alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jordi Juan i Huguet

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • juan_jor@gva.es
 • 965 318 506

La Secretaria Autonòmica d'Innovació i Transformació Digital exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983 en matèria d'innovació tecnològica i desenvolupament de la capacitat innovadora del sistema productiu valencià; Sistema Valencià de la Innovació; tutela de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana; i estratègies de digitalització de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital Llista completa d'obsequis

17/12/2019 - 18/12/2019

Reunió amb el Director General d'Innovació del Gobern de Navarra

Acompanyant/s
 • Rubén Tello Sánchez - Assesor
Costs
 • Allotjament
  251,00 €
 • Manutenció
  41,00 €
 • Transport
  379,00 €
 • Total 671,00 €
18/11/2019 - 19/11/2019

Assistència al Congrés Smart City en Barcelona

Acompanyant/s
 • Rubén Tello Sánchez - Asessor
Costs
 • Allotjament
  762,00 €
 • Manutenció
  29,00 €
 • Transport
  107,00 €
 • Total 898,00 €
07/10/2019 - 08/10/2019

Assistència Jornada Hidraqua - Madrid

Acompanyant/s
 • Rubén Tello Sánchez - Assesor
Costs
 • Allotjament
  251,00 €
 • Manutenció
  80,00 €
 • Transport
  264,00 €
 • Total 595,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.266,60 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.266,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital Llista completa d'obsequis

02/09/2020

Màscares (blanca i negra) identificatives amb el logo de la Universitat Miguel Hernández d'Elx

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: JORDI JUAN I HUGUET

Destinació: Personal

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna Alcalde 11/06/2011 02/07/2019 NO
Corts Valencianes Diputat autonòmic 03/06/2015 04/03/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 50.117,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 102.346,98 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 1.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari 135.249,79 €
Total: 135.249,79 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Banc Santander 50.000,00 €
Total: 50.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banc Santander 4.615,75 €
Total: 4.615,75 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 53.104,84 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 32,91 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos