Visualització de contingut web

Finançament

FINANÇAMENT AUTONÒMIC

 

S'entén per finançament autonòmic els ingressos que la Comunitat Valenciana percep per a finançar les despeses de l'administració autonòmica i els serveis públics que presta als ciutadans. D'acord amb la legislació existent en matèria de finançament de les comunitats autònomes i amb el sistema de finançament actualment establit, el finançament prové de diferents fonts d'ingressos: recursos provinents de la participació en els ingressos de l'Estat, els ingressos tributaris (derivats de tributs cedits de l'Administració General de l'Estat i dels tributs propis de la Comunitat Valenciana); subvencions provinents de l'Estat i de la Unió Europea; i altres ingressos, de naturalesa heterogènia i d'imports poc significatius.

Al marge d'aquests ingressos, la Comunitat Valenciana també finança la seua activitat amb els ingressos derivats de les operacions d'endeutament, a saber, operacions de crèdit i emissions de deute.

Consulte la informació sobre el finançament autonòmic en format reutilitzable.

 

INGRESSOS NO FINANCERS

 

Ingressos no financers:

Total ingressos no financers (milions d'euros)

Desglossament dels ingressos no financers (milions d'euros)

Evolució dels ingressos pressupostaris (2010-2017)
Milions d'euros

 

AUTONOMIA FISCAL

 

L'autonomia fiscal mesura el grau en què els ingressos no financers es financen per mitjà d'ingressos tributaris.

 

 

PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE L'ESTAT

 

Les transferències que es reben de l'estat són la font de finançament més important, perquè suposen el 80% del total dels ingressos de la Comunitat Valenciana. La participació de les comunitats autònomes en els ingressos de l'Estat, inclou les partides corresponents als impostos sobre la renda (IRPF) i sobre el valor afegit (IVA), així com altres impostos especials (com els impostos sobre l'alcohol, el tabac o l'electricitat). 

Es complementen aquestes fonts d'ingressos amb una sèrie de fons per a garantir el finançament de les comunitats autònomes:

- El Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals per a garantir un nivell homogeni en tot el territori nacional en la prestació dels serveis públics d'educació, sanitat i serveis socials essencials.
- El Fons de Suficiència Global que cobreix la diferència entre les necessitats de despesa de la comunitat autònoma i la suma de la seua capacitat tributària i la transferència del Fons de Garantia de serveis públics fonamentals anterior. En el cas de la  Comunitat Valenciana, és de signe negatiu, per la qual cosa suposa una disminució dels ingressos.
- Els Fons de Convergència Autonòmica (el Fons de Competitivitat i el Fons de Cooperació) destinats a aproximar les comunitats autònomes en termes de finançament per habitant ajustat, i d'afavorir l'equilibri econòmic territorial. En la Comunitat Valenciana té valor 0.

Participació en els ingressos de l'estat (milions d'euros)

Desglossament de la participació en els ingressos de l'Estat (milions d'euros)

 

INGRESSOS TRIBUTARIS PER TRIBUTS CEDITS

 

El segon grup el componen els ingressos per tributs cedits per l'Estat, entre els quals destaquen l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l'Impost sobre Successions i Donacions o l'Impost sobre el Patrimoni; les taxes i preus públics; i altres ingressos de naturalesa tributària.

Total ingressos tributaris Comunitat Valenciana (milions d'euros)

Desglossament dels ingressos tributaris Comunitat Valenciana (milions d'euros)

 

TOTAL RECURSOS SISTEMA DE FINANÇAMENT

 

De la suma de la participació en els ingressos de l'Estat amb els ingressos tributaris per tributs cedits, s'obté el total de recursos del sistema de finançament.

Total recursos sistema de finançament (milions d'euros)

 

IMPOSTOS PROPIS

 

La utilització d'aquesta font de finançament de la Comunitat Valenciana, està limitada per les restriccions establides en l'article 157.2 de la Constitució Espanyola, i els articles 6 i 9 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA). En l'actualitat, hi ha l'impost sobre els depòsits en les entitats de crèdit, l'impost autonòmic sobre el joc i els impostos mediambientals.

Total ingressos tributaris per impostos propis (milions d'euros)

Desglossament d'ingressos tributaris per impostos propis (milions d'euros)

 

SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS I FONS EUROPEUS

 

En aquest apartat s'inclouen les transferències, tant corrents com de capital, rebudes per la Generalitat, de l'Estat, de la Seguretat Social, de les corporacions locals i de l'exterior (fons europeus).

Total subvencions d'altres administracions i fons europeus (milions d'euros)

Desglossament de les subvencions d'altres administracions i fons europeus (milions d'euros)

 

RESTA D'INGRESSOS

 

Finalment, la resta d'ingressos comprèn conceptes de molt diversa naturalesa, com ara reintegraments, ingressos patrimonials, alienacions, etc.

Resta d'ingressos (milions d'euros)

 

INGRESSOS PRESSUPOSTATS I DRETS RECONEGUTS

 

En este apartat s'oferixen dades sobre la variació entre els ingressos previstos en la llei anual de pressupostos i els ingressos finals (drets reconeguts) de cada va exercir. Amb això es pot analitzar l'execució pressupostària.

 

Font: òrgan competent en matèria de pressupostos
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: gener 2018