alts càrrecs

  • José Ignacio Pérez Rico

  • Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern
  • Data de nomenament: 18/07/2019 DOCV
  • Passeig de l'Albereda, 16 - 46010 - València -
  • perez_ignric@gva.es
  • 961 922 318

Agenda

Agenda agost
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de qualitat democràtica, responsabilitat social, desenvolupament de l'autogovern i recuperació del dret foral civil valencià; recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica i reconeixement i reparació de les víctimes recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern Llista completa d'obsequis

25/07/2019

Dos exemplars del llibre “La Línea de Defensa Inmediata en Riba-Roja de Túria”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Municipis Valencians Vinculats a La Immediata

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director i ús propi.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos
}