alts càrrecs

  • Carolina Pascual Villalobos

  • Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
  • Av. Doctor Gadea, 10. (Casa de les Bruixes). 03001. Alacant
  • ciusd_gab@gva.es
  • 965 938 305

Agenda

Agenda setembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic, en l'esmentat àmbit competencial.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) Decana Demarcación Territorial Comunidad Valenciana (COITCV) 21/12/2017 17/06/2019 NO
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) Consejera COIT 16/03/2018 17/06/2019 NO
Asociación Valenciana Ingenieros Telecomunicación (AVIT) Presidenta AVIT 21/12/2017 17/06/2019 NO
Universidad de Alicante Profesora Titular de Universidad 09/06/2009 NO
Universidad de Alicante Coordinadora Proyectos Institucionales asociados a Tecnología 23/05/2017 17/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 17/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 64.234,93 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 48.389,81 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 50.304,95 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 20.416,38 €
Ple domini 25 Locals Alicante/Alacant Espanya 35.477,74 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 631.651,61 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 27.617,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Santander 23.729,88 €
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 96,00 €
Total: 23.825,88 €
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 47.352,13 €
Rendiment del treball 47.145,91 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,84 €
cargando datos