alts càrrecs

 • Andrés Gomis Fons

 • Director General de Transparència i Participació
 • Data de nomenament: 19/03/2019 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • gomis_andfon@gva.es
 • 961 922 293

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Transparència i Participació és el centre directiu de la Conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i ciutadana.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència i participació ciutadana.
 • Organitzar i coordinar els programes i accions relatius a la transparència en l'activitat pública i la participació ciutadana, impulsar l'execució de les polítiques de la Generalitat en aquestes matèries i coordinar la comunicació de les institucions autonòmiques amb la ciutadania a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.
 • Promoure, coordinar i supervisar la formació i avaluació dels mecanismes de participació i transparència, en tots els sectors de la població, amb especial atenció als col·lectius tradicionalment menys actius en els assumptes públics.
 • Donar suport a la relació institucional amb els col·lectius de valencians i valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que residixen a l'estranger, especialment aquelles relacionades amb les persones joves desplaçades per raons econòmiques, i mantindre aquesta relació.
 • Actuar, si és el cas, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, en les conferències sectorials i en altres òrgans de cooperació que es creen en matèria de transparència i participació.
 • Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en què s'aborde l'aplicació de les mesures de transparència, i encarregar-se de la direcció tècnica, així com de la preparació dels assumptes que hagen de ser tractats, i de la coordinació de l'execució i el seguiment dels acords que adopten els esmentats òrgans.
 • Intervindre, si és el cas, en representació del Consell, en els fòrums, jornades, simposis, debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb la matèria pròpia de la Direcció General.
 • Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de transparència i participació.
 • Emetre un informe sobre l'oportunitat dels projectes normatius de la Generalitat que incidisquen directament en les matèries de transparència i participació.
 • Emetre un informe previ sobre l'oportunitat de l'aprovació de programes, ajudes o subvencions en cada un dels sectors de l'Administració de la Generalitat que estiguen destinats a la realització de polítiques públiques relacionades amb les matèries de transparència i participació.
 • Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a la matèria.
 • Exercir les competències sobre l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu registre, a què fa referència la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 46.050,37 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 46.050,37 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions son les que li corresponen com a director general de Transparència i Participació des de la data de nomenament el 19/03/2019

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Assessor d'assumptes parlamentaris 06/08/2015 18/03/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies - Ple Vocal 19/03/2019 Pública
Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència President 19/03/2019 Pública
Consell de cases regionals de la Comunitat Valenciana Secretari 19/03/2019 Pública
Consell de ciutadania de la Comunitat Valenciana Secretari 19/03/2019 Pública
Consell de ciutadania espanyola en l'exterior - Comissió sectorial Vocal 19/03/2019 Pública
Consell de coordinació turística Vocal 19/03/2019 Pública
Consell de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana Vocal 19/03/2019 Pública
Consell de salut de la Comunitat Valenciana Vocal 21/03/2019 Pública
Consell de centres valencians en l'exterior (CEVEX) Vocal 26/03/2019 Pública
Fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana - Comissió de seguiment Vocal 19/03/2019 Pública
Premi valencià a la solidaritat i el voluntariat - Jurat Vicepresident 19/03/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 14.056,52 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Inmobiliaria Colonial 70,04 €
Santander 4,43 €
Blasmetal Aluminis, S.L. 120,24 €
Total: 194,70 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 40.351,46 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 20.916,91 €
Total: 61.268,37 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 46.306,70 €
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 40.135,17 €
Total: 86.441,87 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 39.525,62 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 171,66 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 1,14 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 166,58 €
cargando datos