alts càrrecs

 • Manuel Alcaraz Ramos

 • Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • secre_transparencia@gva.es
 • 961 922 280 / 961 922 281
 • La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació és el màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria de transparència de l'activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat social, foment de l'autogovern i desplegament estatutari, cooperació al desenvolupament i solidaritat.

 • El conseller o la consellera és l'autoritat superior de la Conselleria i exercix les competències que li conferix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.757,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries. Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen. Nota: tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Import trienis i: 5.701,20 € (Universitat d´Alacant)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Normativa reguladora: article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'Octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. Nota: tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Indemnització per residència i: 8.226,05 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades. Normativa reguladora: Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.684,77 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos