alts càrrecs

  • Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 46018. València

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, projectes urbans, obres públiques, vertebració del territori, paisatge, transports, ports i aeroports.

Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals i direccions territorials i, funcionalment, en òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

La persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

cargando datos