alts càrrecs

 • Rafael Climent González

 • Conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • secretaria_economia@gva.es
 • 961 209 322
 • La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, energia, mineria, sectors productius, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i investigació i innovació tecnològica, i que exerceix les competències que legalment té atribuïdes a aquests efectes.

 • Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència.

 • La persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, i també qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a aquesta Conselleria.

 • La persona titular de la Conselleria, sota l'autoritat superior del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.757,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries. Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen. Nota: tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Import trienis i: 5.759,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Normativa reguladora: article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'Octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. Nota: tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Indemnització per residència i: 8.942,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades. Normativa reguladora: Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.459,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos