HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Joaquín Carrión Candel

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Centres i Personal Docent
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Direcció General de Centres i Personal Docent exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de centres docents, serveis educatius, tot això referit a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, educació especial, i educació de persones adultes. Així mateix, assumeix les funcions en matèria de proposta i execució de la política de personal docent de la conselleria, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competència en administració pública. En particular, exercirà les funcions següents:

 • Proposar l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents no universitaris i la dotació dels mitjans materials dels centres i dels serveis de suport educatiu.
 • La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
 • La tramitació, proposta i gestió dels concerts educatius amb els titulars dels centres privats.
 • El registre dels centres educatius, així com l'autorització i supressió de les ensenyances a impartir en els centres públics i privats.
 • Ordenar l'oferta educativa en cada curs escolar, establir els processos d'admissió de l'alumnat en tots els ensenyaments i coordinar els processos d'atenció al alumnat i les seues famílies.
 • L'exercici de les facultats en matèria de règim disciplinari i sancionador en relació amb els centres docents, sense perjuí de les que l'ordenament jurídic atribuïsca a la persona titular del departament.
 • L'edició, gestió i registre de l'historial acadèmic de l'alumnat i, si és el cas, dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes
 • L'expedició de títols i diplomes acadèmics i professionals d'ensenyances no universitàries, la competència dels quals corresponga a la conselleria competent en matèria d'educació. Gestió del Registre dels títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.
 • La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi en l'àmbit no universitari, així com les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'aquesta direcció genera
 • La planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.
 • Exercir la direcció del personal docent dependent de la conselleria i les funcions de proposta, gestió i execució en matèria de personal no docent dels centres educatius, en concret fisioterapeutes, educadors especials i educadors d'escola infantil, excepte en aquells aspectes que estiguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Crear, modificar i suprimir els llocs de treball de les plantilles dels centres docents, dels serveis de suport educatiu i dels llocs d'assessors tècnics docents i coordinadors tècnics docents, així com l'elaboració, aprovació i publicació de les plantilles de personal docent dels mencionats centres i serveis i llocs, i proposar la dotació de llocs de treball de personal no docent, d'acord amb la planificació prevista.
 • La gestió i actualització del Registre de Personal Docent no Universitari, sense perjuí de les funcions que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat.
 • Elaborar i proposar per a la seua aprovació l'oferta d'ocupació pública de personal docent, així com dictar totes les resolucions i actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius per a l'ingrés en la funció pública docent no universitària, excepte la convocatòria i l'aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre de la persona titular de la conselleria.
 • Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que depenguen del departament.
 • Estudiar, proposar i desenvolupar mesures que tendisquen a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjuí de les atribucions que corresponguen als òrgans competents en matèria de funció pública.
 • Exercir les facultats disciplinàries respecte del personal docent dependent de la conselleria, excepte les que l'ordenament jurídic atribueix a altres òrgans.
 • La tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • L'elaboració, emissió d'informes i proposta de disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional, així com el dictat de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir l'equipament escolar i el material didàctic.
 • Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de les quals depén, o li conferisquen les disposicions vigents.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 27 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 9 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 17:30
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 17 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 5 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 11:00
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 24 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 11:15
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 16:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 19:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:45
  • València (València)
 • dilluns, 22 gener 2018 20:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 15 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:00
  • Xirivella (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 17:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:30
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:15
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 16:30
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:15
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 6 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 18:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 30 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 26 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 13:00
  • Picassent (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 1 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 10:45
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 12:00
  • Cullera (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:30
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimarts, 29 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:15
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 10:00
  • Sagunt (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 20:00
  • Sagunt (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 13:15
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 16:45
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:45
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 19:00
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 11:15
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 29 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 09:45
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 19:00
  • Cheste (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 17:45
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 14 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 21:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juliol 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juliol 2015 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 09:30
  • València (València)

Director General de Centres i Personal Docent Llista completa d'obsequis

11/04/2019

Reunió en Madrid. Edifici Bronce. RED.ES, escoles conectades.

Costs
 • Transport
  167,50 €
 • Total 167,50 €
21/01/2019

Reunió amb la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora general de Centres Privats, Concerts educatius i Finançament de Centres Concertats
Costs
 • Manutenció
  38,95 €
 • Transport
  114,00 €
 • Total 152,95 €
08/10/2018

Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional. Madrid.

Costs
 • Transport
  124,36 €
 • Total 124,36 €
25/09/2018 - 26/09/2018

Reunió amb els directors i directores generals de Personal de les CCAA, a Valladolid.

Costs
 • Allotjament
  145,11 €
 • Transport
  113,30 €
 • Total 258,41 €
18/01/2018

Comissió de Personal de la Conferència d'Educació. Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats. Madrid.

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  123,75 €
 • Total 134,65 €
11/01/2018

Reunió delsDirectors generals de Recursos Humans de les Comunitats Autonòmiques, prèvia a la Comissió de Personal del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Madrid.

Costs
 • Transport
  140,35 €
 • Total 140,35 €
13/06/2017 - 14/06/2017

Reunió de la Comisió General d'Educació, en la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Profesional i Universitats, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Costs
 • Allotjament
  192,96 €
 • Manutenció
  40,20 €
 • Transport
  135,45 €
 • Total 368,61 €
16/05/2017 - 17/05/2017

Reunió de la Comisió de Personal, en la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Profesional i Universitats, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Costs
 • Allotjament
  109,51 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 226,51 €
08/02/2017

Reunió de la Comisió de Personal, en la Secretaria d’Estatd’Educació, Formació Profesonal i Universitats, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
30/10/2015

Assistència a "SIMO EDUCACIÓN" , saló de Tecnologia per a l'ensenyament, organitzat per IFEMA. Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,55 €
 • Transport
  167,86 €
 • Total 182,41 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Centres i Personal Docent Llista completa d'obsequis

12/11/2015

Placa de ceràmica. Guardó "Profesionalidad y Compromiso 2015" concedit per Fundación Diagrama als professors de les seccions educatives dels centres de reeducació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: JOSE JOAQUÍN CARRIÓN CANDEL

Destinació: Despatx del director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
JUNTA DIRECTIVA DE L'ASOCIACIÓ DE DIRECTORAS I DIRECTORS D'IES (ADIES PV) MEMBRE 01/01/2003 07/07/2015 NO
IES JUAN DE GARAY DE VALENCIA DIRECTOR 01/07/2001 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión mixta de salud escolar Miembro 18/07/2019 Pública
Consejo de la formación de personas adultas (cfpa) Vocal 18/07/2019 Pública
Observatorio para la convivencia escolar en los centros de la CV Vocal 18/07/2019 Pública
Conferencia de educación - Comisión de centros educativos Miembro 18/07/2019 Pública
Consejo de administración CIEGSA Miembro 31/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 46.076,68 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 17.096,23 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 38.848,64 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 37.946,76 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 60.780,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 129,04 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.