alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Nuria Matarredona Desantes

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. A. 46018. València
 • dg_innovacionyarquitectura@gva.es
 • 961 208 174

Agenda

Agenda jun-jul
29 30 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de foment de l'eco-disseny, sistemes de gestió ambiental, compra pública verda, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l'àmbit de la construcció; així com la col·laboració amb el departament competent en matèria de medi ambient per a la gestió i reciclatge de residus de la construcció i demolició.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció Llista completa d'obsequis

17/12/2019 - 18/12/2019

Participació en el fòrum de Madrid com a membres del Comitè Nacional de EUROPAN 15

Costs
 • Allotjament
  115,00 €
 • Manutenció
  30,54 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 273,14 €
03/12/2019

COP 25 (transport a càrrec de l'IVE)

18/11/2019 - 19/11/2019

Participació en la primera trobada interregional del Projecte Interreg REDUCES, celebrat a Turku, Finlàndia. (despeces a càrrec del projecte europeu)

18/10/2019 - 21/10/2019

Assistència al Fòrum de Ciutats i Jurats d'EUROPAN 15. Innsbruck. (transporte: avió+taxi)

Costs
 • Allotjament
  281,95 €
 • Transport
  534,53 €
 • Total 816,48 €
19/09/2019 - 22/09/2019

Assistència a les sessions del jurat EUROPAN 15

Costs
 • Allotjament
  476,51 €
 • Transport
  127,00 €
 • Total 603,51 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 58.931,48 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 484,10 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.415,58 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció Llista completa d'obsequis

13/02/2020

Calendari xinés any 2020 dedicat a la Rata de Metall.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: NURIA MATARREDONA DESANTES

Destinació: Despatx Directora General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Servei Territorial d'Infraestructures Educatives. Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana Arquitecta en Cap Unitat Tècnica 24/01/2019 16/06/2019 NO
Universitat Politècnica de València Docència i investigació Professora Associada 01/02/2016 06/08/2019 Excedència forçosa per càrrec públic NO
Exercici lliure de la professió Arquitectura Arquitecta 01/07/2013 23/01/2019 NO
Exercici lliure de la professió Arquitectura Arquitecta 01/07/2019 31/07/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 69.620,83 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 17.580,62 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Accions banc sabadell 10,82 €
Total: 10,82 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Hermandad Nacional de Arquitectos 13.244,53 €
Total: 13.244,53 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.521,65 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 33,05 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos