alts càrrecs

 • Carmen Montón Giménez

 • Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31-33. 46010. València
 • consellerasanitat@gva.es
 • 961 928 010

Agenda

Agenda febrer
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és el departament del Consell encarregat de la direcció i execució de la política d'aquest en matèria de sanitat, i exerceix les competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient que legalment té atribuïdes a aquests efectes.

 • Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals i serveis perifèrics i, funcionalment, en òrgans superiors del departament, nivell directiu i nivell administratiu.

 • Els serveis centrals estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana i les direccions territorials a l'àmbit provincial respectiu.

 • La consellera o conseller de la Coselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a titular del màxim òrgan superior del departament exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 • La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.175,76 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries. Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen. Nota: tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Retribució íntegra i: 58.175,76 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos