alts càrrecs

 • Vicent Soler i Marco

 • Conseller d´Hisenda i Model Econòmic
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ Palau 14. 46003 València
 • soler_vicimar@gva.es
 • 961 613 207

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a departament responsable del Consell de la Generalitat en matèries d'hisenda, política financera, model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat (excepte els seus organismes autònoms i els consorcis sanitaris), patrimoni, projectes i fons europeus, tecnologies de la informació i la comunicació de l'Administració i certificació i signatura electrònica, exerceix les màximes competències que legalment té atribuïdes, sota la direcció superior de la persona titular de la Conselleria; i s'estructura en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan superior jeràrquic del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Correspondrà doncs, a la persona titular de la Conselleria resoldre en última instància els recursos administratius que s'interposen contra resolucions de la sotssecretaria i de les secretaries autonòmiques, quan no esgoten la via administrativa, llevat de les excepcions establides en les lleis i reglaments.

La persona titular de la Conselleria, sota l'autoritat superior del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

19/07/2018

Madrid - Consell de Política Fiscal i financera

Acompanyant/s
 • Juan José García
Costs
 • Transport
  100,00 €
 • Total 100,00 €
19/06/2018 - 20/06/2018

Reunións varies en Brussel.les

Acompanyant/s
 • Gonzalo Garcia
Costs
 • Allotjament
  200,00 €
 • Manutenció
  200,00 €
 • Transport
  500,00 €
 • Total 900,00 €
18/10/2017

Reunió amb el conseller d'hisenda d'Aragó

Costs
 • Transport
  300,00 €
 • Total 300,00 €
27/07/2017

Reunió plenària del Consell de Política Fiscal i Financera

Costs
 • Transport
  90,00 €
 • Total 90,00 €
24/01/2017

Senat - reunió de la Comissió General de les comunitats autònomes

Acompanyant/s
 • cap de premsa
Costs
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  90,00 €
 • Total 120,00 €
15/01/2017 - 16/01/2017

Conferència del M.H. president a Madrid

Costs
 • Allotjament
  80,00 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  86,00 €
 • Total 216,00 €
21/12/2016 - 22/12/2016

Reunió plenària del Consell de Política Fiscal i Financera

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa
Costs
 • Allotjament
  77,00 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  86,00 €
 • Total 213,00 €
12/07/2016

Viatje a Madrid

Acompanyant/s
 • Interventora General
Costs
 • Transport
  90,00 €
 • Total 90,00 €
08/07/2016 - 10/07/2016

Reunió del Consell en Torrevieja

08/02/2016

Acompanya al MH president a una reunió en les Illes Balears

Costs
 • Transport
  220,00 €
 • Total 220,00 €
08/01/2016 - 10/01/2016

Morella

23/11/2015

Reunió en el Director General de Banc de Espanya

Acompanyant/s
 • Manuel Illueca, Director General del IVF
Costs
 • Transport
  155,00 €
 • Total 155,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 8.391,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.522,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

27/04/2019

Llibre "55 ansy de pintura de Artur Heras"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

15/03/2019

Blusó faller + mocador + polar faller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Conseller

06/03/2019

plat de vidre del centre de artesania C.V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

22/02/2019

LLibre de Antonio Machado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rocafort

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

22/02/2019

Material de promoció turística sobre Villa Amparo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rocafort

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

20/02/2019

LLibre " Reptes de la comptabilitat i l'audiotoría en l'economia actual"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

14/02/2019

Llibres de Xàtiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'Amics de la Costera

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

21/12/2018

botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu Nadal

21/12/2018

12 raïms

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta PP València

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

21/12/2018

1 botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu Nadal

20/12/2018

Productes Nadalecs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu Nadal

17/12/2018

LLibre "solidaritat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació de Cooperatives

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

17/12/2018

caixa de Bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitu Nadal

15/12/2018

Detalls Nadalens

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: aperitiu nadal

14/12/2018

LLibre "Historia del Arte de la Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Valencia Port

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx del conseller

12/12/2018

Llibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Gabinet

11/11/2018

Llibre "El Misteri de la mona"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajunt. Alberic

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

01/09/2018

botella Herbero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Banyeres

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

27/08/2018

Disc CD, en commemoració del centenari del naixement del poeta Miguel Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Mislata

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

22/08/2018

vara de danses de Morella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntamente de Morella

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

01/08/2018

Alfabega

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Bétera

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

20/07/2018

2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Castalla

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

20/07/2018

Material de promoció turistica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Castalla

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinete

11/07/2018

fotografia amb marc titulada Repte d'Antonio Girbés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Jaume I

