alts càrrecs

 • María José Salvador Rubert

 • Consellera d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 46018. València
 • gabinet_chopvt@gva.es
 • 961 208 159

Agenda

Agenda desembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, projectes urbans, obres públiques, vertebració del territori, paisatge, transports, ports i aeroports.

 • Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals i direccions territorials i, funcionalment, en òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

 • La persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

 • La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.757,52 €
 • Retribució íntegra: 58.757,52 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos