alts càrrecs

 • Juan Ángel Poyatos León

 • Sotssecretari
 • Data de nomenament: 14/11/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • subsecretaria_san@gva.es
 • 961 928 166

Sota la dependència directa de la persona titular de la conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i funcions establertes per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com els recursos humans de la sanitat, recursos econòmics, responsabilitat patrimonial, l'alta inspecció sanitària, la prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari, les relatives a la formació del personal al servei del Sistema Valencià de Salut, i garantir el funcionament de la comissió de transparència prevista en la disposició addicional sisena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

31/01/2019

Assistència al premis CODESPA a Madrid

04/12/2018 - 05/12/2018

Assistència al Ple del Comitè Europeu de les Regions per a l'aprovació del dictamen del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització

Costs
 • Manutenció
  26,00 €
 • Transport
  211,00 €
 • Total 237,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.581,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

26/12/2018

Bloc de notes, bolígraf, calendari de taula, usb i llibre d'escultures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ciutat de les Arts i les Ciéncies

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Despatx

21/12/2018

Llorer per a plantar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Personal

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
SERVEF Servicio Valenciano de Empleo y Formación Director General de Planificación y Servicios 21/07/2015 05/08/2016 NO
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico Director General de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio 24/11/2016 27/03/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Diálogo Social del Sector Público Instrumental 28/03/2018 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación CA9O 28/03/2018 Pública
Comisión para el seguimiento de los procesos de venta y externalización de activos y de entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) 28/03/2018 Pública
Fundación Cultural Frax de la Comunidad Valenciana 28/03/2018 Pública
Mesa de Diálogo Social de la CV- Pleno 28/03/2018 Pública
Fundación Palau de les Arts, Reina Sofía, Fundación CV- Patronato 28/03/2018 Pública
Comisión de seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía 26/04/2018 Pública
Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector 26/04/2018 Pública
Sociedad Proyectos Temáticos de la CV - SAU - Consejo de Administración 26/04/2018 Pública
CACSA Consejo de Administración 28/03/2018 Pública
VAERSA Consejo de Administración 28/03/2018 Pública
Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU Consejo de Administración 28/03/2018 Pública
CIEGSA Consejo de Administración 28/03/2018 Pública
SPTCV Junta Gral de Accionistas Consejo de Administración 06/06/2018 Pública
Consorcio Valencia 2007 Consejo Rector 06/04/2018 Pública
IVACE Consejo de Dirección 28/03/2018 Pública
EVHA Consejo de Dirección 28/03/2018 Pública
Instituto Valenciano de Cultura Consejo de Dirección 28/03/2018 Pública
Agencia Valenciana de Turismo Consejo de Dirección 28/03/2018 Pública
Ferrocarriles de la GV Consejo de Administración 28/03/2018 Pública
Consejo de Administración 28/03/2018 Pública
Comisión seguimiento del Convenio 20/01/1995 con el Ministerio de Hacienda 28/03/2018 Pública
Comisión Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación del Desarrollo del Estatuto de Autonomía y de Impulso y Consolidación del Modelo Valenciano de Autogobierno 28/03/2018 Pública
Comisión Institucional para la creación de la Autoridad de Transporte para el Área de Valencia 28/03/2018 Pública
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia Consejo de Administración 21/07/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 55.401,43 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 9.245,01 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 2.258,85 €
Nua propietat 10 Vivendes Cuenca 48.215,22 €
Multipropietat 20 Locals Cuenca 42.274,71 €
Nua propietat 10 Vivendes Valencia/València 27.456,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 43.381,25 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 78.750,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO 79.660,28 €
Total: 79.660,28 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
FONDO INVERSIÓN POLIZA 4.311,69 €
FWU Life SELECT PIAS Póliza 1.800,00 €
SIALP 2.393,03 €
Total: 8.504,72 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 45.646,64 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 27,16 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2.970,00 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 1.143,84 €
cargando datos