alts càrrecs

  • Ignacio Blanco Giner

  • Secretari Autonòmic de Participació i Transparència
  • Data de nomenament: 27/06/2019 DOCV
  • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
  • sa_partitrans@gva.es
  • 961 922 372

Agenda

La Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de participació ciutadana, de transparència de l'activitat pública i de bon govern; així mateix, aquelles que hi puguen correspondre en relació amb la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, i amb la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GVA Vicepresidència i Cª d' Igualtat i Polítiques Inclusives ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Subdirector General del Gabinet Tècnic 21/06/2017 21/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA VICEPRESIDENT 28/06/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 28/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 43.485,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 10.189,53 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BANKIA 30.064,75 €
Total: 30.064,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.832,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA (PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO DE GVA) 655,08 €
kutxabank 3.307,57 €
Total: 3.962,65 €
Descripció Import
Rendiment del treball 57.987,94 €
cargando datos