alts càrrecs

  • Manuel Alcaraz Ramos

  • Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
  • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
  • secre_transparencia@gva.es
  • 961 922 280 / 961 922 281

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació és el màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria de transparència de l'activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat social, foment de l'autogovern i desenvolupament estatutari, cooperació al desenvolupament i solidaritat.

El conseller o consellera és l'autoritat superior de la Conselleria i exerceix les competències que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 5.993,80 € (Universidad de Alicante)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.558,34 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 75.448,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT D'ALACANT PROFESSOR UNIVERSITARI NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FCVRE-PATRONAT PATRONO 29/06/2015
Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat VOCAL 29/06/2015
Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament PRESIDENT 29/06/2015
Comissió de Codificació Civil Valenciana-Ple PRESIDENT 29/06/2015
Comité Permanent d'Acció Humanitària CV PRESIDENT 29/06/2015
Consell de Cases Regionals de la CV PRESIDENT 29/06/2015
Consell de Centres Valencians a l'Exterior-Comissió Permanent PRESIDENT 29/06/2015
Consell de Centres Valencians a l'Exterior-Ple PRESIDENT 29/06/2015
Consell de Ciutadania de la CV PRESIDENT 29/06/2015
Observatori de Dret Civil Valencià PRESIDENT 29/06/2015
Comissió Codificació Civil Valenciana-Comissió Permanent PRESIDENT 29/06/2015
Comissió Interparlamentaria per a l'estrategia de Desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia i de Promoció de l'Autogovern-Comissió PRESIDENT 29/06/2015
Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament PRESIDENT 29/06/2015
Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament-Inactiu PRESIDENT 29/06/2015
Conferència Sectorial de Cooperació MEMBRE 29/06/2015
Premi Valencià a la Solidaritat i al Voluntariat-Jurat PRESIDENT 29/06/2015
Junta de Síndics-Corts Valencianes REPRESENTANT GV 07/07/2015
Comissió Consultiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern VOCAL 18/12/2015
Comissió Delegada Consell Inclusió i Drets Socials VOCAL 29/12/2015
Comissió Interdepartamental per a la modernització Tecnològica,la Qualitat i la Societat del Coneixement en CV VICEPRESIDENT 08/07/2016
Comissió d'Avaluació de l'Impacte en la Salut VOCAL 08/07/2016
Comissió conmemorativa 80 Aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura VOCAL 15/07/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 27.677,45 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 30.903,12 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 7.450,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo Hipotecario-BANKIA (50%) 10.631,01 €
Total: 10.631,01 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Vida Individual OCASO. Capital Seguro Principal 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Plan Pensiones-BANKIA 7.416,99 €
Plan Pensiones-BANKIA 39.868,97 €
Plan Pensiones colectivo UA-Banco Sabadell 2.152,37 €
Total: 49.438,33 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 68.389,96 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 1,06 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 1,06 €
cargando datos