alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Ignacio Blanco Giner

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Secretari Autonòmic de Participació i Transparència
  • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Cessament: 15/01/2020 DOGV
  • Nomenament: 27/06/2019 DOGV

La Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de participació ciutadana, de transparència de l'activitat pública i de bon govern; així mateix, aquelles que hi puguen correspondre en relació amb la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, i amb la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GVA Vicepresidència i Cª d' Igualtat i Polítiques Inclusives ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Subdirector General del Gabinet Tècnic 21/06/2017 21/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA VICEPRESIDENT 28/06/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 28/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 43.485,33 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 29.735,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 3.785,99 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 8.202,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BANKIA 27.430,82 €
HIPOTECA KUTXABANK 159.132,67 €
Total: 186.563,49 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA (PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO DE GVA) 669,04 €
kutxabank 3.521,31 €
Total: 4.190,35 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 57.987,94 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.