alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Carmen Beviá Baeza

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Universitats i Investigació
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 25/01/2020 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • saui@gva.es
 • 965 318 514

La Secretaria Autonòmica d'Universitats i Investigació és l'òrgan superior de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria d'universitats, ciència i investigació.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 57.182,16 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.009,60 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.191,76 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació Llista completa d'obsequis

10/07/2020

3 Botelles de Vi Pastes de Sax

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Rectora Premis Alberto Sols

Destinatari de l'obsequi: Mª DEL CARMEN BEVIÁ BAEZA

Destinació: Conselleria

27/02/2020

1 Borsa d'ordinador i 1 tassa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Catòlica de València

Destinatari de l'obsequi: Mª DEL CARMEN BEVIÁ BAEZA

Destinació: Despatx

21/02/2020

2 Calendaris de festivitats xineses i valencianes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª DEL CARMEN BEVIÁ BAEZA

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universdidad de Alicante Investigación, Docencia, Administración Catedática de Universidad 01/09/2014 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Directora General Ciencia e Investigación 17/07/2019 25/01/2020 Pública
CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora Vocal Comisión 17/07/2019 Pública
AVI Agencia Valenciana de la Innovación Vocal Consejo Dirección 17/07/2019 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva Vocal Comité de Dirección 17/07/2019 24/01/2020 Pública
Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación Miembro Comisión Sectorial 17/07/2019 Pública
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 Grupo de trabajo 17/07/2019 Pública
CASMEC Consejo Asesor Mecenazgo Suplente de Presidenta 17/07/2019 Pública
CONCITEC Conferencia General de Ciencia y Tecnología Vicepresidenta 17/07/2019 Pública
ACCIDI Alto Consejo Consultivo Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat Vocal 17/07/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 11/02/2020 Pública
Comisión delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Vocal 25/01/2020 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea Vocal 25/01/2020 Pública
Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva - Comite de Dirección Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva - Comisión Ejecutiva Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
FFES Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores Patrono 25/01/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento - Comisión Ejecutiva Vocal 07/02/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento - Pleno Vocal 07/02/2020 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Vocal 17/07/2019 Pública
PEIV Comisión Interdepartamental del Plan Estratégico de la Industria Valenciana Vocal 25/01/2020 Pública
Generalitat Valenciana Secretaria Autonómica de Universidades e Investigación 25/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.842,49 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 97.415,95 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.278,34 €
Nua propietat 15 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 68.433,88 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 9.270,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 27.314,77 €
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 132.532,89 €
Total: 159.847,66 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 72.574,33 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,76 €
Rendiment de capital immobiliari 1.920,49 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos