alts càrrecs

 • Sonia Encarnación Díaz Español

 • Directora General de l'Agència Tributària Valenciana
 • Data de nomenament: 14/02/2019 DOCV
 • C/ Gregori Gea 14, Planta 1. 46009. València

Agenda

Agenda març

La persona titular de la Direcció General serà la persona responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.
 • L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.
 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.
 • L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.
 • La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de lliure designació.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CEF LEVANTE, SA Cursos y conferències NO
Col·legi de gestors administratius de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Col·legi oficial de titulars mercantils de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Divulgació i formació tributària Cursos i conferències NO
Il·lustre col·legi notarial de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Associació professional d'assessors fiscals de la Comunitat Valenciana Labor formativa i de promoció professional dels Associats NO
Universitat Europea de València Cursos i conferències NO
Associació d'antics alumnes d'estudis financers Cursos i conferències NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.095,56 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.412,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 48.481,27 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Bankia 2.914,06 €
Total: 2.914,06 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI 5.858,62 €
Total: 5.858,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANKIA MAPFRE VIDA 36.000,00 €
MEDIOLANUM BANCO 8.597,67 €
Total: 44.597,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA MODERADO 30.124,53 €
Planes de pensiones Bankia 628,06 €
Total: 30.752,59 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW 116 D 19.152,00 €
Total: 19.152,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 87.402,21 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 142,50 €
Rendiment net reduït 142,50 €
Guanys patrimonials (base imposable estalvi) 0,81 €
cargando datos