alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Vicent Marzà Ibáñez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Conseller d'Educació, Cultura i Esport
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • Av. Campanar , 32. 46015. València
 • marza_vicent@gva.es
 • 961 970 088

Agenda

La persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Conseller d'Educació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

02/03/2020

Reunió del Ple de la Conferència Sectorial de Cultura.

Costs
 • Transport
  345,90 €
 • Total 345,90 €
03/02/2020

Reunió amb Ministra Educació i Formació Professional.

Costs
 • Transport
  230,60 €
 • Total 230,60 €
22/01/2020

FITUR: Presentació "Comunitat de l'Esport"

Costs
 • Transport
  116,80 €
 • Total 116,80 €
13/11/2019

Reunió amb conseller d'Educació, Cultura i Esport d'Aragó. SARAGOSSA

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet
Costs
 • Transport
  86,00 €
 • Total 86,00 €
12/11/2019 - 13/11/2019

Visita a l'exposició temporal Jörg Immendorff. La tarea del pintor. Museu Reina Sofia i posterior sopar anual. MADRID

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  397,80 €
 • Transport
  114,00 €
 • Total 511,80 €
09/11/2019

Capella ardent Camilo VI.

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet.
 • Assessor Assumptes Generals
Costs
 • Transport
  363,78 €
 • Total 363,78 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.280,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.495,08 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.579,27 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.354,87 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

Conseller d'Educació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

02/10/2020

Tres llibres: "A tranchas marranchas", "Historia de Jalance", "Imágenes en la Piedra".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Jalance..

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

16/09/2020

Dos libres: "La historia del ilustre colegido de abogados de valencia (1950 - 2015)" i "Tribunal de Las Aguas Valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ICAV

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

11/09/2020

Llibre "Quadern d'Investigacio d'Alaquàs"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Alaquàs

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

10/09/2020

Llibre "La ciudad de las estautas" de Vicente Muñoz Puelles.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comercial Grupo Anaya

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

29/02/2020

Maqueta de Llaüt.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Rem de la Comunitt Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx del conseller.

29/02/2020

Placa commemorativa de l'acte de Presentació del rem autòcton i cessió del llaüt al Club Nàutic de Castelló, per part de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Club Nàutic de Castelló.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx del conseller.

07/02/2020

Llibre "La Cuina de Senija al Carrer".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Senija.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

07/02/2020

Escultura "PECES" de ferro forjat, color òxid, de 27x9x10 cm. De l'escultor Antonio Marí Sart amb motiu de la celebració del Ple del Consell a Xàbia, el 7 de febrer del 2020.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàbia.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx.

07/02/2020

Botella de Vermouth Tradicional "Torino" i bolígraf d'Antonio Miro.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Teulada Moraira.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

26/12/2019

Ulleres de sol U'Rock.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

19/12/2019

Caixa de cartó amb 3 tortes de torró, polvorons i confints de xocolate.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Xixona.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet del conseller.

19/12/2019

3 tauletes de torró i 2 pots de mel, d'ANAE - Sociedad Cooperativa Apícola de España.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet del conseller.

13/11/2019

Llibre "Tejidos de Vecindad - los vínculos históricos entre Aragón y Cataluña, siglos XVIII-XX"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller Educació, Cultura i Esport d'Aragó.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

13/11/2019

Llibre "Panteones Reales, de Aragón"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d'Educació, Cultura i Esport d'Aragó.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

