alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Arcadi España García

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • espanya_arc@gva.es
 • 961 208 159

Agenda

Agenda agost
3 4 5 6 7 8 9
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 • La representació ordinària de l'ens.
 • Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 • Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.
 • Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
 • Retre els comptes de l'organisme.
 • La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.
 • L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 • Gestionar els recursos econòmics de l'ens.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

16/02/2020 - 19/02/2020

Viatge institucional al Marroc, acompanyant al President de la Generalitat

Acompanyant/s
 • Assessora de Premsa, Begoña Cano
Costs
 • Allotjament
  2.131,78 €
 • Transport
  1.065,89 €
 • Total 3.197,67 €
12/02/2020

Reunions diverses al Ministeri de Transició Ecològica

Acompanyant/s
 • Director del Gabinete, Marc Bellvis Milian
Costs
 • Manutenció
  64,60 €
 • Transport
  235,44 €
 • Total 300,04 €
27/01/2020

Fórum Europa. President de la Generalitat

Costs
 • Transport
  235,44 €
 • Total 235,44 €
22/01/2020 - 23/01/2020

VIATGE A FITUR CV

Costs
 • Allotjament
  506,18 €
 • Transport
  235,44 €
 • Total 741,62 €
13/01/2020

Viatge a Madrid a la presentació dels Ministres de Cultura i Esport i Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian
Costs
 • Manutenció
  43,50 €
 • Transport
  235,44 €
 • Total 278,94 €
18/11/2019 - 19/11/2019

Assistir al lliurament de medalles d'honor 2019 i els XII Premis Carles Ferrer Salat, acompanyant al President

Costs
 • Allotjament
  224,19 €
 • Transport
  45,99 €
 • Total 270,18 €
11/11/2019 - 12/11/2019

VIATGE A BRUSSEL.LES, RÉGION DE BRUXELLES - CAPITALE (BÉLGICA), els dies del l' 11/11/2019 al l' 12/11/2019, amb motiu de mantindre diverses reunions sobre finançament de projectes de mobilitat sostenible.

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian, Director de Gabinet
 • Begoña Cano Solis, Assessora de Premsa
Costs
 • Allotjament
  461,82 €
 • Manutenció
  224,10 €
 • Transport
  1.186,67 €
 • Total 1.872,59 €
24/10/2019

Viatge a Madrid per a Reunió en l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia; tema: Estalvi d'energia en el transport públic

Acompanyant/s
 • Ana Dominguez Cana, assessora d'asumptes parlamentaris
Costs
 • Transport
  164,36 €
 • Total 164,36 €
15/10/2019 - 16/10/2019

Viatge a Brusel.les per l'exposició del Corredor Mediterrani i mantindre diverses reunions

Acompanyant/s
 • Ana Belén Dominguez, Asesora de Asuntos Parlamentarios
 • Begoña Cano, Asesora de Prensa
Costs
 • Allotjament
  493,41 €
 • Manutenció
  161,80 €
 • Transport
  1.439,17 €
 • Total 2.093,58 €
10/09/2019

Reunió amb Director General de la Oficina de l'Alt Comissionat per a l'agenda 2030 a Madrid

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis, Director Gabinet
 • Begoña Cano, Assessora de Premsa
Costs
 • Manutenció
  62,00 €
 • Transport
  349,62 €
 • Total 411,62 €
22/07/2019

Anada a les Corts Generals a Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
01/07/2019 - 02/07/2019

Assistència al desdejuny d'Europa Press del M.H. President en Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
27/06/2019

Anada a Barcelona, al Saló de la Logística (SIL 2019)

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian
Costs
 • Transport
  149,04 €
 • Total 149,04 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.280,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.579,27 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.859,79 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

21/07/2020

Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l'Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Vincle

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

17/07/2020

Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

16/07/2020

Motxilla, tovallola, sac d'arròs i llibre 75 aniversari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pavasal

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de Conselleria

16/07/2020

Informe La industria en España: Propuestas para su desarrollo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Económico y Social España

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

03/07/2020

Guia Verda. Mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresident II del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: conseller

10/06/2020

Llibre "Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Hervás (coordinador-autor)

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

08/06/2020

Segon Volumen del número extraordinari de la "Revista Carreteras" editat pel 70 Aniversari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Marta Rodrígo. Directora Executiva "Revista técnica de la AA española de la Carretera

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

26/02/2020

Rellotge marca Reebok

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nueva Economia Forum

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet Conseller

17/02/2020

Caixeta de fusta amb departaments

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari General Foment, Transport, Logística i Aigua, sr. Khalid Cherkaoui del Marroc

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del Conseller

11/02/2020

Reproducció de l'edifici de la Diputació Provincial d'Alacant en resina.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx del conseller

07/02/2020

Escultura "PECES" d'Antonio Marí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàbia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despaxt del Conseller

07/02/2020

Reproducciò del Títol de ciutat en favor de la vila de Dénia al regne de València y llibre d'Estudis Històrics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despaxt del Conseller

06/02/2020

2 samarretes i 2 suèters ecol·lògiques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa PRIMLAB

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal Gabinet

29/01/2020

Lot de productes valencians (paquet de rosquilletes, un llitre d'orxata, fartons, una borsa de magdalenes i mandarines)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LIDL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

29/01/2020

Llibre "La Història de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València de la segona meitat del s.XX al principi del s.XXI 1950-2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il·lustre Col·legi d'Advocats de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

20/01/2020

Targeta personalitzada de Fira València any 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: fira Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

13/01/2020

Calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Aragó

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

13/01/2020

Mapa oficial de carreteres d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Angelica Martínez Ortega, Secretaria General tècnica Ministeri Foment

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

07/01/2020

Llibre "El hospital regional dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sacyr

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

07/01/2020

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet

07/01/2020

Llibre "Terra alta" de Javier Cercas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad Internacional de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

07/01/2020

Llibres: Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana, de Joaquín Farinós i Enrique Peiró; El desarrollo territorial valenciano; Los recursos territoriales valencianos; La Universitat de València i els seus entorns comarcals: La Ribera del Xúquer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerrector de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

02/01/2020

Bolígrafs (2), llibreta i licor de mandarina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx

26/12/2019

Sis ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Port de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

26/12/2019

xocolatines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde. Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

23/12/2019

Llibre "Historia y evolución del uniforme ferroviario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Foment

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despats Conseller

20/12/2019

tres ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller, us personal

20/12/2019

Memòria TECNIDEX, Fullet Projecte ORIGEN, llibreta notes, bolígraf i targeta de felicitació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Garcia Portillo, President de TECNIDEX

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx conseller

19/12/2019

Caixa mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federico Felix Real, President de FEDACOVA

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Productes de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jose Manuel Pichel, Delegado Territorial de l'ONCE

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael del Pino, President de FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

19/12/2019

Caixa botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda, President Boluda Corporació Marítima

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

19/12/2019

Torrons i mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antoni Gaspar Ramos, President de la Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: personal de la planta

18/12/2019

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Profesor Manuel Broseta

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

18/12/2019

Plançó d'Arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Grup TRAGSA Jesús Casas Grande

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: CONSELLER

18/12/2019

Llibre DelfinTower

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DelfinTower

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Biblioteca Conseller

12/12/2019

caixa de xocolats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AC HOTELES

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

11/12/2019

6 ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Empresarial de Agroalimentació de la Comunitat Valenciana. Federico Félix

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

27/11/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Castellón Plaza

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

18/11/2019

Placa commemorativa Cupó de l'ONCE , Marató Valencia Trinidad Alfonso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del Conseller

15/11/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MECAEL INDUSTRIAL

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet conseller

11/11/2019

Revista del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana nº 1 setembre de 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COACV

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental

24/10/2019

Llibre 50 anys Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canales i Ports de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canales i Ports de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

22/10/2019

Informe "La immigració a Espanya Efectes i Oportunitats"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Econòmic i Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: CONSELLER

04/10/2019

Targeta personalitzada per a assistir a Fira Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Institució Firal Alacantina

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Conseller

25/09/2019

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ports de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

25/09/2019

Botella Closca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum VLC Tech

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

13/09/2019

LLibre "Memoria Anual 2018 de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valencia"(REDIT)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDIT

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servici de documentació, publicacions i estadistica Departamental

03/09/2019

LLibre del programa de la Fira d'Estiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

03/09/2019

LLibre "Memòria 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Social Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentacio , publicacions i Estadistica Departamental

23/07/2019

Maqueta tren

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stadler

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

19/07/2019

Dos volums , La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Resum executiu:valoracions i recomanacions 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Económic i Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Informe anual , La gobernanza Económica de la Union europea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Económico y Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

llibre #somhortasud

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Llibre Dialogos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerardo Roger Fernandez

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

30/06/2019

Tassa i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

28/06/2019

Llibre 30 aniversari Premis Jaume I i motxilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PSPV-PSOE JEFE DE GABINETE 18/01/2013 02/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PATRONATO FUNDACIÓN C.V. REGIÓN EUROPEA PATRON NATO - ESTATUTOS FUNDACIÓN 17/06/2019
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR MIEMBRO NATO JUNTA DE GOBIERNO DECRETO 14/2016 17/06/2019 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA MIEMBRO NATO JUNTA DE GOBIERNO DECRETO 14/2016 17/06/2019 Pública
ALTO CONSEJO CUNSULTIVO EN I+D+I DECRETO 31/2012 VOCAL NATO DECRETO 31/2012 17/06/2019 Pública
INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO PRESIDENTE NATO CONSELL RECTOR 17/06/2019 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE NATO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DECRETO 144/1986 17/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS VOCAL NATO DECRETO 167/2015 17/06/2019 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN VOCAL NATO DECRETO 55/2013 17/06/2019 Pública
COMISIÓN EVALUACIÓN IMPACTO EN SALUD VOCAL NATO DECRETO 86/2016 17/06/2019 Pública
ATMV PRESIDENTE NATO DECRETO 81/2017 17/06/2019 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO DESARROLLO AGENDA 2030 VOCAL NATO DECRERTO 9/2018 17/06/2019 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO CV VOCAL NATO DECRETO 58/2017 17/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 79.530,98 €
Nua propietat 7 Locals Valencia/València 5.022,43 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 28.210,49 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 11.062,83 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 4.838,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 61.773,49 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 30.140,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 1.700,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Valor resguardos SAT 4855 Pou Camí La Font 2.770,00 €
Total: 2.770,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco Santander 1.167,53 €
Total: 1.167,53 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 62.962,51 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 39,23 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 2.282,79 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,93 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos