alts càrrecs

 • Ximo Puig i Ferrer

 • President de la Generalitat Valenciana
 • Data de nomenament: 26/06/2015 DOCV
 • Plaça de Manises, 2. 46003. València
 • sec.pre@gva.es
 • 963 424 615

Agenda

LLEI 5/1983, DE 30 DE DESEMBRE, DEL CONSELL. (Capítol II. De les atribucions del President).

Al President de la Generalitat Valenciana, com més alt representant de la comunitat autònoma, li corresponen les funcions següents:

 • La representació legal de la Comunitat, sense perjuí de les facultats conferides per les normes a altres òrgans de la Generalitat.
 • Mantindre les relacions amb les altres Institucions de l'Estat, sense perjuí de les facultats atribuïdes respecte d'això als consellers.
 • Firmar els convenis i acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat i les altres comunitats autònomes.
 • Nomenar els alts càrrecs de la comunitat autònoma que les lleis determinen.
 • Sol·licitar de Les Corts Generals, amb l'acord previ de Les Corts Valencianes, la facultat de dictar normes legislatives en matèries de competència estatal, de conformitat amb l'article 150.1 de la Constitució i l'article 43.1 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, amb l'acord previ del Consell, la transferència o delegació de competències previstes en els punts 2 i 3 de l'article 43 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
 • Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de la Corona d'Aragó.

Correspon al President de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la comunitat autònoma, promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat Valenciana i disposar el que és necessari per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de quinze dies de la seua aprovació, i en el «Boletín Oficial del Estado».

El President de la Generalitat, en les seues funcions de president del Govern valencià, dirigix i coordina les seues accions, sense perjuí de les atribucions i responsabilitat de cada conseller en la seua gestió; a este efecte li correspon:

 • Establir les directrius generals de l'acció de govern.
 • Nomenar i separar els consellers de la titularitat de les distintes conselleries, i donar compte a les Corts Valencianes i assignar competències a cada conselleria.
 • Nomenar i cessar els consellers sense cartera.
 • Convocar el Consell, fixar l'orde del dia, presidir les seues reunions, dirigir les seues deliberacions i alçar les seues sessions.
 • Nomenar representants del Consell en les institucions i entitats que legalment corresponga.
 • Coordinar el programa legislatiu del Consell.
 • Firmar els decrets del Consell.
 • Coordinar l'execució dels acords del Consell.
 • Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d'absència o malaltia.
 • Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.
 • Plantejar davant de les Corts, amb la deliberació prèvia del Consell, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei.
 • Exercir totes les altres facultats i atribucions que li corresponguen d'acord amb les disposicions vigents, així com aquelles que no vinguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjuí del que disposa l'article 25.

A la Presidència de la Generalitat li correspon l'exercici de les competències en matèria d'assessorament al president, programació i desenvolupament dels actes del president, coordinació i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, estudis d'innovació, turisme, administració local i mitjans de comunicació social, relacions amb les Corts, i representació i defensa en juí i assessorament en dret a la Generalitat.

També li correspon l'exercici de les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, així com les competències en matèria d'extinció d'incendis.

Al president de la Generalitat, com més alt representant d'aquesta, corresponen les funcions establides en l'article 10 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la comunitat autònoma, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.

El president de la Generalitat, com a president del Consell, dirigeix i coordina les accions de govern, sense perjuí de les atribucions i responsabilitats de les persones titulars de cada conselleria.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 71.761,44 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 10.046,60 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 81.808,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos