alts càrrecs

 • Arcadi España García

 • Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • espanya_arc@gva.es
 • 961 208 159

Agenda

Agenda setembre

La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 • La representació ordinària de l'ens.
 • Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 • Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.
 • Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
 • Retre els comptes de l'organisme.
 • La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 • L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.
 • L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 • Gestionar els recursos econòmics de l'ens.

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

10/09/2019

Reunió amb Director General de la Oficina de l'Alt Comissionat per a l'agenda 2030 a Madrid

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis, Director Gabinet
 • Begoña Cano, Assessora de Premsa
Costs
 • Transport
  349,62 €
 • Total 349,62 €
22/07/2019

Anada a les Corts Generals a Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
01/07/2019 - 02/07/2019

Assistència al desdejuny d'Europa Press del M.H. President en Madrid

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €
27/06/2019

Anada a Barcelona, al Saló de la Logística (SIL 2019)

Acompanyant/s
 • Marc Bellvis Milian
Costs
 • Transport
  149,04 €
 • Total 149,04 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

13/09/2019

LLibre "Memoria Anual 2018 de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valencia"(REDIT)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDIT

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servici de documentació, publicacions i estadistica Departamental

03/09/2019

LLibre "Memòria 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Social Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Servei de documentacio , publicacions i Estadistica Departamental

03/09/2019

LLibre del programa de la Fira d'Estiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jarafuel

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Gabinet del conseller

23/07/2019

Maqueta tren

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stadler

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: Despatx Conseller

19/07/2019

Dos volums , La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Llibre Dialogos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerardo Roger Fernandez

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Informe anual , La gobernanza Económica de la Union europea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Económico y Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

Resum executiu:valoracions i recomanacions 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Económic i Social

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

18/07/2019

llibre #somhortasud

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Destinació: El conseller

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PSPV-PSOE JEFE DE GABINETE 18/01/2013 02/07/2015 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 79.530,98 €
Nua propietat 7 Locals Valencia/València 5.022,43 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 28.210,49 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 11.062,83 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 4.838,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 61.773,49 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 30.140,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 1.700,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Valor resguardos SAT 4855 Pou Camí La Font 2.770,00 €
Total: 2.770,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco Santander 1.167,53 €
Total: 1.167,53 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 62.005,84 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 27,72 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 35,77 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 2.052,99 €
cargando datos