alts càrrecs

 • María José Salvador Rubert

 • Consellera d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 46018. València
 • gabinet_chopvt@gva.es
 • 961 208 159

Agenda

Agenda gener
 • La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, projectes urbans, obres públiques, vertebració del territori, paisatge, transports, ports i aeroports.

 • Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals i direccions territorials i, funcionalment, en òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

 • La persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

 • La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.785,80 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.785,80 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos