alts càrrecs

  • Isabel Castelló García

  • Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni
  • Data de nomenament: 14/11/2018 DOCV
  • Plaça Nàpols i Sicilia, 10. 3ª Planta. 46003. València

Agenda

La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni assumeix les competències d'anàlisis, planificació, ordenació, seguiment i avaluació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els seus organismes autònoms i consorcis sanitaris adscrits a aquesta, les de seguiment i control d'aquestes actuacions i les relatives al desenvolupament del nou model econòmic valencià i, així mateix, les de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària i econòmica, i el parc mòbil de la Generalitat.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme les unitats administratives que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni Llista completa d'obsequis

18/12/2018

Esqueix de llorer.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUP TRACSA

Destinatari de l'obsequi: ISABEL CASTELLÓ GARCÍA

Destinació: Personal.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos