alts càrrecs

 • Rafael Climent González

 • Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
 • climent_rafgon@gva.es
 • 961 209 322

Agenda

Agenda octubre

La persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 9 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

11/09/2019

Assistència a la "Fira Home Textiles Premium by Textilhogar" a Madrid

Acompanyant/s
 • Assessora de Premsa
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Manutenció
  6,30 €
 • Transport
  111,91 €
 • Total 118,21 €
01/07/2019 - 02/07/2019

"Desdejuni informatiu a Europa Press amb el Molt Hble. President de la Generalitat" a Madrid.

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
 • Assessor Parlamentari
Costs
 • Allotjament
  109,30 €
 • Manutenció
  72,10 €
 • Transport
  156,68 €
 • Total 338,08 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.593,18 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.272,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 76.996,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

27/09/2019

Caixa de fusta amb metacrilat d'Aemon

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aemon

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conselleri d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

03/09/2019

Llibre : Alzira, Jardí babilónic entre el Xúquer i la Murta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Hble. Sr. Rafael Climent González

24/07/2019

Estoig de vi i oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Campus Diversia, AMICA

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10/07/2019

Llibre "Diálogos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09/07/2019

Polo negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Parque Eòlic Cofrentes

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

08/07/2019

Llibres I i II "La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural. Quinze anys d'història 1999-2014"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Muro de Alcoi ALCALDE 01/01/1999 31/12/2015 NO
Corts Valencianes DIPUTAT 01/01/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Alto Consejo Consultivo en Investigación ACC i+d+i VOCAL 29/06/2015
FCVRE PATRONO 29/06/2015
Comisión Interdepartamental para la integracion Social de las Personas con Discapacidad VOCAL 29/06/2015
Fundació Museu del Textil de la Comunitat Valenciana VOCAL 29/06/2015
Comisión de Selección de Proyectos de Planes Especiales de Ordenación de zonas para la Implantación de Parques Eólicos, Planes Energéticos y Estudios de Impacto Ambiental PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo de Consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo Valenciano de Estadística PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo Valenciano del Cooperativismo PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo Valenciano del Emprendedor- Pleno PRESIDENTE 29/06/2015
Mesa de la Mineria PRESIDENTE 29/06/2015
Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos PRESIDENTE 29/06/2015
Observatorio del Comercio Valenciano PRESIDENTE 29/06/2015
Oficina de Proyectos Empresariales de I+D+I PRESIDENTE 29/06/2015
INVASSAT- Consejo general PRESIDENTE 29/06/2015
SERVEF- Consejo General PRESIDENTE 29/06/2015
IVACE- Consejo de Dirección PRESIDENTE 29/06/2015
INESCOP- Consejo Rector VOCAL 29/06/2015
Fundación de estudios bursátiles y financieros. Consejo Permanente PRESIDENTE 29/06/2015
Fundación de estudios bursátiles y financieros. Patronato VOCAL 29/06/2015
Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana. Patronato PRESIDENTE 29/06/2015
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales PRESIDENTE 29/06/2015
Conferencia Sectorial del Comercio Interior VOCAL 29/06/2015
Conferencia Sectorial de Consumo VOCAL 29/06/2015
Conferencia Sectorial de la PYME VOCAL 29/06/2015
Conferencia Sectorial Industria y Energia VOCAL 29/06/2015
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Pleno VOCAL 29/06/2015
Consejo para la Unidad de Mercado VOCAL 29/06/2015
Consorcio de Gestión del Centro de Artesania de la Comunitat Valenciana- Junta Rectora PRESIDENTE 29/06/2015
Comisión Seguimiento del PAVACE II PRESIDENTE 29/06/2015
Institución Ferial Alicantina (IFA)- Patronato PRESIDENTE 29/06/2015
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo (CEAM)- Patronato PATRONO 29/06/2015
Comision Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación VOCAL 06/07/2015
Comisión Interdepartamental para la Estrategia del Desarrollo del Estatut d'Autonomia y de Promoción del Autogobierno- Pleno VOCAL 06/07/2015
Fundación de la Comunitat Valenciana para la promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana VOCAL 30/07/2015
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos VOCAL 03/10/2015
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales VOCAL 01/01/2016
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana VICEPRESIDENTE 19/02/2016
Comissió d'Avaluació de l'Impacte en Salud Vocal 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la lluita contra el despoblament dels municipis Valencians Vocal 17/06/2019 Pública
Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió President 17/06/2019 Pública
Comité Estratègic de Política Territorial de la C.V. Vocal 17/06/2019 Pública
Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació- Ple Vocal 17/06/2019 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 30.225,25 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 37.674,97 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 1.328,94 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 1.328,94 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 1.426,51 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Depósito de Cargo La Caixa 6.011,23 €
Total: 6.011,23 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Plan XXI 97 Mediterraneo Vida Banco Sabadell 9.138,99 €
Total: 9.138,99 €
Descripció Import
Rendiment del treball 71.160,34 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,47 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 50,14 €
cargando datos