alts càrrecs

  • Vicent Marzà Ibáñez

  • Conseller d'Educació, Cultura i Esport
  • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
  • Av. Campanar , 32. 46015. València
  • marza_vicent@gva.es
  • 961 970 088

Agenda

Agenda octubre

La persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 994,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.558,34 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 70.683,38 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT CATALUNYA 31/08/2014 NO
GENERALITAT VALENCIANA 01/09/2014 28/06/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALT CONSELL CONSULTIU I+D+I) VOCAL 29/06/2015
FUNDACIÓ CV REGIÓ EUROPEA (FCVRE) PATRO 29/06/2015
COMISSIÓ INTERD. FORMACIÓ PERSONES ADULTES PRESIDENT 29/06/2015
COMISSIÓ INTERD. INTEGRACIÓ SOCIAL PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 29/06/2015
CONSELL COOPERACIÓ GV AMB CRUZ ROJA CV VOCAL 29/06/2015
COMISSIÓ MIXTA SALUT ESCOLAR PRESIDENT 29/06/2015
COMISSIÓ INTERD PER A L'APLICACIÓ ÚS VALENCIÀ PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE PRESIDENT 29/06/2015
COMISSIÓ ACREDITACIÓ NIVELLS LLENGUA EXTRANGERA PRESIDENT 29/06/2015
CONFERÈNCIA GENERAL CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CONCITEC) PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL FORMACIÓ PERSONES ADULTES (CFPA) PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I FORMACIÓ SUPERIOR PRESIDENT 29/06/2015
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV PRESIDENT 29/06/2015
CONSELL VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PRESIDENT 29/06/2015
INSTITUT SUPERIOR ENSENYANCES ARTISTIQUES CV (ISEACV) PRESIDENT 29/06/2015
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) PRESIDENT 29/06/2015
CULTURARTS - Consell Assessor i Consell de Direcció PRESIDENT 29/06/2015
INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERM (IVAM) - Consell Rector PRESIDENT 29/06/2015
PATRONAT MISTERI D'ELX - Patronat Recto PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PER FOMENT ESTUDIS SUPERIORS (FES) PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PALAU LES ARTS REINA SOFIA Comissió Ejecutiva i Consell Programació PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PALAU LES ARTS REINA SOFIA - Patronat VICEPRESIDENT 29/06/2015
FUNCACIÓ CV LA LLUM DE LES IMATGES - En procés d'extinció VOCAL 29/06/2015
FUNDACIÓ CV JAUME II EL JUST PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL DE LA CV PRESIDENT D'HONOR 29/06/2015
FUNDACIÓ BARÓ DE VALLVERT PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ CV PATRIMONI INDUSTRIAL SAGUNT PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ MAX AUB VOCAL 29/06/2015
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ PERE COMPTE PRESIDENT 29/06/2015
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ MEMBRE 29/06/2015
CONFERÈNCIA GENERAL POLÍTICA UNIVERSITÀRIA i Comissió Delegada MEMBRE 29/06/2015
CONFERÈNCIA SECTORIAL DE CULTURA - Ple VOCAL 29/06/2015
CONSELL GENERAL DE CIÈNCIA I TECNOLOGÍA VOCAL 29/06/2015
PATRONAT DE L'ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ VOCAL 29/06/2015
PATRONAT DEL MUSEU DE BELLES ARTS SAN PIO V - Comissió Permanent i Ple PRESIDENT 29/06/2015
FUNDACIÓ DE LA CV AUDITORI TEULADA-MORAIRA PATRO 29/06/2015
CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV - Consell General PRESIDENT 29/06/2015
CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUS (VSC) - Junta de Govern PRESIDENT 29/06/2015
CONSORCI PER A LA RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I UTILITZACIÓ DE SANT MIQUEL DELS REIS - Ple VICEPRESIDENT 29/06/2015
LLUIS GUARNER - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
PALMERAL D'ELX - Patronat PRESIDENT 29/06/2015
PREMI ARTS PLÀSTIQUES DE LA GV MEMBRE 29/06/2015
PREMI LLETRES DE LA GV PRESIDENT D'HONOR 29/06/2015
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÀNI (CEAM) - Patronat PATRO 29/06/2015
COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV VOCAL 29/06/2015
CONSORCI VALENCIA 2007 CIRCUÍT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA - Consell Administració CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV S.A. (CIEGSA) - Consell Administració VOCAL 31/07/2015
CONSORCI VALENCIA 2007 CIRCUÍT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA - Consell Administració CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV S.A. (CIEGSA) - Consell Administració PRESIDENT 04/09/2015
COMISSIÓ DELEG CONSELL INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 01/01/2016

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 107.529,82 €
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 102.776,82 €
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 89.229,88 €
Nua propietat 50 Vivendes Castellón/Castelló 33.314,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 79.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 2.400,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 64.195,73 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 204,42 €
cargando datos