencia 175 aniversario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cuartell General Terrestre d'Alta Disponibilitat

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/09/2018

Llibres 1 Els colors de l'aire, 2 Arquitectura i art cristià a Aldaia i 3 Fumerals d'Aldaia, de la "Col·lecció Llotgeta de Patrimoni Local"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aldaia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Desptax de la direcció general

13/09/2018

Llibre "Livres rares, Libraire Camille Sourget"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llibreria Camille Sourget de Paris

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/08/2018

Llibres: "Historias de Bombas Gens, Exposición 1" i "Proyecto fotogràfico Bombas Gens, Frank Gómez 2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Per Amor a l'Art

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

11/07/2018

Llibre "Elogio de la procras. Elogi de la procrastinació. In praise of procrastination" de Paula Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/06/2018

Dvd "Arquitecturas para la defensa de la costa Mediterránea (1936-1939)" de Andrés Martínez -Medina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/06/2018

Llibre " L'Alcúdia d'Elx. Plan Director 2017-2029" de Sonia Gutiérrez i Miguel Louis Cereceda (eds.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "Notificaciones" un projecte de Isaías Griñolo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "reinventar el possible accionar l'imaginable"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "1956/2018 Trajectòria Monika Buch"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/05/2018

Llibre "Llibre Mordassa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/05/2018

Llibre "L'Hospital Sueco-Noruec d'Alcoi. Antoni Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/05/2018

Llibre "De l'Hospital Sueconoruec d'Alcoi a l'Hospital Militar Base de la Vila Joiosa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/04/2018

Llibre "Ceràmica en mans de dona, mirades diverses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/03/2018

Còmic "El nostre Arxiu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/03/2018

Dos Cds 2018-4716 Institut Confucio de la Universitat València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/03/2018

LLibre "Moros y cristianos un Patrimonio Mundial IV Congreso Nacional y I Internacional sobre fiestas de Moros y Cristianos TOMO I y TOMO II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabino P Dpto Geografía Hª Universidad de Alicante

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/03/2018

Llibre Fidelitats a Contracorrent. El món dels Martínez Guerricabeitia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València. Fundació G Col·lecció martínez Guerricabeitia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/03/2018

Llibre "Arcana Imperii" Investigacions en Burocràcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/02/2018

Llibre "Parelles de Tiepolo, Rafael Armengol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Arrmengol

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/02/2018

Llibre " Algo que decir XXXIX" de varios autors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibañez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/02/2018

Llibre "Shadi Ghadirian, Com tots els dies"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/02/2018

Llibre "Memoria 2016" del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitata Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu, direcció

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despax de la Direcció General

02/02/2018

Llibre " Arte Rupestre en la Sierra de las Cuerdas" de Juan F. Ruiz López

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Viceconsejero de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Mutxamel Patrimonio Hidráulico" Aula Riusec

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Art, Arquitectura i Memòria (1954-1974)" de Arcadi Blasco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Església El Salvador de Mutxamel 500 Anys d'Història" de Assumpció Brotons Boix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Arquitectura religiosa en el municipio de Mutxamel. La Iglesia Arciprestal de El Salvador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "JOC" de Vinz Feel Free i Txema Rodríguez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "ON TRANSLATION"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "IV Convocatòria Premis MARDEL 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "Joan Castejón retrospectiva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Revista "Intermedios" de Acción Cultural Española

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "La deriva de un gesto Post- Romántico" de Hugo Martínez-Tormo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Libro "Actes de comunicació" Pablo Bellot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "De paisatges, passejos i paisans" de Porcar Lahuerta Varela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/01/2018

Llibre "Jusep Torres Campalans" de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/01/2018

Llibre " Homenaje a Blasco Ibáñez, varios autores"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibáñez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

11/12/2017

Llibre " Taula redona una nova Ràdio Televisió Pública Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Llibre- catàleg de l'exposició " Intacta Maria -UNBLEMISHED MARY"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Belles Arts de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Dos publicacions: una de recopilació dels 30 anys de Premis Max Aub i altra un follet facsímil de Lira Perpetua de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub Segorbe

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Llibre "El santuario Ibérico y romano de La Serreta", de Ignasi Grau Mira i altres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre" Encontres en l'estació" Inmaculada Aguilar Civera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibres "Cuadernos del Museo de Transporte nº 22,23 y 24"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre "Paseando por vías y caminos", de César Jiménez Alcañiz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre "Guía de Puentes de la Comunitat Valenciana 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2017

