alts càrrecs

 • Mónica Oltra Jarque

 • Vicepresidenta del Consell
  Consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusives
  Secretària i Portaveu del Consell
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • Plaça de Nules, 2. 46003. València
 • vicepresidencia@gva.es
 • 963 425 750

Agenda

Agenda desembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és el màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb discapacitat, família, majors, menors, adopcions, joventut, dona, igualtat, immigració i voluntariat social. Així mateix exercirà de portaveu del Consell i de secretària d'aquest.

 • La persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, exerceix de portaveu del Consell i de secretària d'aquest, i en la seua qualitat de vicepresidenta s'encarregarà dels assumptes que el president de la Generalitat li encomane que formen part de la competència d'aquest, en especial, la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana. També exercirà qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 • Correspon a la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la presidència de l'Institut Valencià de la Joventut - Generalitat Jove i la presidència de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS).

 • Sota la superior direcció de la persona titular, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'estructura en tres nivells: nivell superior, nivell directiu i nivell administratiu.

 • Per raó de l'àmbit territorial en què s'exerceixen les atribucions, els òrgans de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es classifiquen en serveis centrals i serveis territorials.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.175,76 €
 • Retribució íntegra: 58.175,76 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos