alts càrrecs

<< Ves enrere
  • David Fernández Martínez

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Sotssecretari
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Cessament: 07/09/2020 DOGV
  • Nomenament: 03/07/2019 DOGV

La Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la docència i formació del personal al servei del sistema valencià de salut, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal no estatutari adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei. Així mateix la Sotssecretaria assumeix les funcions de la Junta Central de Subministraments i la tramitació de la contractació per a l'aprovisionament de productes i serveis.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Balearia Eurolíneas Marítimas, SA Transport Marítim Director Jurídic i Secretari General del Grup 09/03/2009 15/03/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundación CV Hospital General Universitario de València para la Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencies de la Salud Vocal 03/07/2019 Pública
Fundación Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV Patrón 03/07/2019 Pública
Sistemas de información en Salud Pública - Comisión de Evaluación Vicepresidente segundo 03/07/2019 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión en Evaluación del Impacto en Salud Secretario con voz y sin voto 03/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación de la CA9O Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la Generalitat Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la Generalitat - Comisión Técnica Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión interdepartamental para la aplicación del Uso del Valenciano Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión interdepartamental para la Modernización, Tecnología, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en la CV Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión interdepartamental para la Prevención y Respuesta frente a la posible pandemia de gripe Aviar Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión Mixta de Salud Escolar Miembro 03/07/2019 Pública
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión de Estadística de Sanidad Universal y Salud Pública Presidente 03/07/2019 Pública
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias Presidente 03/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión Mixta de Torrevieja - Comisión de Seguimiento Miembro 03/07/2019 Pública
Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo Vocal 03/07/2019 Pública
Comisión Técnica Asesora del Plan Oncológico de la CV Presidente 03/07/2019 Pública
Comisión Técnica de Publicaciones Vocal 03/07/2019 Pública
Consejo Asesor de Investigación en Ciencias de la Salud de la Conselleria de Sanidad Vicepresidente segundo 03/07/2019 Pública
Consejo Valenciano de Estadística Vocal 03/07/2019 Pública
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral I Vocal 03/07/2019 Pública
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral I Vocal 03/07/2019 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Vocal 03/07/2019 Pública
Red Valenciana de Biobancos - Consejo Rector Vocal 03/07/2019 Pública
Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria - Consejo de Dirección Vocal 03/07/2019 Pública
Fundación Gent per Gent de la CV Vocal 03/07/2019 Pública
Consejo de Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Vocal 24/09/2019 Pública
Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Vocal 21/10/2019 Pública
Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón Vocal 09/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.138,10 €
Nua propietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 25.114,22 €
Nua propietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 23.222,25 €
Nua propietat 25 Vivendes Jaén Espanya 19.128,88 €
Nua propietat 25 Garatge Jaén Espanya 7.274,44 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.201,39 €
Nua propietat 25 Altres immobles urbans Jaén Espanya 571,29 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 85.125,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 72.809,56 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 40.800,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Aportaciones Ahorro Jubilación Mutualidad Abogacía 19.550,91 €
Total: 19.550,91 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 18.791,48 €
Total: 18.791,48 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 123.631,69 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.