Llibre "Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. Cursos 2013/14 i 2014/2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2017

Libro "Consell Escolar de la Comunitat Valencina. Memòria 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/11/2017

Llibre "Comercio interior del Libro en España 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/11/2017

Llibre "Comercio Exterior del Libro 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/11/2017

Cd Música programàtica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la CV

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/08/2017

Llibre "Cuentos y Leyendas de las Matemáticas" de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora G de Cultura i Patrimoni

11/07/2017

Llibre "Trampas Max Aub", de Pedro Tejada Tello

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Tejada Tello

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

04/07/2017

Llibre "IL·LUSTRE ANECTOTARI. Vida i extraordinàries i portentoses aventures dels i de les professionals de la il·lustració gràfica", pel 20é aniversari d'APIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d'Il·lustradors Valencians

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/07/2017

Llibre "Projecte 3, CMCV", de Manu Blàzquez, Vicente Aguado i Silvia Martí Marí, del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/07/2017

Llibre "IV Convocatòria Premis Mardel 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/05/2017

Llibre"Memoria del poder municipal en Villena", de César López Hurtado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/05/2017

Llibre "Com es viu una guerra? La vida quotidiana d'una ciutat de rereguarda", de la Col·lecció València Capital de la República, de Javier Navarro i Sergio Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/05/2017

Llibre "Cien años de Administración de las Bellas Artes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/02/2017

Rèplica en escaiola del bust de la Dama d'Elx. mesures 13 cm x 8 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora de Cultura i Patrimoni

18/03/2016

Palma blanca treballada de aprox. 2 m

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche i Comunidad de la Acequia de Marchena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx en Sant Miquel dels Reis

18/12/2015

Caja de pastissos de rovell de aprox. 20x15 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: emr Restauración y Conservación

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General de Cultura i Patrimoni

19/11/2015

Cistella de mimbre de 25 cm. de diàmetre aproximat amb dàtils madurs de la palmera recol·lectats en el Palmerar Il·licità

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General de Cultura i Patrimoni, es comparteix amb el personal de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EDICIONES DESTINO EDICION LIBRO 01/01/2014 01/01/2014 NO
FUNDACIÓN TELEFONICA CHARLA 23/04/2014 23/04/2014 NO
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CHARLAS 01/05/2014 01/05/2014 NO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA JURADO 01/10/2014 01/10/2014 NO
UNIVERSITAT DE VALENCIA PERSONAL EVENTUAL 15/04/2010 03/04/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION INTERDEP FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS VOCAL 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DEL LIBRO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
JUNTA CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRESIDENTA 09/07/2015
COMISIÓN MIXTA IGLESIA (Inactivo) VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE ARCHIVOS VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA (Inactivo) PRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE TEATRO Y DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Inactivo) MIEMBRO 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE BIBLIOTECAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CULTURARTS GENERALITAT - CONSEJO DE DIRECCIÓN VOCAL 09/07/2015
INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM) - CONSEJO RECTOR VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - JUNTA RECTORA PRESIDENTA 09/07/2015
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓ DE LA C V LA LLUM DE LES IMATGES VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓ DE LA C V JAUME II EL JUST VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN PRESIDENTA 09/07/2015
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SAGUNTO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
FUNDACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GANDÍA VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓN PERE COMPTE VOCAL 09/07/2015
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CATEDRALES PRESIDENTA 09/07/2015
PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - COMISIÓN PERMANENTE VOCAL 09/07/2015
PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - COMISIÓN EJECUTIVA MIEMBRO 09/07/2015
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO VOCAL 09/07/2015
LLUÍS GUARNER - PATRONATO VOCAL 09/07/2015
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - PATRONATO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - PATRONATO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
PALMERAL D'ELX - PATRONATO VOCAL 09/07/2015
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA.- ALTO PATRONATO VOCAL 09/07/2015
PREMIO DE LAS LETRAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA 09/07/2015
CACSA .CONSEJO ADMINISTRACIÓN "CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS" MIEMBRO 09/07/2015
EPSAR. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. CONSEJERA 09/07/2015
OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CV REPRESENTANTE 09/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 40.979,99 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.250,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 52.715,65 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.