alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Purificación Peris García

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
  • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • dg_funcio_social_habitatge@gva.es
  • 961 208 364

Agenda

La Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i anàlisi de la situació de l'habitatge en la Comunitat Valenciana i de les necessitats dels sectors més desfavorits; desenvolupament de mesures per a atendre situacions d'emergència habitacional i, especialment, programes d'intermediació en situacions de desnonament; disseny i execució de plans d'ajudes al lloguer i la promoció d'habitatges socials, i lluita contra la pobresa energètica.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana Llista completa d'obsequis

18/11/2020

basquet de raÏm ( dos quilos)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monforte del Cid

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: directora general EHFSOHSU

07/10/2020

usb divlugatiu acció "activa Rava"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Algemessi

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Habitat i segregació urbana

14/09/2020

Llibre "Ciutat i Territori. Estudis Territorials"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri Foment (DG Arquitectura, Habitatge i Sòl)

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
universitat de València ensenyament univeristari 11/03/1988 01/01/2020 01/01/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
sense activitats inherents al carrec 01/01/2020 Pública
productor energia renovable 14/12/2006 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 226.918,54 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 11.170,75 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 607,32 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO EXPANSION 9.259,88 €
PRESTAMO EXPANSION 1.260,74 €
PRESTAMO EXPANSION 1.568,58 €
Total: 12.089,20 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
sabadell 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
sabadell 12.857,59 €
Total: 12.857,59 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.165,07 €
Rendiment del treball 56.273,25 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,66 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos