alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rubén Martínez Dalmau

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Vicepresident Segon del Consell
  Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • Plaça del Carme, 4. 46003. València
 • gabinet_vschab@gva.es
 • 963 108 840

La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, de regeneració urbana i sostenibilitat energètica habitacional.

A la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica li corresponen les següents competències:

 • Establir els objectius del Consell en matèria de polítiques habitacionals i urbanístiques associades, basats en l'habitatge i la seua funció social com a dret bàsic fonamental.
 • Impulsar projectes, iniciatives i reglamentacions dirigides a fer efectiu el dret a l'habitatge assequible, digne i adequat, així com el dret a la ciutat com a espai col·lectiu inclusiu lliure de desigualtats.
 • Atendre les emergències habitacionals amb l'objectiu final de declarar la Comunitat un territori lliure de desnonaments, amb la col·laboració de les administracions locals i agents socials i jurídics implicats.
 • Controlar la gestió, ampliació i millora del parc públic i subvencionat d'habitatges de la Generalitat, impulsant el lloguer assequible.
 • Impulsar el debat públic en matèria d'habitatge, amb la interlocució del sector privat, tercer sector, acadèmic i societat civil.
 • Desenvolupar polítiques l'objectiu de les quals siga la conversió del sector de la construcció en un model basat en l'economia circular, eficient en l'ús dels recursos, ecològic, competitiu i hipocarbónico, facilitant per a això el desenvolupament de fons i instruments financers innovadors a favor de l'ecoinnovació, i l'accés a aquests.
 • Potenciar la cerca d'oportunitats que es deriven de les noves línies de finançament i programes que es promoguen des de la Unió Europea en aquests àmbits, així com la presència i participació en fòrums de cooperació territorial, fonamentalment amb altres regions del Mediterrani amb condicions climàtiques similars per a les necessitats de construcció que es demanden en les zones compreses en aquestes regions.
 • Desenvolupar vies de diàleg estables que permeten la posada en valor de la ciutadania com a agent actiu, subratllant el seu protagonisme a través d'actuacions i campanyes d'informació sensibilització que permeten fer veure els beneficis globals i comuns de la implementació en tots els substrats socials de les polítiques i accions esmentades.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Llista completa d'obsequis

26/01/2020 - 27/01/2020

Madrid. Assistència al Fórum Europa del M. Hble. President de la Generalitat

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Allotjament
  244,75 €
 • Manutenció
  3,90 €
 • Transport
  245,79 €
 • Total 494,44 €
20/01/2020 - 23/01/2020

Brussel·les. Mantindre reunions amb diversos càrrecs d'institucions europees per tractar les polítiques d'habitatge amb perspectiva d'eficiència energètica i llars vulnerables.

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Allotjament
  898,14 €
 • Manutenció
  329,00 €
 • Transport
  342,80 €
 • Total 1.569,94 €
13/01/2020

Madrid. Assistència a la presa de possessió del govern de l'Estat

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
Costs
 • Manutenció
  44,10 €
 • Transport
  271,39 €
 • Total 315,49 €
12/12/2019 - 13/12/2019

Assistència a la cimera del clima COP 25. *( transport : tren+ taxi).

Acompanyant/s
 • Jefe de Gabinete
 • Jefa de Prensa
 • Asesor
Costs
 • Allotjament
  594,39 €
 • Manutenció
  44,05 €
 • Transport
  524,41 €
 • Total 1.162,85 €
02/12/2019 - 03/12/2019

Inauguració Cimera del Clima. COP 25 (transport: tren +taxi)

Acompanyant/s
 • Jefe Gabinete
 • Jefa de Prensa
Costs
 • Allotjament
  417,00 €
 • Manutenció
  55,40 €
 • Transport
  446,20 €
 • Total 918,60 €
14/10/2019 - 16/10/2019

Palermo.Assisteix a la Comissió CPMR Internacional i diverses reunions. Transport a càrrec del IVE. *(Taxi)

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (jefe de gabinete)
 • Isabel Donet (jefa de prensa)
Costs
 • Allotjament
  761,25 €
 • Manutenció
  299,10 €
 • Transport
  37,50 €
 • Total 1.097,85 €
07/10/2019 - 08/10/2019

Barcelona.Reunió amb l'alcaldessa de Barcelona. * (transporte: tren+taxi

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (jefe de gabinete)
 • Isabel Donet (jefa de prensa)
Costs
 • Allotjament
  348,18 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  241,84 €
 • Total 625,02 €
25/07/2019

Madrid. Assisteix a la sessió d'investidura en el Congrés dels Diputats.

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (Jefe de Gabinete)
 • Isabel Donet (Jefa de Prensa)
Costs
 • Transport
  349,62 €
 • Total 349,62 €
02/07/2019

Madrid. Assisteix al desdejuni informatiu en Europa Press, ponent MH President.

