alts càrrecs

  • Rafael Francisco Briet Seguí

  • Sotssecretari
  • Data de nomenament: 03/07/2019 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • briet_raf@gva.es
  • 961 208 096

Agenda

Agenda setembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTAT 24/07/2015 09/07/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ D'ESTADÍSTICA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT PRESIDENT 03/07/2019 Pública
CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓ DE LA CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEP. SEGUIMENT I IMPULS POLÍT. RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT GASTO A LA GENERALITAT VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEP. SEGUIMENT RACIONALITZACIÓ GASTO-COMISSIÓ TÈCNICA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L'APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEP. MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA, QUALITAT I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT CV (CITEC) VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA SEGUIMENT PLA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIFICIS PÚBLICS VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ESTADÍSTICA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA DE PUBLICACIONS VOCAL 03/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VOCAL 03/07/2019 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA VOCAL 03/07/2019 Pública
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL MEDI AMBIENT PATRONO 03/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.811,11 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 41.858,25 €
Ple domini 15 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 23.105,10 €
Ple domini 15 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 13.755,05 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 11.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 22.579,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTEC HIPOTECARI 115.000,00 €
Total: 115.000,00 €
Descripció Import
Rendiment del treball 54.162,60 €
cargando datos