alts càrrecs

 • Ximo Puig i Ferrer

 • President de la Generalitat Valenciana
 • Data de nomenament: 25/06/2015 DOCV
 • Plaça de Manises, 2. 46003. València
 • sec.pre@gva.es
 • 963 424 615

Agenda

LLEI 5/1983, DE 30 DE DESEMBRE, DEL CONSELL. (Capítol II. De les atribucions del President).

Al President de la Generalitat Valenciana, com més alt representant de la comunitat autònoma, li corresponen les funcions següents:

 • La representació legal de la Comunitat, sense perjuí de les facultats conferides per les normes a altres òrgans de la Generalitat.
 • Mantindre les relacions amb les altres Institucions de l'Estat, sense perjuí de les facultats atribuïdes respecte d'això als consellers.
 • Firmar els convenis i acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat i les altres comunitats autònomes.
 • Nomenar els alts càrrecs de la comunitat autònoma que les lleis determinen.
 • Sol·licitar de Les Corts Generals, amb l'acord previ de Les Corts Valencianes, la facultat de dictar normes legislatives en matèries de competència estatal, de conformitat amb l'article 150.1 de la Constitució i l'article 43.1 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, amb l'acord previ del Consell, la transferència o delegació de competències previstes en els punts 2 i 3 de l'article 43 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
 • Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de la Corona d'Aragó.

Correspon al President de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la comunitat autònoma, promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat Valenciana i disposar el que és necessari per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de quinze dies de la seua aprovació, i en el «Boletín Oficial del Estado».

El President de la Generalitat, en les seues funcions de president del Govern valencià, dirigix i coordina les seues accions, sense perjuí de les atribucions i responsabilitat de cada conseller en la seua gestió; a este efecte li correspon:

 • Establir les directrius generals de l'acció de govern.
 • Nomenar i separar els consellers de la titularitat de les distintes conselleries, i donar compte a les Corts Valencianes i assignar competències a cada conselleria.
 • Nomenar i cessar els consellers sense cartera.
 • Convocar el Consell, fixar l'orde del dia, presidir les seues reunions, dirigir les seues deliberacions i alçar les seues sessions.
 • Nomenar representants del Consell en les institucions i entitats que legalment corresponga.
 • Coordinar el programa legislatiu del Consell.
 • Firmar els decrets del Consell.
 • Coordinar l'execució dels acords del Consell.
 • Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d'absència o malaltia.
 • Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.
 • Plantejar davant de les Corts, amb la deliberació prèvia del Consell, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei.
 • Exercir totes les altres facultats i atribucions que li corresponguen d'acord amb les disposicions vigents, així com aquelles que no vinguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjuí del que disposa l'article 25.

A la Presidència de la Generalitat li correspon l'exercici de les competències en matèria d'assessorament al president, programació i desenvolupament dels actes del president, coordinació i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, estudis d'innovació, turisme, administració local i mitjans de comunicació social, relacions amb les Corts, i representació i defensa en juí i assessorament en dret a la Generalitat.

També li correspon l'exercici de les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, així com les competències en matèria d'extinció d'incendis.

Al president de la Generalitat, com més alt representant d'aquesta, corresponen les funcions establides en l'article 10 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la comunitat autònoma, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.

El president de la Generalitat, com a president del Consell, dirigeix i coordina les accions de govern, sense perjuí de les atribucions i responsabilitats de les persones titulars de cada conselleria.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 71.761,44 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 10.046,60 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 81.808,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Diputado por Castellón (X Legislatura) 28/11/2011 NO
Corts Valencianes Diputado por Castellón (IX Legislatura) 27/05/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea Presidente 27/06/2015
Comisión interdepartmanetal de turismo de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Comisión interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Presidente 27/06/2015
Comisión informativa interdepartamental para el estudio de los incendios forestales (inactiva) Presidente 27/06/2015
Alto Consejo Consultivo de investigación, desarrollo e innovación de la Presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) Presidente 27/06/2015
Comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Comisión de espectáculos púbicos y actividades recreativas de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Comisión mixta de cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia (inactivo) Presidente 27/06/2015
Comisión conmemorativa del 80 aniversario del II Congreso Internacional de escritores para la defensa de la cultura (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Comisión de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Comité valenciano para los asuntos europeos (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Consejo asesor mixto de coordinación autonómica (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Mesa social de la protección civil y las empresas de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Observatorio de la seguridad ciudadana en la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea (FCVRE) - Patronato Presidente 27/06/2015
Fundación Premios Rey Jaime I - Patronato Presidente 27/06/2015
Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) - Pleno Miembro 27/06/2015
Consejo Español de turismo Vocal 27/06/2015
TCV Feria internacional de turismo de la Comunitat Valenciana (inactivo) Comité Organizador Presidente 27/06/2015
Consorcio Casa del Mediterráneo - Consejo Rector Vocal 27/06/2015
Consejo de Cooperación de la Generalitat con Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Ptronato del Misteri d'Elx - Patronato Rector Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación de la Comunitat Valenciana para el fomento de estudios superiores Presidente de Honor 27/06/2015
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana - Patrinato Presidente 27/06/2015
Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges (en proceso de extinción) Presidente 27/06/2015
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana - Consejo General Presidente de Honor 27/06/2015
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (pendiente de constitución) Alto Patronato Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación de estudios bursátiles y financieros - Patronato Presidente 27/06/2015
Fundación para el desarrollo y la innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato Presidente de Honor 27/06/2015
Comité estratégico de política territorial de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just Presidente de Honor 27/06/2015
Fumdació Palau dels Borja Fundació de la Comunitat Valenciana Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación Blasco de Alagón Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Herández Presidente 27/06/2015
Fundación entomológica Torres Sala Presidente 27/06/2015
Fundación para la restauración de la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats Vicepresidente 27/06/2015
Fundación para la restauración de la Insigne Colegiata de Gandía Patrono de Honor 27/06/2015
Fundación Pere Compte Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación Universidad Empresa (ADEIT) Presidente de Honor 27/06/2015
Patrono del Museo de bellas artes San Pio V - Pleno Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación biblioteca virtual Miguel de Cervantes Vocal 27/06/2015
Fundación Valencia escena oberta Vocal 27/06/2015
Mesa del diálogo social de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Pleno Presidente 19/02/2016

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 17 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 24.701,02 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 4.965,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Acciones PECSA # 210 # 177.886,06 €
Acciones Librería BABEL Catellón 6.000,00 €
Total: 183.886,06 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA PROTECCIÓ 2025, PPI 36.488,06 €
Total: 36.488,06 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 74.037,25 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 5.880,00 €
cargando datos