Acompanyant/s
 • Alejandro Aguilar (Jefe de Gabinete)
 • Isabel Donet (Jefa de Prensa)
Costs
 • Transport
  346,14 €
 • Total 346,14 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.280,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.004,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.285,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Llista completa d'obsequis

10/09/2020

Llibre: Memòria 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència Valenciana Antifrau

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

09/09/2020

Invitació per a visualitzar l'obra "Perfectes Desconeguts"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Teatre Olympia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: ús personal

02/09/2020

Llibre "Manuel Silvestre de Edeta i Aquells Meravellosos anys…"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

02/09/2020

CD Ciutat de la música.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

02/09/2020

Llibre "José Manaut. De l´exili, a Edeta".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

27/08/2020

Llibre "Els catxirulos de Benaguasil. Una artesania de pedra en sec" entregat en la visita a l'ajuntament de Benaguasil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benaguasil

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

12/08/2020

Quatre mascaretes elaborades per empresa tèxtil del municipi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

30/07/2020

Llibre "20 anys IRP. Institut de Restauració del Patrimoni"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Catedrático Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

23/07/2020

Mascaretes amb el logotip de l'entitat que l'efectua.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

21/07/2020

Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l'Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades. Versió extensa i resumida

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Vincle

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

17/07/2020

Panettone artesà.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Aspe

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

02/03/2020

Reproducció del Castell de Petrer en ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

13/02/2020

2 Calendaris xinesos any 2020 dedicat a la Rata de Metall.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Andreu. Director de l´institut confuci de la Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

13/02/2020

Llibre, "20 anys IRP. Institut de restauració del patrimoni "

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut universitari d´investigació. Universitat politècnica de València.

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident.

31/01/2020

Llibre "L'últim dels valencians" de Guillermo Colomer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

16/01/2020

Mel de la Cooperativa d'Aiora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa d'Aiora

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Us personal

16/01/2020

Productes locals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Aiora

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Us personal

27/12/2019

Caixa amb un vídeo informatiu del Grup Social ONCE de reproducció automàtica, ulleres de sol, cable usb i calendari de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

27/12/2019

Llibre "Un projecte ple de vida. Memòria d'assoliments, premis i reconeixements a TECNIDEX i a Manuel García-Portillo" ; llibreta; bolígraf i CD de música de Caley.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Garcia Portillo. Grupo MGP

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

27/12/2019

Llibre "Acostament de la simbologia maçònica del cementeri de Buñol a Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Buñol

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

27/12/2019

Llibre "Litoral. Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

26/12/2019

Llibre "Història i evolució de l'uniforme ferroviari. Imatges per al record"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de Foment

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

26/12/2019

Agenda 2020. València i els ports del Mediterrani

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

19/12/2019

2 caixes de bombons i un calendari 2020 de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegat territorial de l'ONCE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

19/12/2019

6 cerveses de torró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

19/12/2019

Torrons i mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

16/12/2019

Llibre "Litoral.Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresiden

14/12/2019

Cistella de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President AVE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

12/12/2019

En la visita al municipi de Buñol entreguen els llibres "Comunistas en Buñol".Historia del PCE e IU" i "El concierto Mano a Mano de Buñol. 40 aniversario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Buñol

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

12/12/2019

En la visita a l'ajuntament de Yatova entreguen botella d'oli de 80 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Yatova

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

09/12/2019

En la visita a l'ajuntament de Dénia. Llibre "Titol de ciutat en favor de la Vila de Dénia en el regne de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

22/11/2019

Visita i reunió amb l'alcalde i membres de la corporació de l'ajuntament de Paterna, dolços típics (Cachaps) "La Casa del Cachap".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Es reparteix entre el personal del centre de treball

20/11/2019

En la visita a l'Ajuntament d'Ontinyent li entreguen botella de vidre amb serigrafia de l'Ajuntament.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx

18/11/2019

Llibre "Revista Iberoamericana de autogestión y acción cultural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación libre Academia para la enseñanza y la cultura - FLAPE

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

15/11/2019

En la visita a l'ajuntament d'Alboraia: 1 socarrat + 1 bossa de xufes + llibres: "Recuperem el passat... construint una barraca valenciana"+ "Mar, huerta y horchata. Alboraia un placer para tus sentidos" + "Rutas por la huerta de Alboraya"+ "Paseo de la Patacona Alboraya".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alboraia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident i ús personal.

07/11/2019

Tres garrafes d'oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pinos

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

07/11/2019

En la visita al municipi li entreguen 3 caixes de raïm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aspe

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal

07/11/2019

1 ampolla de ví + Llibre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monòver

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Ús personal.

30/09/2019

Reunió amb el president de la Diputació d'Alacant. Lliuren silueta en metacrilat de la façana de l'edifici de la Diputació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

05/09/2019

Llibre "Història de Vila-real"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Vila-real

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

20/08/2019

Llibre homenatge Oliva"Una ciutat de la Mediterrània"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Oliva

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx Vicepresident

19/08/2019

Llibre Fira d'agost 2019- Xàtiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident

19/08/2019

Bastó típic de la Fira de Xàtiva amb gravat personalitzat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

03/07/2019

Llibre, "La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural. Quinze anys d'història".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputacion Valencia - Emili Altur Mena

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Destinació: Despatx del Vicepresident.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT AVDA. DELS TARONGERS S/N 11/11/2010 17/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRESIDENT 17/06/2019 Pública
OBSERVATORI DEL HÀBITAT I SEGREGACIÓ URBANA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PRESIDENT 17/06/2019 Pública
COMISSIÓ D'ESTADÍSTICA PRESIDENT 17/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 38.917,94 €
Multipropietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 376.100,00 €
Multipropietat 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 104.606,00 €
Multipropietat 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 644.300,00 €
Multipropietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 90.720,00 €
Multipropietat 25 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 86.970,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.316,96 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 2.900,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA TIPO VARIABLE 9.805,37 €
HIPOTECA 1.281,66 €
Total: 11.087,03 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
PARTICIPACION SOCIEDAD PROJECTE OCTOBRE SL 2.184,79 €
Total: 2.184,79 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 48.420,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,12 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 2.240,77 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos