alts càrrecs

  • Rosa Pérez Garijo

  • Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
  • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
  • secre_transparencia@gva.es
  • 961 922 281

La persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 13 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic, en l'esmentat àmbit competencial.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Llista completa d'obsequis

21/08/2019

Cistella amb productes locals, amb motiu de la participació en el pregó de la Fira d'Estiu de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel (València)

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consellera

21/08/2019

Ram de Flors, amb motiu de la participació en el pregó de la Fira d'Estiu de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel (València)

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consellera

21/08/2019

Bastó per a caminar de fusta, amb motiu de la participació en el pregó de la Fira d'Estiu de Jarafuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel (València)

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Consellera

25/07/2019

Llibre "La Línea de Defensa Inmediata en riba-roja de Túria".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Municipis Valencians Vinculats a La Immediata

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx consellera

18/07/2019

Llibre 80 Anys d'Història. L'Institut Obrer de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivà Moscardó. Ass. Cultural Institut Obrer

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Consellera

17/07/2019

2 llibres. "Llàgrimes de cotó, de pols i de silenci" i "La Dignidad y la azada" de Jordi Sebastià i Jordi PLa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Fontilles

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Biblioteca Consellera

15/07/2019

4 CD's "Amanecerá y Veremos", "El Fique", "Magdalena Medio" i "Voces de Refugiadas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ATELIER ONGD

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera

27/06/2019

Un exemplar del llibre "Diálogos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ROSA MARÍA PÉREZ GARIJO

Destinació: Despatx Consellera

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DOCÈNCIA PROFESSORA 22/01/2003 17/06/2019 NO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA DIPUTADA-PORTAVOZ Y VICEPRESIDENTA 4ª. 12/07/2011 17/06/2019 NO
AYUNTAMIENTO DE CATARROJA CONCEJALA 14/06/2003 14/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTONOMICA DIPUTADA AUTONOMICA 16/05/2019 Pública
Comissió Delegada Consell Inclusió i Drets Socials VOCAL VOCAL 17/06/2019 Pública
Comissió Avaluació Impacte en Salut VOCAL VOCAL 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental Seguiment i Coordinació Desenvolupament de l'Estatut Autonomia i Impuls i Consolidació del Model Valencià d'Autogovern Vocal Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts Vicepresidenta Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartametal per a la Lluita contra el Desploblament dels Municipis Valencians Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la CV Vicepresidenta Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques-CIPIMAP Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la CV Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern-Comissió Consultiva Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell Social de les Llengües-CSL Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea-FCVRE-Patronat Patrono Patrono 17/06/2019 Pública
Conferència Sectorial de Cooperació Membre Membre 17/06/2019 Pública
Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat-Jurat Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Recuperació de la Memòria Democràtica Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 230 Vicepresidenta Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Assessora de Dret Civil Valencià Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental Commemorativa del 80 Aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura Vocal Vocal 17/06/2019 Pública
Comité Permanent d'Acció Humanitària de la CV Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Consell de Centres Valencians a l'Exterior-CEVEX Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública
Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Els Drets Humans i les LLibertats Públiques Presidenta Presidenta 17/06/2019 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 20.790,55 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 187.971,33 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 155.770,65 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.844,23 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.281,40 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 47.475,38 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.844,23 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 53.858,49 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 21.021,58 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 328,11 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 776,88 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 247,12 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 83,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 198.711,63 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 2.500,00 €
Descripció Import
Rendiment del treball 75.937,93 €
Rendiment de capital immobiliari 7.029,33 €
cargando datos