alts càrrecs

 • Sonia Encarnación Díaz Español

 • Directora General de l'Agència Tributària Valenciana
 • Data de nomenament: 14/02/2019 DOCV
 • C/ Gregori Gea 14, Planta 1. 46009. València

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Direcció General serà la persona responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.
 • L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.
 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.
 • L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.
 • La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de lliure designació.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana Llista completa d'obsequis

03/04/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  138,94 €
 • Total 145,14 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 51.254,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.598,91 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 53.853,43 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions son les que li corresponen com a directora general de l'Agència Tributària Valenciana des de la data de nomenament el 14/02/2019.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana Llista completa d'obsequis

20/03/2019

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comercial Office24 Solutions, S.L.

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CEF LEVANTE, SA Cursos y conferències NO
Col·legi de gestors administratius de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Col·legi oficial de titulars mercantils de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Divulgació i formació tributària Cursos i conferències NO
Il·lustre col·legi notarial de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Associació professional d'assessors fiscals de la Comunitat Valenciana Labor formativa i de promoció professional dels Associats NO
Universitat Europea de València Cursos i conferències NO
Associació d'antics alumnes d'estudis financers Cursos i conferències NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.095,56 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.412,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 48.481,27 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Bankia 2.914,06 €
Total: 2.914,06 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI 5.858,62 €
Total: 5.858,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANKIA MAPFRE VIDA 36.000,00 €
MEDIOLANUM BANCO 8.597,67 €
Total: 44.597,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA MODERADO 30.124,53 €
Planes de pensiones Bankia 628,06 €
Total: 30.752,59 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW 116 D 19.152,00 €
Total: 19.152,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 87.402,21 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 142,50 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 142,50 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,81 €
cargando datos