alts càrrecs

 • Ana Barceló Chico

 • Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • barcelo_anachi@gva.es
 • 963 928 025

Agenda

La persona titular de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, en l'àmbit de les competències que estableix l'article 8 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

26/08/2019

Reunió amb Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Alerta Sanitària, Madrid

Acompanyant/s
 • Director Gabinete
Costs
 • Transport
  260,00 €
 • Total 260,00 €
15/07/2019 - 16/07/2019

Desdejuni Informatiu Europa Press, Hble. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló Chico, Madrid

Acompanyant/s
 • Director de Gabinete
 • Director de Prensa
Costs
 • Allotjament
  397,00 €
 • Transport
  390,00 €
 • Total 787,00 €
02/07/2019

Desdejunis Informatius Europa Press, Molt Hble. President Ximo Puig, Madrid

Acompanyant/s
 • Director de Gabinete
Costs
 • Transport
  260,00 €
 • Total 260,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.558,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.689,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES LEGISLATIVA DIPUTADA 03/06/2015 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.549,29 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 28.998,54 €
Ple domini 33 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 5.346,74 €
Ple domini 50 Locals Alicante/Alacant Espanya 10.030,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 1.354,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 94.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 66.606,52 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 3,09 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 68.402,77 €
cargando datos