HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Eva Martínez Ruiz

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretària
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 31/03/2018 DOGV
 • Nomenament: 06/11/2015 DOGV

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en tot allò corresponent a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa i les funcions de la Central de Compres de la Generalitat, d'acord amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desenvolupament.

La Sotssecretaria exercirà com a Oficina de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmica assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres, i emetrà els estudis que li encarregue la Sotssecretaria relacionats amb les especificitats tècniques d'altres modalitats de contractes, a més de prestar igualment suport al Servei de Compres de la Generalitat i al Servei de Contractació i Assumptes Generals quan siga requerida per a això.

Així mateix, la Sotssecretaria té competència respecte dels serveis comuns, la supervisió i la recopilació de documents, i l'assistència en les matèries pròpies de la Conselleria, especialment en vista a:

 • Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
 • Prestar assistència tècnica al conseller o consellera, i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques i de les direccions generals en tot allò que es requerisca.
 • Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Emetre informes sobre els assumptes que el conseller o consellera haja de sotmetre al ple del Consell de la Generalitat o al president.
 • Proposar les reformes que s'encaminen a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de la Conselleria, i preparar tot allò relatiu a la seua organització i mètode de treball, atenent principalment els costos, rendiments i qualitat dels seus exercicis.
 • Proposar normes generals sobre l'adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
 • Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i atendre les publicacions tècniques, periòdiques o no, de la Conselleria.
 • Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en tot allò que afecte la Conselleria, en col•laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració del Consell i de l'Institut Nacional d'Estadística o altres organismes que es consideren convenients.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, llevat del supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Dirigir i supervisar la gestió de la Secretaria General Administrativa.
 • Les competències que li atribueix la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa i de l'Oficina de Supervisió de Projectes.
 • Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració general de l'Estat, comunitats autònomes i Administració local de la Comunitat Valenciana.
 • Promoure la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Exercir, respecte a la Central de Compres de la Generalitat, les funcions que li assigne la seua normativa.
 • Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (cessament 31/03/18) Llista completa d'obsequis

14/03/2018

ampolla d'oli i vinagre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Despatx

02/01/2018

"lot de productes: 3 pastilles de torró ecològic, diferents sabors. 1 paquet de café mòlt. 1 pot de melmelada. 1 pot de mel. 1 paquet de llavors de cacau- xocolate negre." 1 botella d'oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: S.A. Agricultores de la Vega de valència

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Despatx.

20/12/2017

"lot de productes: 3 pastilles de torró ecològic, diferents sabors. 1 paquet de café mòlt. 1 botella de mistela-moscatell. 1 pot de melmelada. 1 pot de mel. 1 paquet de llavors de cacau- xocolate negre."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SA. Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Despatx.

23/12/2015

lot productes alimentàris (melmelada, mel, xocolata, café i torró)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SA Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Despatx

23/11/2015

paraigüa logo corporativo Volvo Ocean Race

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA VIII LEGISLATURA 01/01/2011 31/12/2015 NO
SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS CV DIRECTORA GENERAL 28/08/2015 05/11/2015 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO SUBSECRETAIA 08/11/2015 30/04/2018 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DG PRESUPUESTOS 01/04/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA Vocal 14/02/2019
CONSEJO COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 01/04/2018
CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA.JOVE MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 VOCAL SUPLENT 27/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVIA MEMBRE 24/04/2018
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL VOCAL 01/04/2018
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV VOCAL 01/04/2018
PLENO DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV VOCAL SUPLENTE 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL, FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 01/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV PRESIDENTA 01/04/2018
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GV VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS VICESECRETARIA 27/11/2015
COMITÉ DE DIRECCIÓN AVAP VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM -CdL VOCAL 13/10/2016
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV-COMISIÓN TÉCNICA VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM VOCAL 01/09/2015
ACORD DEL CONSELL DE PERTENÈNCIA A MÉS D'UN ORGAN COL·LEGIAT 10/05/2018
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 01/04/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 18.036,41 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 16.217,39 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 55.611,85 €
Nua propietat 3 Vivendes Valencia/València 115.043,36 €
Ple domini 0 Immobles rústics Valencia/València 0,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 15.577,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BBVA 7.892,37 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER 8.297,08 €
Total: 16.189,45 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 782,30 €
Rendiment del treball 53.674,88 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.