alts càrrecs

 • Manuel Alcaraz Ramos

 • Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • secre_transparencia@gva.es
 • 961 922 280 / 961 922 281
 • La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació és el màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria de transparència de l'activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat social, foment de l'autogovern i desplegament estatutari, cooperació al desenvolupament i solidaritat.

 • El conseller o la consellera és l'autoritat superior de la Conselleria i exercix les competències que li conferix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.757,52 €
 • Import trienis i: 5.701,20 € (Universitat d´Alacant)

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Indemnització per residència i: 8.226,05 €

Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

 • Retribució íntegra: 72.684,77 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos