alts càrrecs

  • Elena Azcárraga Monzonís

  • Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana
  • Data de nomenament: 17/07/2019 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • azcarraga_ele@gva.es
  • 961 208 310

Agenda

La Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió, ampliació i millora del parc públic d'habitatge de la Generalitat; projectes i actuacions de regeneració urbana; promoció de sòl per a l'edificació d'habitatges i actuacions urbanes relacionades, i actuacions concertades amb les entitats locals en matèria de patrimoni, infraestructures i equipaments urbans.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EAM – URBANISMO, PAISAJE Y ARQUITECTURA Urbanisme, paisatgisme i arquitectura Arquitecta urbanista i paisatgista 01/06/2016 16/07/2019 NO
LA PAISATGERIA, SCP Arquitecta urbanista i paisatgista 26/07/2016 11/07/2019 NO

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.644,59 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,82 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,69 €
Rendiment de capital immobiliari 446,41 €
cargando datos