alts càrrecs

 • José Manuel Gisbert Querol

 • Director General de Turisme
 • Data de nomenament: 28/11/2018 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. Planta 2. 46018. València
 • gisbert_josque@gva.es
 • 961 209 787

Agenda

Agenda maig

Assumix les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.

Director General de Turisme Llista completa d'obsequis

03/04/2019

Reunió a la seu de la UNESCO a Paris

Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  343,00 €
 • Total 358,00 €
29/03/2019

Reunió del Consejo Sectorial de Turismo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
11/03/2019 - 15/03/2019

Assitència a la fira de turisme MITT a Moscóu

Costs
 • Allotjament
  898,76 €
 • Manutenció
  359,00 €
 • Transport
  393,63 €
 • Total 1.651,39 €
22/02/2019 - 25/02/2019

Assitència a la Fira de Turisme FITUR, celebrada a Madrid

Costs
 • Allotjament
  520,00 €
 • Transport
  80,00 €
 • Total 520,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.593,18 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.380,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIRECTOR GABINETE PRESIDENCIA CORTS VALENCIANAS 12/06/2015 02/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA ASESOR PRESIDENCIA GENERALITAT 29/07/2015 01/02/2017 NO
GENERALITAT VALENCIANA PROFESOR SECUNDARIA-IES BERENGUER DALMAU-CATARROJA 01/10/1985 28/07/2015 NO
COOPERATIVA CONSUM L'AVENIR SECRETARIO (SIN REMUNERACIÓN) 15/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ASESOR PRESIDENCIA GENERALITAT REGIDOR (SIN REMUNERACIÓN) 29/07/2015 31/01/2017 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME DIRECTOR DE ESTRATEGIA TERRITORIAL TURÍSTICA 01/02/2017 Pública
CORTS VALENCIANES CAP DE GABINET DEL PRESIDENT DE LES CORTS 12/06/2015 02/07/2015 Pública
GENERALITAT VALENCIANA-IES BERENGUER DALMAU DE CATARROJA PROFESOR DE SECUNDARIA- FILOSOFÍA 03/07/2015 28/07/2015 Pública
CONSUM L'AVENIR DE CINCTORRES SECRETARIO 15/08/2017 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 34.766,73 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 55.478,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 53.496,46 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 7,32 €
cargando datos