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: despatx

13/06/2018

Quaderns de la Memòria de Sant Vicent del Raspeig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca despatx

13/06/2018

Llibre de fotos de Chelva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

12/06/2018

segell de correus 50 anys del UPV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

22/05/2018

LLibre sobre Joan Miró "ordre i desordre"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Gerent IVAM

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

19/05/2018

Llibre " 30 anys d'ensenyament en valencià a Torrent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

19/05/2018

Llibre " La línea de Defensa Inmediata"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Riba-roja de Túria

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca despatx

19/05/2018

Rajola estil socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba Roja de Túria

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

18/05/2018

bolígraf amb punter

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

15/05/2018

1 botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Pinós

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

15/05/2018

rellotge de marbre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntamen del Pinós

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

11/05/2018

llibres sobre Bellreguart

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Bellreguart

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca despatx

03/05/2018

Llibre "las Bandas de música"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: El President de Les Bandes de Música de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

20/04/2018

Oli de oliveres mill.lenàries

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Traiguera

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del conseller

13/04/2018

Llibres sobre Patrimoni de Traiguera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Traiguera

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

12/04/2018

taulell tipo socarrat amb marc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Riba roja

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

26/03/2018

llibre "personatges Antoni Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Xativa

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

14/03/2018

una botella de vinagre i oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

28/02/2018

2 corbates

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d'Hacienda de Castilla la Mancha

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

22/02/2018

bóta per a totes les begudes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CSIF

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

08/02/2018

LLibre del Ivam "Antoni Míró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d' Aloci

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

02/02/2018

llibre Arquitectura civil en Xàtiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

28/01/2018

Vi de la Fira de Cocentaina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinete

25/01/2018

Llibre de Carles Salvador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Academia Valenciana de la LLengua

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca despatx

15/01/2018

coca tipica de Gandia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet del Conseller

10/01/2018

bloc de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.lege d'Economistes (coev)

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

22/12/2017

1 botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

22/12/2017

LLibre "Cien años de Soledad"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

21/12/2017

3 pastilles de torró de Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

19/12/2017

Llibre "Memòria de la modernitat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

19/12/2017

Llibre "Arte Español en México"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca despatx

19/12/2017

Llibre "El port de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: el presidente de Valenciaport

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

18/12/2017

caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

18/12/2017

2 botelles de vi i una de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asesors fiscals de la CV

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

13/12/2017

rellotge esportiu d'Antonio Miro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de Castilla - La Mancha

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

28/11/2017

llibre "casa de la Mediterrània i el ferrocarril Alacant - Múrcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: casa de la Mediterrània

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

24/10/2017

bol de fang i ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d' Adjults Sant Carles

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

26/08/2017

licor de Alfabega

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Betera

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

13/07/2017

Llibre "Pietat i Art"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

14/06/2017

rellotge analògic parlant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

12/06/2017

portafoli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.lege d' Economistes

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

07/06/2017

cd de música dels alumnes de l'institut "amb tot el Cor"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Sanchis Guarner de Silla

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

07/06/2017

dibuix d'un alumne del batxiller artístic "llibertat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Sanchis Guarner de Silla

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

26/05/2017

Escultura xicoteta de branques de canella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: la canella

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

28/04/2017

Portafolis del col·legi d'economistes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del col.lege d'economistes

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: conseller

21/04/2017

Llibre Tirant lo Blanch

Entitat/Persona que fa l'obsequi: el MH President

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

10/03/2017

llibre "equipo Crónica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidencia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

10/03/2017

Plat de ceràmica valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

28/02/2017

Rellotge esportiu blau de la marca marea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADEIT

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

17/02/2017

Llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Levante-EMV

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: despatx

16/02/2017

Clauer de Borriana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Borriana

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

16/02/2017

Llibre de la Caixa Rural de Burriana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Borriana

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

07/02/2017

LLibre d Emilio Castelar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elda

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

31/01/2017

Altaveu de ordenador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: nova economia forum

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

28/01/2017

Botija de suro del Centre ocupacional Sant Cristòfol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

28/01/2017

Diversos llibres d'Estivella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d' Estivella

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del despatx

27/01/2017

caixa de productes tipics de nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: aperitiu de nadal

23/01/2017

Bossa amb dos bots d'espècies

Entitat/Persona que fa l'obsequi: thiercelin

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

21/12/2016

Nino de plàstic xicotet de la ONg juegateràpia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

21/12/2016

Una caixa de Bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

21/12/2016

llibre "Argelia España puentes en la historia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent de OHL