13/11/2019

Llibre "Los sueños de la razón - Goya + Buñuel"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d'Educació, Cultura i Esport d'Aragó.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT CATALUNYA 31/08/2014 NO
GENERALITAT VALENCIANA 01/09/2014 28/06/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALT CONSELL CONSULTIU I+D+I) VOCAL 29/06/2015
FUNDACIÓ CV REGIÓ EUROPEA (FCVRE) PATRO 29/06/2015
COMISSIÓ INTERD. FORMACIÓ PERSONES ADULTES PRESIDENT 29/06/2015
COMISSIÓ INTERD. INTEGRACIÓ SOCIAL PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 29/06/2015
CONSELL COOPERACIÓ GV AMB CRUZ ROJA CV VOCAL 29/06/2015
COMISSIÓ MIXTA SALUT ESCOLAR PRESIDENT 29/06/2015
COMISSIÓ INTERD PER A L'APLICACIÓ ÚS VALENCIÀ PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE PRESIDENT 29/06/2015
COMISSIÓ ACREDITACIÓ NIVELLS LLENGUA EXTRANGERA PRESIDENT 29/06/2015
CONFERÈNCIA GENERAL CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CONCITEC) PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL FORMACIÓ PERSONES ADULTES (CFPA) PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I FORMACIÓ SUPERIOR PRESIDENT 29/06/2015
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PRESIDENT 29/06/2015
INSTITUT SUPERIOR ENSENYANCES ARTISTIQUES CV (ISEACV) PRESIDENT 29/06/2015
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) PRESIDENT 29/06/2015
CULTURARTS - Consell Assessor i Consell de Direcció PRESIDENT 29/06/2015
INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERM (IVAM) - Consell Rector PRESIDENT 29/06/2015
PATRONAT MISTERI D'ELX - Patronat Recto PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PER FOMENT ESTUDIS SUPERIORS (FES) PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PALAU LES ARTS REINA SOFIA Comissió Ejecutiva i Consell Programació PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PALAU LES ARTS REINA SOFIA - Patronat VICEPRESIDENT 29/06/2015
FUNCACIÓ CV LA LLUM DE LES IMATGES - En procés d'extinció VOCAL 29/06/2015
FUNDACIÓ CV JAUME II EL JUST PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL DE LA CV PRESIDENT D'HONOR 29/06/2015
FUNDACIÓ BARÓ DE VALLVERT PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PATRIMONI INDUSTRIAL SAGUNT PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ MAX AUB VOCAL 29/06/2015
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ PERE COMPTE PRESIDENT 29/06/2015
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ MEMBRE 29/06/2015
CONFERÈNCIA GENERAL POLÍTICA UNIVERSITÀRIA i Comissió Delegada MEMBRE 29/06/2015
CONFERÈNCIA SECTORIAL DE CULTURA - Ple VOCAL 29/06/2015
CONSELL GENERAL DE CIÈNCIA I TECNOLOGÍA VOCAL 29/06/2015
PATRONAT DE L'ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ VOCAL 29/06/2015
PATRONAT DEL MUSEU DE BELLES ARTS SAN PIO V - Comissió Permanent i Ple PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ DE LA CV AUDITORI TEULADA-MORAIRA PATRO 29/06/2015
CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV - Consell General PRESIDENT 29/06/2015
CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUS (VSC) - Junta de Govern PRESIDENT 29/06/2015
CONSORCI PER A LA RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I UTILITZACIÓ DE SANT MIQUEL DELS REIS - Ple VICEPRESIDENT 29/06/2015
LLUIS GUARNER - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
PALMERAL D'ELX - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
PREMI ARTS PLÀSTIQUES DE LA GV MEMBRE 29/06/2015
PREMI LLETRES DE LA GV PRESIDENT D'HONOR 29/06/2015
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÀNI (CEAM) - Patronat PATRO 29/06/2015
COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV VOCAL 29/06/2015
CONSORCI VALENCIA 2007 CIRCUÍT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA - Consell Administració CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV S.A. (CIEGSA) - Consell Administració VOCAL 31/07/2015
CONSORCI VALENCIA 2007 CIRCUÍT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA - Consell Administració CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV S.A. (CIEGSA) - Consell Administració PRESIDENT 04/09/2015
COMISSIÓ DELEG CONSELL INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 01/01/2016

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 107.529,82 €
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 102.776,82 €
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 89.229,88 €
Nua propietat 50 Vivendes Castellón/Castelló 33.314,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 79.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 2.400,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 243,00 €
Rendiment del treball 68.266,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos