HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Emilio Forcén Tárrega

  • Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
  • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  • Cessament: 04/12/2015 DOGV
  • Nomenament: 24/06/2011 DOGV

DOGV núm. 3141, de 12 de desembre. CAPÍTOL II. Òrgans de l'Institut. Article 12. El director de l'Institut és nomenat pel Govern Valencià, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques. Li correspondran les funcions següents:

Executar i dirigir els plans de treball anuals i executar els acords del Consell Rector.

Dirigir les tasques ordinàries de l'Institut.

Dirigir el personal i proposar nomenaments interns a la Comissió Tècnica.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.