alts càrrecs

  • Yolanda Parrado Marcos

  • Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública
  • Data de nomenament: 31/07/2019 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edf. A. 46018. València
  • parrado_yol@gva.es
  • 961 209 074

Agenda

Agenda novembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 24.658,18 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 24.658,18 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observaciones: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2019

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INTERNATIONAL CONSULTING PARTHERNSHIP S.L CONSULTORÍA INTERNACIONAL CONSULTORA , BUSINESS DEVELOPER 01/01/2012 25/07/2019 NO NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VOCAL CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 16/09/2019 Pública
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REPRESENTANTE GVA EN LA RED INTERADMINISTRATIVA DE CALIDAD 16/09/2019 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REPRESENTANTE CONSEJO VALENCIANO DE INNOVACIÓN 22/08/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 62.156,56 €
Nua propietat 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 37.330,13 €
Nua propietat 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 49.627,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 17.035,34 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 18.384,31 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 18.000,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
ACCIONES ICP 58.130,00 €
Total: 58.130,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE INVERSIÓN 3.500,00 €
MAPFRE INVERSIÓN 3.000,00 €
Total: 6.500,00 €
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 32.928,31 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 26,09 €
Rendiment de capital immobiliari 5.031,80 €
cargando datos