alts càrrecs

 • Vicent Marzà Ibáñez

 • Conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • 961 970 501
 • La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d'educació, investigació, formació professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport.

 • Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals, que estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i direccions territorials, amb competència d'àmbit provincial.

 • El conseller o consellera d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és l'autoritat superior de la conselleria i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 • La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.175,76 €
 • Import trienis i: 1.085,80 €

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Indemnització per residència i: 8.144,64 €

Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

 • Retribució íntegra: 67.406,20 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos