alts càrrecs

  • Andrés Gomis Fons

  • Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
  • Data de nomenament: 18/07/2019 DOCV
  • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
  • dg_transparencia@gva.es
  • 961 922 293

Agenda

Agenda setembre

La Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic en matèria d'atenció a la ciutadania, transparència en l'activitat pública, bon govern i integritat institucional. Així mateix, coordina les polítiques del Consell en matèria de transparència.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 46.050,37 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 46.050,37 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Assessor d'assumptes parlamentaris 06/08/2015 18/03/2019 NO
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Director general de Transparència i Participació 19/03/2019 16/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies - Ple Vocal 19/03/2019 Pública
Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència President 19/03/2019 Pública
Fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana - Comissió de seguiment Vocal 19/03/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 14.056,52 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Inmobiliaria Colonial 70,04 €
Santander 4,43 €
Blasmetal Aluminis, S.L. 120,24 €
Total: 194,70 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 40.351,46 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 20.916,91 €
Total: 61.268,37 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 46.306,70 €
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 40.135,17 €
Total: 86.441,87 €
Descripció Import
Rendiment del treball 40.611,27 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 199,60 €
cargando datos