alts càrrecs

 • Gabriela Bravo Sanestanislao

 • Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 4. 8ª Planta. 46018, València
 • secretaria_gab@gva.es
 • 961 209 026

Agenda

Agenda desembre
 • La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, memòria democràtica funció pública, consultes populars i electorals, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres, notariat així com les competències en matèria de víctimes del terrorisme i del delicte.

 • La persona titular de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la mencionada conselleria.

 • La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.175,76 €
 • Import trienis i: 8.471,54 €

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Retribució íntegra: 66.647,30 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos