alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Yolanda Parrado Marcos

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 31/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edf. A. 46018. València
 • parrado_yol@gva.es
 • 961 209 074

Agenda

Agenda setembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública Llista completa d'obsequis

10/10/2019 - 11/10/2019

A les 10:00 es reuneix amb "MADRID DIGITAL", Madrid. A les 12:30 es reuneix amb "INTEF", Madrid.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 58.931,48 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 67.161,80 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INTERNATIONAL CONSULTING PARTHERNSHIP S.L CONSULTORÍA INTERNACIONAL CONSULTORA , BUSINESS DEVELOPER 01/01/2012 25/07/2019 NO NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VOCAL CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 16/09/2019 Pública
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REPRESENTANTE GVA EN LA RED INTERADMINISTRATIVA DE CALIDAD 16/09/2019 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REPRESENTANTE CONSEJO VALENCIANO DE INNOVACIÓN 22/08/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 62.156,56 €
Nua propietat 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 37.330,13 €
Nua propietat 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 49.627,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 17.035,34 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 18.384,31 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 18.000,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
ACCIONES ICP 58.130,00 €
Total: 58.130,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE INVERSIÓN 3.500,00 €
MAPFRE INVERSIÓN 3.000,00 €
Total: 6.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 2.553,91 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 19.392,06 €
Rendiment del treball 24.661,79 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,02 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos