alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Pere Rostoll Fernández

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Relacions Informatives
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • C/ Cavallers, 9. ( Palau de Castellfort ). 46001. València
 • rostoll_per@gva.es
 • 963 424 664

Agenda

Agenda novembre

La Direcció General de Relacions Informatives exerceix les funcions de:

 • Coordinació de la política informativa del Consell, així com la seua difusió als mitjans de comunicació.
 • Coordinació dels serveis de premsa de les conselleries i de la resta d'entitats del sector públic autonòmic.
 • Seguiment del contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment i Control.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 18.497,94 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 2.492,06 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 20.990,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

Direcció General de Relacions Informatives Llista completa d'obsequis

31/10/2020

Botella de vi blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Casa Cesilia

Destinatari de l'obsequi: PERE ROSTOLL FERNANDEZ

Destinació: Despatx Direcció General Relacions Informatives

03/10/2020

Productes agroalimentaris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Cofrentes

Destinatari de l'obsequi: PERE ROSTOLL FERNANDEZ

Destinació: Despatx Director General Relacions Informatives

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA PRENSA ESCRITA REDACTOR JEFE 01/09/1996 31/08/2020 EXCEDENCIA FORZOSA NO
À PUNT MÈDIA COMUNICACIÓN COLABORADOR 13/11/2017 31/08/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
NO HAY ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 73.880,43 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 17.101,12 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.079,26 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.153,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 30.662,81 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 36.060,72 €
Hipoteca 26.400,00 €
Total: 62.460,72 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.109,60 €
Rendiment del treball 41.357,33 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 8,28 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos