alts càrrecs

  • Rosa Pardo Marín

  • Directora General de Política Territorial i Paisatge
  • Data de nomenament: 17/07/2019 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • pardo_rosmar@gva.es
  • 961 208 544

Agenda

Agenda setembre

La Direcció General de Política Territorial i Paisatge exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, ordenació del territori i del litoral, paisatge, definició i coordinació de fórmules de governança territorial, planificació i desenvolupament d'actuacions en matèria de sòl, i impuls i coordinació dels projectes d'inversió estratègica sostenible.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Política Territorial i Paisatge Llista completa d'obsequis

28/08/2019

Llibre "Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerardo Roger Fernández

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

27/08/2019

Llibre "El murmullo del agua" Edita Ajuntament de Carreño

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Donat per Daniel Cueli Canto

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

01/08/2019

Llibre "Hacia una nueva inteligencia territorial en la C. V."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Farinós Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

29/07/2019

Pin agenda 20/30 Nacions Unides

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà Col·legi Arquitectes C. V.

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Particular

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Castelló Serveis municipals públics Arquitecta interina 31/05/2017 05/08/2018 NO
TALP SLP Arquitectura, urbanisme i paisatge Arquitecta 01/03/2016 30/06/2017 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.425,56 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 3.474,80 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 20.205,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC HIPOTECARI (capital viu a data 21/02/2019) Núm. 8518704725 4.747,98 €
Total: 4.747,98 €
Descripció Import
Rendiment del treball 48.258,80 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,10 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 2.533,55 €
cargando datos