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del despatx

20/12/2016

taulellet amb escut

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

20/12/2016

tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AIR NOSTRUM

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de Nadal

19/12/2016

Llibre El pròxim pas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

19/12/2016

Caixa de productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Aperitiu de nadal

19/12/2016

Liders per a la Història

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

16/12/2016

Caixa de taronges i caquis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L' ALCUDIA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: ONg

15/12/2016

Art espanyol als Estats Units

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

12/12/2016

tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Gabinet

17/11/2016

Figura “ballarina assentada” d'Antonio Campillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

17/11/2016

Altaveu Bluetooth impermeable

Entitat/Persona que fa l'obsequi: 3ª trobada tecnòlogica

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Taula del despatx

17/11/2016

Llibre Human OFF On

Entitat/Persona que fa l'obsequi: 3º Trabada Tecnològica

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

29/10/2016

Embotit típic de la comarca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Consum propi

21/10/2016

LLibre IV centenari de Petrer a San Bonifacio, Màrtir

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Petrer

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del despatx

21/10/2016

Llibre de l'equip crònica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bankia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx de la conselleria

21/10/2016

llibre Scully +Tomasko

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bankia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del despatx

07/10/2016

l' arbre de les llengües Figura de flors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d' Educació

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx del conseller

06/10/2016

LLibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alicante Plaça

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

12/07/2016

Llibre "El Tribunal Supremo del Reino de España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabinet del Ministre d' Hisenda

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

06/05/2016

LLibre "Viatge D' Imatges" Bellreguard

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bellreguard

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del despatx

05/05/2016

LLibre Patrimoni Documental de l´Arxiu General i Fotogràfic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congrés Nacional de Contractació Pública

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca Despatx

20/04/2016

Vins de la Regió de Murcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Murcia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Posible ONG

08/03/2016

Una Economia lliure sense crisi i sense desocupació de Germà Bernácer de la Universitat d'Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Servei de publicacions de la Universitat d´Alacant

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del despatx

08/03/2016

Quadro amb imatge de sant Vicent Màrtir en plata, de la universitat Catòlica de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: universitat Catòlica de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

08/03/2016

libre de Societat i Felicitat de Germà Bernácer de la Universitat d'Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Servei de Publicaciones de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: biblioteca del despatx

22/02/2016

Una corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum Europa

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx Conseller

08/02/2016

LLibre de les Illes Balears "Paisatge, història i tradiciones"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobern Balears

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del Despatx

04/01/2016

LLibre Caminant Junts

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació ONCE Gos guia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

04/01/2016

Llibre el Messies un projecte humanista

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bancària “la Caixa”

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca de la Conselleria

21/12/2015

Llibre "la búsqueda de Europa. Visiones en contraste"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

21/12/2015

Llibre "Maestros Españoles en las colecciones Británicas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

21/12/2015

un paquet 1 k. d'arròs Delta de l'Ebre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associaicó de Begudes Refrescants ANFABRA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Càritas

18/12/2015

Caixa de bombons de ferrovial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

18/12/2015

Llibre dels retrats de Goya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent de OHL

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del Despatx

18/12/2015

Bossa xicoteta de plàstic amb sabatilles de viatge d'Anecoop

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Caritas

17/12/2015

boli del grup Tragsa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Tragsa

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

16/12/2015

caixa de taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa rural

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Caritas

14/12/2015

LLibre "la vida perenne" de José luis Sampedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca despatx

14/12/2015

Llibre de Pasqual Maragall

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pasqual Maragall

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del Despatx a la Conselleria

14/12/2015

el llibre de la Guia Repsol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Brufau, president de REPSOL

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del Despatx a la Conselleria

14/12/2015

Llibre del Quixot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Adolfo Utor, president de Balearia

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Biblioteca del Despatx

12/12/2015

cistella de productes tipics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Caritas

04/12/2015

llibre oficial de Volvo Ocean Race " DRY LENSES"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

26/11/2015

Wibook,un llibre electrònic, en Trobada tecnològic de la Comunitat Valenciana. patrocinat pel Corte Inglés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Informàtica del Corte Inglés

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

12/11/2015

Cistella xicoteta de pansa elaborada en Jesús Pobre amb motiu de L'Escaldà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L' Alcalde de l'EATIM de Jesús Pobre

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx

22/10/2015

LLibre "Further Tougher Closer Volvo Ocean Race"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: Despatx del Conseller

21/10/2015

3 bosses xicotetes de plàstic amb cremallera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EFPA

Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

Destinació: POSIBLEMENT CASA DE LA CARITAT

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos