HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Emili Josep Sampío Morales

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

Sota la directa dependència de la persona titular de la Presidència, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei del Consell respecte a la Presidència de la Generalitat, així com la responsabilitat patrimonial.

Així mateix, sota la seua dependència, funcionarà, com a òrgan col·legiat, la Comissió de Transparència.

En especial, li corresponen les funcions:

 • Coordinació dels titulars de les sotssecretaries de totes les conselleries pel que fa a aquelles actuacions relatives a l'impuls de l'acció política del Consell, la seua activitat legislativa i aquelles actuacions que han de sotmetre's a l'aprovació del Consell.
 • Coordinació dels titulars de les sotssecretaries de les distintes conselleries quant a la política executiva interdepartamental de la Generalitat per a la racionalització de la gestió de la seua administració, així com l'impuls, coordinació i supervisió dels plans d'actuació que respecte d'això siguen aprovats.
 • Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Presidència de la Generalitat, excepte en el cas que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Direcció del Registre General, així com la coordinació, supervisió i control de l'organització i del funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Presidència de la Generalitat.
 • Organització i control dels assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i emmagatzematge de totes aquelles dades i documentació que siguen necessaris per al funcionament correcte dels serveis.
 • Tramitació d'expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial.
 • Gestió i coordinació dels convenis i acords de col·laboració que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Elaboració de la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitació de les modificacions pressupostàries i realització del seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.
 • Elaboració d'informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com adopció de resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i es disposarà, si és el cas, la publicació en els diaris oficials.
 • Coordinació i impuls de la tramitació de projectes normatius, supervisió i remissió dels expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell per a la seua aprovació o coneixement.
 • Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretari de Presidència Llista completa d'obsequis

11/03/2019

Exemplar del llibre "Gràcies per la propina", dedicat per l'autor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferran Torrent

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretaria de Presidència

29/06/2018

Maleta de cabina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FECOREVA

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

25/01/2018

Llibre "El español de la foto de París" amb dedicatòria personal de l'autor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Basilio Trilles

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Despatx del subsecretari

25/01/2018

Llibre "Tiempo de Valientes" novela amb dedicatòria personal de l'autor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BASILIO TRILLES

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Despatx del subsecretari

29/06/2016

4 CD's relacionats amb les Societats Musicals de la C.V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Federació de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

29/06/2016

4 llibres relacionats amb les Societats Musicals de la C.V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Federació de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

14/06/2016

Exemplar del llibre "Everest '91 València al Sostre del món"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan Carlos Gómez Ramos - Cap de l'expedició EVEREST '91

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretaria de Presidència

16/03/2016

Exemplar del llibre "L'escola Valenciana, 25 anys de trobades"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Escola Valenciana - Vicent Moreno

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecreatari de Presidència

02/12/2015

Exemplar del llibre "El silencio del pantano" de Juanjo Braulio, dedicat per l'autor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juanjo Braulio

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.